Kirjallisuutta lukuun Ellipsi

Hakulinen, Auli
1977: On embedded questions in Finnish. – Sinor, Denis (toim.): Studies in Finno-Ugric linguistics: In honor of Alo Raun. Indiana University Uralic and Altaic series. 131 s. 85–100. Bloomington: Indiana University.
Hakulinen, Auli
1978: Nollien syntaksia. – Rakenteita: Juhlakirja Osmo Ikolan 60-vuotispäiväksi 6.2.1978. TYSYKLJ. 6 s. 233–253. Turku: TY.
Hakulinen, Auli – Karlsson, Fred
1979: Nykysuomen lauseoppia. SKST. 350. Helsinki: SKS. [S. 323–327]
Penttilä, Aarni
1963: Suomen kielioppi. 2., tarkistettu painos. Porvoo: WSOY. [S. 665–669]
Zifonun, Gisela – Hoffmann, Ludger – Strecker, Bruno
1997: Grammatik der deutschen Sprache. [Band 1–3.] Schriften des Instituts für deutsche Sprache. 7.1–7.3. Berlin: Walter de Gruyter. [Band 1: 410–442]
» Sulje ikkuna

Copyright © Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2008.