Kirjallisuutta lukuun Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Alhoniemi, Alho
1975: Eräistä suomen kielen paikallissijojen keskeisistä käyttötavoista. – SJ 17 s. 5–24.
Alhoniemi, Alho
1979: Suomen kielen l- ja s-sijojen oppositiosta. – Sanomia: Juhlakirja Eeva Kangasmaa-Minnin 60-vuotispäiväksi 14.4.1979. TYSYKLJ. 9 s. 89–105. Turku: TY.
Becker, Reinhold von
1824: Finsk Grammatik. Åbo: Bibel-sällskapets tryckeri.
Eskola, Sari
2002: Syntetisoivat rakenteet käännössuomessa: Suomennetun kaunokirjallisuuden ominaispiirteiden tarkastelua korpusmenetelmillä. Joensuun yliopiston humanistisia julkaisuja. 30. Joensuu: JoY.
Hakulinen, Auli – Karlsson, Fred
1979: Nykysuomen lauseoppia. SKST. 350. Helsinki: SKS.
Hakulinen, Auli – Karlsson, Fred – Vilkuna, Maria
1980: Suomen tekstilauseiden piirteitä: Kvantitatiivinen tutkimus. HY:n yleisen kielitieteen laitoksen julkaisuja. 6. Helsinki: HY.
Helasvuo, Marja-Liisa
1990: Identifioiva kenttä. – P. Leino ym. 1990 s. 200–220.
Helasvuo, Marja-Liisa
2001a: Syntax in the making: The emergence of syntactic units in Finnish conversation. Studies in discourse and grammar. 9. Amsterdam: John Benjamins.
Holmberg, Anders – Nikanne, Urpo (toim.)
1993: Case and other functional categories in Finnish syntax. Studies in generative grammar. 39. Berlin: Mouton de Gruyter.
Häkkinen, Kaisa
1995: Tilamorfeemit, kielijärjestelmän kodittomat kulmakivet. – SJ 37 s. 7–23.
Jaakola, Minna
2004: Suomen genetiivi. SKST 995. Helsinki: SKS.
Jantunen, Jarmo H.
2001: ”Tärkeä seikka” ja ”keskeinen kysymys”: Mitä korpuslingvistinen analyysi paljastaa lähisynonyymeista? – Vir. 105 s. 170–192.
Kangasmaa-Minn, Eeva
1972: Genetiivin funktioista. – SJ 14 s. 27–35.
Kangasmaa-Minn, Eeva
1978a: Ajan ja paikan lokaliteeteista. – Rakenteita: Juhlakirja Osmo Ikolan 60-vuotispäiväksi 6.2.1978. TYSYKLJ. 6 s. 283–292. Turku: TY.
Kangasmaa-Minn, Eeva
1983b: Etu vai haitta: Suomen kielen sijarunsauden taustaa. Sykli. 23. Turku: TY. [Separatum ex: Academia Scientiarum Fennica: Vuosikirja 1982–1983.]
Karlsson, Göran
1957: Suomen kielen nukuksissa- ja hereillä-tyyppiset paikallissija-adverbit: Vartaloltaan -ksi- (~ -kse-)- ja -ei- ~ -ee- -loppuisia paikallissija-adverbeja koskeva tutkimuskoe. SKST. 250. Helsinki: SKS.
Karlsson, Göran
1995: Suomen kielen tavan adessiivi. Suomi. 178. Helsinki: SKS.
Kotilainen, Lari
1999: Ihminen paikkana: Henkilöviitteisten paikallissijailmausten semantiikkaa. Pro gradu -tutkielma. HY, SKL.
Laaksonen, Heli
2000: Adessiivi suomessa ja virossa: Funktiot, frekvenssit, yhtäläisyydet, erot, vastineet. Pro gradu -tutkielma. TY, suomalaisen ja yleisen kielitieteen laitos.
Larjavaara, Matti
1991: Aspektuaalisen objektin synty. – Vir. 95 s. 372–408.
Lauerma, Petri
1989: l- ja s-sijojen spatiaalisen käytön opposition ontologista taustaa. – Nyyssönen, Heikki – Kuure, Olli (toim.): XV kielitieteen päivät Oulussa 13.–14.5.1988. Acta Universitatis Ouluensis, Series B, Humaniora. 14 s. 161–172. Oulu: OY.
Lauerma, Petri
1990a: Spatiaalinen kenttä. – P. Leino ym. 1990 s. 108–145.
Leino, Pentti
1989: Paikallissijat ja suhdesääntö: Kognitiivisen kieliopin näkökulma. – Vir. 93 s. 161–219.
Leino, Pentti
1990: Sijojen asema kielen kuvauksessa. – P. Leino ym. 1990 s. 12–58.
Leino, Pentti
1991: Lauseet ja tilanteet: Suomen objektin ongelmia. Suomi. 160. Helsinki: SKS.
