Kirjallisuutta lukuun Määräisyys ja viittaaminen

Anderson, Stephen R. – Keenan, Edward L.
1985: Deixis. – Shopen (toim.) 1985b s. 259–308.
Cornish, Francis
1996: ”Antecedentless” anaphors: Deixis, anaphora, or what? Some evidence from English and French. – Journal of Linguistics 32 s. 19–41.
Cornish, Francis
1999: Anaphora, discourse, and understanding: Evidence from English and French. Oxford: Clarendon Press.
Du Bois, John
1980: Beyond definiteness: The trace of identity in discourse. – Chafe, Wallace L. (toim.): The pear stories: Cognitive, cultural, and linguistic aspects of narrative production. Advances in discourse processes. 3 s. 203–275. Norwood: Ablex.
Etelämäki, Marja
1998: Kuva puheenalaisena. – Laitinen, Lea – Rojola, Lea (toim.): Sanan voima: Keskusteluja performatiivisuudesta. TL. 160 s. 34–80. Helsinki: SKS.
Etelämäki, Marja
2006: Tarkoite ja toiminta: Tutkimus suomen pronominista tämä . SKST. 1008. Helsinki: SKS.
Fox, Barbara A.
1987: Discourse structure and anaphora: Written and conversational English. Cambridge studies in linguistics. 48. Cambridge: CUP.
Fraurud, Kari
1992: Situation reference (what does ”it” refer to?). – Governance and Places Working Paper Series 24. Hamburg: Fachbereich Informatik, Universität Hamburg.
Gundel, Jeanette K. – Hedberg, Nancy – Zacharski, Ron
1993: Cognitive status and the form of referring expressions in discourse. – Language 69 s. 274–307.
Hakulinen, Auli
2001d [1974]: Samaviitteiset nominilausekkeet yhdyslauseissa. – Laitinen ym. (toim.) 2001 s. 29–43.
Halliday, M. A. K. – Hasan, Ruqaiya
1976: Cohesion in English. English language series. 9. London: Longman.
Huumo, Tuomas
1997b: Partitiivisubjekti ja tilajatkumot. – SJ 39 s. 65–98.
Itkonen, Terho
1980: Spesies suomessa ja germaanisissa kielissä. – Vir. 84 s. 27–38.
Itkonen, Terho
2000: Uusi kieliopas. [Tarkistanut ja uudistanut Sari Maamies, Kieliopas 1. p. 1982.] Helsinki: Tammi.
Juvonen, Päivi
2000: Grammaticalizing the definite article: A study of definite adnominal determiners in a genre of spoken Finnish. Stockholm: Stockholm University, Department of Linguistics.
Larjavaara, Matti
1990: Suomen deiksis. Suomi. 156. Helsinki: SKS.
Larjavaara, Matti
2001a: Määräinen artikkeli – suomessa? – Kielikello 4/2001 s. 25–27.
Larjavaara, Matti
2001b: Suomen niin sanottu artikkeli. – SJ 43 s. 191–203.
Laury, Ritva
1996a: Pronouns and adverbs, figure and ground: The local case forms and locative forms of the Finnish demonstratives in spoken discourse. – SKYV 1996 s. 65–92. Turku: SKY.
Laury, Ritva
1997: Demonstratives in interaction: The emergence of a definite article in Finnish. Studies in discourse and grammar. 7. Amsterdam: John Benjamins.
Laury, Ritva
2001: Definiteness and reflexivity: Indexing socially shared experience. – Pragmatics 11 s. 401–420.
Lehtinen, Esa
2002: Raamatun puhuttelussa: Teksti, kokemus ja vuorovaikutus adventistien raamatuntutkistelussa. Acta Universitatis Tamperensis. 891. Tampere: Tampere University Press.
Levinson, Stephen C.
1983: Pragmatics. London: CUP.
Li, Charles N. – Thompson, Sandra A.
1979: Third-person pronouns and zero-anaphora in Chinese discourse. – Givón, Talmy (toim.): Discourse and syntax. Syntax and semantics. 12 s. 311–335. New York: Academic Press.
