Kirjallisuutta lukuun Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Hakulinen, Auli – Seppänen, Eeva-Leena
1992: Finnish kato: From verb to particle. – Journal of Pragmatics 18 s. 527–549.
Heinämäki, Orvokki
1978: Aikakonnektoreihin liittyviä kausaali-inferenssejä. – Rakenteita: Juhlakirja Osmo Ikolan 60-vuotispäiväksi 6.2.1978. TYSYKLJ. 6 s. 254–260. Turku: TY.
Herlin, Ilona
1997a: Suomen kausaalikonnektorien synty. – Lehtinen – Laitinen (toim.) 1997 s. 157–187.
Herlin, Ilona
1997b: Suomen kielen koska-konjunktion merkitys ja merkityksenkehitys. Suomi. 183. Helsinki: SKS.
Herlin, Ilona
1998: Suomen kun . SKST. 712. Helsinki: SKS.
Ikola, Osmo – Palomäki, Ulla – Koitto, Anna-Kaisa
1989: Suomen murteiden lauseoppia ja tekstikielioppia. SKST. 511. Helsinki: SKS.
Kortmann, Bernd
1997: Adverbial subordination: A typology and history of adverbial subordinators based on European languages. Empirical approaches to language typology. 18. Berlin: Mouton de Gruyter.
Kuiri, Kaija
1986: Toiminta, sen syyt ja seuraukset. – Vir. 90 s. 1–21.
König, Ekkehard – Auwera, Johan van der
1988: Clause integration in German and Dutch conditionals, concessive conditionals, and concessives. – Haiman, John – Thompson, Sandra A. (toim.): Clause combining in grammar and discourse. Typological studies in language. 18 s. 101–134. Amsterdam: John Benjamins.
Lieko, Anneli
1992: The development of complex sentences: A case study of Finnish. Studia Fennica, Linguistica. 3. Helsinki: SKS.
Rudolph, Elizabeth
1996: Contrast: Adversative and concessive relations and their expressions in English, German, Spanish, Portuguese on sentence and text level. Research in text theory. 23. Berlin: Walter de Gruyter.
Vilkuna, Maria
1997: Into and out of the standard language: The particle ni in Finnish. – Cheshire, Jenny – Stein, Dieter (toim.): Taming the vernacular: From dialect to written standard language s. 51–67. London: Longman.
Vuoriniemi, Jorma
1976: Konnektorit tekstin strukturoijina. – Vir. 80 s. 192–215.
» Sulje ikkuna

Copyright © Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2008.