Kirjallisuutta lukuun Kongruenssi

Airikka, Vilma
2004: Kansaneläkelaitoksen asiakkaiden kieltovastaukset virkailijan toisen persoonan kysymykseen. Pro gradu -tutkielma. HY, SKL.
Barlow, Michael – Ferguson, Charles A. (toim.)
1988: Agreement in natural language: Approaches, theories, descriptions. Stanford, California: Center for the Study of Language and Information.
Hakulinen, Auli – Karlsson, Fred
1979: Nykysuomen lauseoppia. SKST. 350. Helsinki: SKS.
Ikola, Osmo
1992: Omistusliitteiden harvinaistuminen. – Yli-Vakkuri, Valma – Länsimäki, Maija – Nyman, Aarre (toim.): Yhteiskunta muuttuu – kieli muuttuu: Nykysuomen seuran 10-vuotisjuhlakirja s. 176–196. Porvoo: WSOY.
Ikola, Osmo (toim.)
1977: Nykysuomen käsikirja. [Kirjoittajat: Alho Alhoniemi, Osmo Ikola, Päivi Rintala, Leena Tuominen.] Uudistettu laitos. Espoo: Weilin+Göös.
Itkonen, Terho
1982: Kieliopas. 2. painos. Helsinki: Kirjayhtymä.
Kalliokoski, Jyrki
1989: Ja: Rinnastus ja rinnastuskonjunktion käyttö. SKST. 497. Helsinki: SKS.
Kangasmaa-Minn, Eeva
1986: Possessiivisuffiksin apologia. – SJ 28 s. 7–16.
Karlsson, Fred
1977: Syntaktisten kongruenssijärjestelmien luonteesta ja funktioista. – Vir. 81 s. 359–391.
Karlsson, Göran
1959: Suomen kielen predikaatin numeruksesta kardinaalilukusanan ollessa subjektina. – Vir. 63 s. 356–368.
Karlsson, Göran
1962: Über den Numerus des finnischen Prädikats in Existentialsätzen mit pluralischem Nominativsubjekt. – Commentationes Fenno-Ugricae in honorem Paavo Ravila. SUST. 125 s. 195–217.
Karlsson, Göran
1966b: Eräitä tilastollisia tietoja subjektin ja predikaatin numeruskongruenssista suomen murteissa. – SJ 8 s. 17–23.
Karlsson, Göran
1967: Eräitä huomioita suomen predikatiivin sijasta ja luvusta. – Vir. 71 s. 268–276.
Karlsson, Göran
1968: Eräs suomen inkongruenssi-ilmiö. – Fenno-Ugrica: Juhlakirja Lauri Postin kuusikymmenvuotispäiväksi 17.3.1968. SUST. 145 s. 117–126. Helsinki: SUS.
Laitinen, Lea
2004: Kieltosana ja kieletär: Yhden kielikiistan kulku ja ideologiat. – Huumo, Katja – Laitinen, Lea – Paloposki, Outi (toim.): Yhteistä kieltä tekemässä: Näkökulmia suomen kirjakielen kehitykseen 1800-luvulla. SKST. 979. Helsinki: SKS.
Lehikoinen, Laila
2000: Uhkaako puhekieli kirjoitetun yleiskielen subjektin ja predikaatin kongruenssia? – Vir. 104 s. 246–260.
Lehtinen, Marja
1988a: Pääsanan yksikkö ja monikko eräissä attribuuttirakenteissa. – Kielikello 1/1988 s. 7–20.
Lehtinen, Marja
1988b: ”Lämmin ja kylmä sää ovat vuorotelleet”: Attribuuttirakenne subjektina. – Kielikello 2/1988 s. 10–12.
Leiwo, Matti – Luukka, Minna-Riitta – Nikula, Tarja
1992: Pragmatiikan ja retoriikan perusteita. JY:n viestintätieteiden laitoksen julkaisuja. 8. Jyväskylä: JY.
