Kirjallisuutta lukuun Vieruspari ja sekvenssi

Airikka, Vilma
2004: Kansaneläkelaitoksen asiakkaiden kieltovastaukset virkailijan toisen persoonan kysymykseen. Pro gradu -tutkielma. HY, SKL.
Flint, Aili
1980: Semantic structure in the Finnish lexicon: Verbs of possibility and sufficiency. SKST. 360. Helsinki: SKS.
Hakulinen, Auli
2001a: Eräistä diskurssipartikkelin kyl(lä) käyttötavoista keskustelussa. – Laitinen ym. (toim.) 2001 s. 412–434. Suomentanut Marja-Leena Sorjonen.
Hakulinen, Auli
2001c: Minimal and non-minimal answers to yes-no questions. – Pragmatics 11 s. 1–16.
Kastari, Anna
2003: ¦aha, just joo. – Uutinen vastaanotettu? Praktikumtyö. HY, SKL.
Keravuori, Kyllikki
1988: Ymmärränkö tarkoitukses: Tutkimus diskurssirooleista ja ‑funktioista. SKST. 447. Helsinki: SKS.
Korpela, Eveliina
2007: Oireista puhuminen lääkärin vastaanotolla: Keskustelunanalyyttinen tutkimus lääkärin kysymyksistä. SKST 1111. Helsinki: SKS.
Kuusisto, Jenni
2001: Asiakkaan käynnin syyn selvittäminen Kelan asiointitilanteissa. Pro gradu -tutkielma. HY, SKL.
Luoma-aho-Nyman, Sanna
2001: Dialogipartikkeli mm kolmen nuoren tytön keskustelussa. Pro gradu -tutkielma. HY, SKL.
Raevaara, Liisa
1993: Kysyminen toimintana: Kysymys–vastaus-vierusparit arkikeskustelussa. Lisensiaatintyö. HY, SKL.
Raevaara, Liisa
1996: Kysymyksen paikka ja tulkinta. – A. Hakulinen (toim.) 1996 s. 23–46.
Raevaara, Liisa
1997: Vierusparit – esimerkkinä kysymys ja vastaus. – Tainio (toim.) 1997 s. 75–92.
Raevaara, Liisa
2004: Mitäs me sovittais? s-partikkelin sisältävien hakukysymysten tehtävistä. – Vir 108 s. 531–558.
Raevaara, Liisa – Sorjonen, Marja-Leena
2005: Vuorovaikutuksen osanottajien toiminta ja genre: Keskustelunanalyysin näkökulma. – Mäntynen, Anne – Shore, Susanna – Solin, Anna (toim.): Genre – tekstilaji s. 122–150. Helsinki: SKS.
Rantala-Ekholm, Kati
1999: Kiekko liikkuu, kiekko liikkuu: Jääkiekkovalmennuksen direktiiveistä. Pro gradu -tutkielma. HY, SKL.
Raymond, Geoffrey
2000: The structure of responding: Type-confirming and nonconfirming responses to yes/no type interrogatives. Department of sociology, University of California, Los Angeles. [Julkaisematon väitöskirja.]
Silenti, Virpi
2000: Erimielisyyssekvenssin rakentuminen: Erimielinen vuoro ja siihen vastaaminen monenkeskisessä arkikeskustelussa puolituttujen kesken. Pro gradu -tutkielma. HY, SKL.
Sorjonen, Marja-Leena
1996: On repeats and responses in Finnish conversations. – Ochs, Elinor – Schegloff, Emanuel A. – Thompson, Sandra A. (toim.): Interaction and grammar. Studies in interactional sociolinguistics. 13 s. 277–327. Cambridge: CUP.
Sorjonen, Marja-Leena
1997: Korjausjäsennys. – Tainio (toim.) 1997 s. 111–137.
Sorjonen, Marja-Leena
2001a: Lääkärin ohjeet. – Sorjonen, Marja-Leena – Peräkylä, Anssi – Eskola, Kati (toim.): Keskustelu lääkärin vastaanotolla s. 89–111. Tampere: Vastapaino.
Sorjonen, Marja-Leena
2001b: Responding in conversation: A study of response particles in Finnish. Pragmatics & Beyond, New Series. 70. Amsterdam: John Benjamins.
Sorjonen, Marja-Leena
2001c: Simple answers to polar questions: The case of Finnish. – Selting, Margret – Couper-Kuhlen, Elizabeth (toim.): Studies in interactional linguistics. Studies in discourse and grammar. 10 s. 405–431. Amsterdam: John Benjamins.
Sorjonen, Marja-Leena
2002: Recipient activities: The particle no as a go-ahead response in Finnish conversations. – Ford, Cecilia E. – Fox, Barbara A. – Thompson, Sandra A. (toim.): The language of turn and sequence. Oxford studies in sociolinguistics. s. 165–195. Oxford: OUP.
Tainio, Liisa
1996: Kannanotoista arkikeskustelussa. – A. Hakulinen (toim.) 1996 s. 81–108.
Tainio, Liisa
1997: Preferenssijäsennys. – Tainio (toim.) 1997 s. 93–110.
» Sulje ikkuna

Copyright © Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2008.