Leino, Pentti
1993a: Ajankohdan elatiivi: Anomalia vai merkityksenlaajentuma? – Systeemi ja poikkeama: Juhlakirja Alho Alhoniemen 60-vuotispäiväksi 14.5.1993. TYSYKLJ. 42 s. 272–302. Turku: TY.
Leino, Pentti
1993b: Elatiivi osan ja kokonaisuuden välisen suhteen ilmaisimena. – P. Leino 1993c s. 239–308.
Leino, Pentti
1993c: Polysemia – kielen moniselitteisyys: Suomen kielen kognitiivista kielioppia 1. Kieli. 7. Helsinki: HY, SKL.
Leino, Pentti
2001: Verbit, konstruktiot ja lausetyypit. – P. Leino ym. 2001 s. 11–66.
Leino, Pentti – Helasvuo, Marja-Liisa – Lauerma, Petri – Nikanne, Urpo – Onikki, Tiina
1990: Suomen kielen paikallissijat konseptuaalisessa semantiikassa. Kieli. 5. Helsinki: HY, SKL.
Moilanen, Raija – Maamies, Sari
2001: Maiden ja saarten nimien taivuttaminen. – Kielikello 2/2001 s. 32–35.
Nikanne, Urpo
1989: On locative cases in Finnish. – Niemi, Jussi (toim.): Papers from the eleventh Scandinavian conference on linguistics, volume 1. Kielitieteellisiä tutkimuksia. 14 s. 147–164. Joensuu: Joensuun yliopisto, humanistinen tiedekunta.
Nikanne, Urpo
1990a: Possessiivinen kenttä. – P. Leino ym. 1990 s. 183–199.
Nikanne, Urpo
1990b: Zones and tiers: A study of thematic structure. Studia Fennica, Linguistica. 1. Helsinki: SKS.
Nikanne, Urpo
1993: On assigning semantic cases in Finnish. – Holmberg – Nikanne (toim.) 1993 s. 75–87.
Ojutkangas, Krista
2000: Ruumiinosannimien kieliopillistumisesta suomessa ja virossa. – Vir. 104 s. 2–22.
Onikki, Tiina
1990: Sirkumstantiaalinen kenttä. – P. Leino ym. 1990 s. 221–261.
Onikki-Rantajääskö, Tiina
2001: Sarjoja: Nykysuomen paikallissijaiset olotilanilmaukset kielen analogisuuden ilmentäjinä. SKST. 817. Helsinki: SKS.
Pajunen, Anneli
1999: Suomen verbirektiosta: Verbin argumenttirakenteen jäsenten valinnasta. Yleisen kielitieteen julkaisuja. 1. Turku: TY.
Pajunen, Anneli – Palomäki, Ulla
1984: Tilastotietoja suomen kielen rakenteesta 1. KKTKJ. 30. Helsinki: KKTK.
Pajunen, Anneli – Palomäki, Ulla
1985: Tilastotietoja suomen kielen rakenteesta 2. KKTKJ. 31. Helsinki: KKTK.
Penttilä, Aarni
1963: Suomen kielioppi. 2., tarkistettu painos. Porvoo: WSOY.
Rahkonen, Matti
1977: Suomen paikanilmauksista. – Vir. 81 s. 21–52.
Renvall, Gustaf
1840: Finsk språklära: Enligt den rena Vest-Finska, i bokspråk vanliga dialecten – Förra delen: Finska språkets formlära. Åbo: Christ. Ludv. Hjelt.
Räsänen, Seppo
1972: Kainuun murteiden kaasussyntaksi. SKST. 308. Helsinki: SKS.
Räsänen, Seppo
1979: Huomioita suomen sijojen frekvensseistä. – SJ 21 s. 17–34.
Saukkonen, Pauli
1980: Suomen sijapäätteiden semantiikkaa. – Kurki-Suonio, Liisa – Paunonen, Heikki – Piitulainen, Marja-Leena (toim.): Kielitieteen päivät Tampereella 23.–24.2.1979. Folia Fennistica & Linguistica. 3 s. 149–157. Tampere: TaY.
Siro, Paavo
1975: Sijakielioppi. Helsinki: Gaudeamus.
Siro, Paavo
1979: Sijamuotojen syntaksia. – Sanomia: Juhlakirja Eeva Kangasmaa-Minnin 60-vuotispäiväksi 14.4.1979. TYSYKLJ. 9 s. 81–88. Turku: TY.
Welin, Saara
1997: Teuvalle ja Temmekselle, Korppooseen ja Keminmaahan. – Kielikello 1/1997 s. 16–21.
Vilkuna, Maria
2000: Suomen lauseopin perusteet. 2., korjattu painos. KKTKJ. 90. Helsinki: Edita, KKTK.
Virkkunen, Hilkka
1977: Essiivi, translatiivi, abessiivi, komitatiivi ja instruktiivi 1960-luvun suomen yleiskielessä. OY:n suomen ja saamen kielen laitoksen tutkimusraportteja. 11. Oulu: OY.
» Sulje ikkuna

Copyright © Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2008.