Lyytikäinen, Erkki
1996: Kirjakielen kaksoispassiivi. – Vir. 100 s. 580–587.
Makkonen-Craig, Henna
1996: Yleispuhekielisyydet lehtikielessä. Pro gradu -tutkielma. HY, SKL.
Mielikäinen, Aila
1981b: Nominin- ja verbintaivutuksen ongelmia nykypuhekielessä. – Mielikäinen, Aila (toim.): Nykysuomalaisen puhekielen murros: Jyväskylän osatutkimus, raportti 3. JY:n suomen kielen ja viestinnän laitoksen julkaisuja. 26 s. 67–100. Jyväskylä: JY.
Mielikäinen, Aila
1984a: Monikon 3. persoonan kongruenssista puhekielessä. – Vir. 88 s. 162–175.
Nirvi, R. E.
1947: Passiivimuotojen aktiivistumisesta. – Suomi 104 s. 1–47. Helsinki: SKS.
Nuolijärvi, Pirkko
1986b: ”Ota minut sinun uniin” (Juice Leskinen): Nykysuomalaisen omistusmuotojärjestelmästä. – Leino, Pentti – Kalliokoski, Jyrki (toim.): Kieli 1 s. 157–182. Helsinki: HY, SKL.
Nuolijärvi, Pirkko
2003: Puhutun kielen variaatio televisiokeskustelussa. – Vir. 107 s. 370–385.
Palander, Marjatta
1998: Kolmannen persoonan omistusliitteen ei-refleksiivinen käyttö. – Vir. 102 s. 529–549.
Paunonen, Heikki
1995a: Puhesuomen muuttuva omistusmuotojärjestelmä. – Vir. 99 s. 501–531.
Paunonen, Heikki
1995b [1982]: Suomen kieli Helsingissä. Huomioita Helsingin puhekielen historiallisesta taustasta ja nykyvariaatiosta. Helsinki: HY, SKL.
Pertilä, Laura
2000: Passiivimuotojen aktiivistuminen suomen kielessä. – SJ 42 s. 115–139.
Saarimaa, E. A.
1930: Huonoa ja hyvää suomea: Oikeakielisyysohjeita. Porvoo: WSOY.
Sadeniemi, Matti
1960: Numeruskysymyksiä. – Sadeniemi, Matti: Kielenkäytön kysymyksiä. TL. 18 s. 78–81. Helsinki: SKS.
Sadeniemi, Matti
1968b: Teitittelyn taustaa. – Vir. 72 s. 224–226.
Savijärvi, Ilkka
1977a: Itämerensuomalaisten kielten kieltoverbi 1: Suomi. SKST. 333. Helsinki: SKS.
Varjonen, Anna-Mari
1995: Yleiskielen kongruenssinormien rikkeet kolmen sanomalehden kielessä. Pro gradu -tutkielma. TY, suomalaisen ja yleisen kielitieteen laitos.
Wiik, Kalevi
1981c: Suomen ekvatiiviadjektiiveista omistusliiteadjektivaaleihin. – Kielitieteellisiä lastuja 1 s. 12–17. Turku: SKY.
Yli-Vakkuri, Valma
1969: Miksi pojat joskus ovat iloiset? Adjektiivisen nominatiivipredikatiivin esiintymisedellytyksistä. – Juhlakirja Paavo Siron täyttäessä 60 vuotta 2.8.1969. Acta Universitatis Tamperensis A. 26 s. 257–268. Tampere: TaY.
Yli-Vakkuri, Valma
1986: Suomen kieliopillisten muotojen toissijainen käyttö. TYSYKLJ. 28. Turku: TY.
Yli-Vakkuri, Valma
1989: Suomalaisen puhuttelun piirteitä. – Äidinkielen opettajain liiton vuosikirja XXXVI s. 43–74. Helsinki: Äidinkielen opettajain liitto.
» Sulje ikkuna

Copyright © Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2008.