Kirjallisuutta lukuun Sanajärjestys

Alho, Irja
1987: Subjektin ja predikaatin adverbiaalista suomen kielen päälauseissa. Lisensiaatintyö. TaY, suomen kielen ja yleisen kielitieteen laitos.
Carlson, Lauri
1983: Dialogue games: An approach to discourse analysis. Synthese language library. 17. Dordrecht: Reidel.
Hakulinen, Auli
2001e [1989]: Huomautuksia tematiikasta, topiikista ja typologiasta. – Laitinen ym. (toim.) 2001 s. 219–227. Suomentanut Maria Vilkuna.
Hakulinen, Auli
2001f [1976]: Suomen sanajärjestyksen kieliopillisista ja temaattisista tehtävistä. – Laitinen ym. (toim.) 2001 s. 91–156.
Hakulinen, Auli – Karlsson, Fred – Vilkuna, Maria
1980: Suomen tekstilauseiden piirteitä: Kvantitatiivinen tutkimus. HY:n yleisen kielitieteen laitoksen julkaisuja. 6. Helsinki: HY.
Heinämäki, Orvokki
1976: Problems of basic word order. – Enkvist, Nils Erik – Kohonen, Viljo (toim.): Reports on text linguistics: Approaches to word order. Meddelanden från Stiftelsen för Åbo Akademi forskningsinstitut. 8 s. 95–106. Turku: Åbo Akademi.
Huumo, Tuomas – Inaba, Nobufumi
1997: Irrallinen genetiivi ja omistusrakenteen ongelma. – Vir. 101 s. 27–48.
Karhu, Anna
1994: Suomen itämurteiden oikealle lohkeavat rakenteet ja niiden lähirakenteet: Dislokaatioita, korviketopiikkeja, diskurssinmerkitsimiä ja pragmaattisia partikkeleita. Lisensiaatintyö. JoY, suomen kielen ja kulttuuritieteiden laitos.
Karttunen, Lauri – Kay, Martin
1985: Parsing in a free word order language. – Dowty, David R. – Karttunen, Lauri – Zwicky, Arnold M. (toim.): Natural language parsing: Psychological, computational and theoretical perspectives. Studies in natural language processing. s. 279–306. Cambridge: CUP.
Kiuru, Silva
1981: Temporaalisen lauseenvastikkeen sanajärjestys. – Vir. 85 s. 1–20.
Kuiri, Kaija
1984: Referointi Kainuun ja Pohjois-Karjalan murteissa. SKST. 405. Helsinki: SKS.
Lambrecht, Knud
1994: Information structure and sentence form: Topic, focus and the mental representations of discourse referents. Cambridge studies in linguistics. 71. Cambridge: CUP.
Leino, Pentti
1982b: Suomen kielen lohkolause. Suomi. 124:2. Helsinki: SKS.
Lindén, Eeva
1952: Inversio verbinmääräyksellä alkavissa lauseissa. – Vir. 56 s. 89–93.
Lindén, Eeva
1967: Inversiosta ja lausepainotuksesta. [Artikkelin ensimmäinen osa.] Vir. 71 s. 359–367.
Lindén, Eeva
1968: Inversiosta ja lausepainotuksesta. [Artikkelin toinen osa.] Vir. 72 s. 17–26.
Sivinen, Tuija
1996: Verbiloppuiset lauseet keskustelupuheessa. – A. Hakulinen (toim.) 1996 s. 109–139.
Tainio, Liisa
1994: Kannanoton tulkinta keskustelussa. Lisensiaatintyö. HY, SKL.
Timonen, R. Leena
1984: Subjektin ja predikaatin järjestys kaunokirjallisuuden jälkijohtolauseessa. Laudaturtyö. HY, SKL.
Tuppurainen, Hanna
1991: Kieltojen merkitys ja käyttö keskustelussa. Lisensiaatintyö. HY, SKL.
Vallduví, Enric – Engdahl, Elisabet
1996: The linguistic realization of information packaging. – Linguistics 34 s. 459–519.
Vilkuna, Maria
1989: Free word order in Finnish. SKST. 500. Helsinki: SKS.
Vilkuna, Maria
1991: Constituent order and constituent length in written Finnish. – Hawkins, John A. – Siewierska, Anna (toim.): Performance principles of word order. EUROTYP Working Papers. II, 2 s. 81–106. Amsterdam: Europe Science Foundation.
» Sulje ikkuna

Copyright © Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2008.