Lindén, Eeva
1962: Kolmannen persoonan possessiivisuffiksin tehtävistä suomen kirjakielessä. – Vir. 66 s. 216–227.
Lindén, Eeva
1971: Temporaalirakenne kirjoitetussa kielessä. – Vir. 75 s. 23–34.
Lyons, Christopher
1999: Definiteness. Cambridge textbooks in linguistics. Cambridge: CUP.
Lyons, John
1977: Semantics. [Volumes 1–2.] Cambridge: CUP.
Nuolijärvi, Pirkko
1986b: ”Ota minut sinun uniin” (Juice Leskinen): Nykysuomalaisen omistusmuotojärjestelmästä. – Leino, Pentti – Kalliokoski, Jyrki (toim.): Kieli 1 s. 157–182. Helsinki: HY, SKL.
Palander, Marjatta
1998: Kolmannen persoonan omistusliitteen ei-refleksiivinen käyttö. – Vir. 102 s. 529–549.
Paunonen, Heikki
1995a: Puhesuomen muuttuva omistusmuotojärjestelmä. – Vir. 99 s. 501–531.
Rapola, Martti
1954: Erään tyylipiirteen taustaa. – Vir. 58 s. 1–17.
Reinhart, Tanya
1991: Pronouns. – Stechov, Armin von – Wunderlich, Dieter (toim.): Semantik: Ein internationales Handbuch der zeitgenössischen Forschung. Handbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft. 6 s. 535–548. Berlin: de Gruyter.
Routarinne, Sara
2003: Tytöt äänessä: Parenteesit ja nouseva sävelkulku kertojien vuorovaikutuskeinoina. SKST. 903. Helsinki: SKS.
Turunen, Pirkko
1982: Puhekielen omistusmuotojen tarkastelua. – Jonninen-Niilekselä, Kaija (toim.): Tampereen puhekieli tutkimuskohteena. Folia Fennistica & Linguistica. 6 s. 161–182. Tampere: TaY.
Siro, Paavo
1957: Suomen kielen subjektista kielen rakenteen osana. – Vir. 61 s. 181–190.
Schegloff, Emanuel A.
1996a: Some practices of referring to persons in talk-in-interaction: A partial sketch of a systematics. – Fox, Barbara (toim.): Studies in anaphora. Typological studies in language. 33 s. 437–485. Amsterdam: John Benjamins.
Seppänen, Eeva-Leena
1998: Läsnäolon pronominit: tämä, tuo, se ja hän viittaamassa keskustelun osallistujaan. SKST. 715. Helsinki: SKS.
Sundman, Marketta
1994: Species i jämförande perspektiv: Finskan och svenskan. – Holmberg, Anders – Larsson, Kent (toim.): Svenskans beskrivning: Förhandlingar vid Tjugonde sammankomsten för svenskans beskrivning. Svenskans beskrivning. 20 s. 350–359. Lund: Lund University Press.
Tiainen, Outi
1998a: Subjektin rooli diskurssissa: Tutkimus kolmaspersoonaisesta subjektista puhekielisessä aineistossa. Lisensiaatintyö. HY, SKL.
Tiainen, Outi
1998b: Referenttien kuljettaminen diskurssissa. – Vir. 102 s. 498–528.
Tiainen-Duvallon, Outi
2002: Le pronom anaphorique et l’architecture de l’oral en finnois et en français. [Painamaton väitöskirja.] . Paris: École pratique des hautes études.
Turunen, Pirkko
1982: Puhekielen omistusmuotojen tarkastelua. – Jonninen-Niilekselä, Kaija (toim.): Tampereen puhekieli tutkimuskohteena. Folia Fennistica & Linguistica. 6 s. 161–182. Tampere: TaY.
Varteva, Annukka
1998: Pronominit hän ja tämä tekstissä. – Vir. 102 s. 202–223.
Vartiainen, Pentti
2002: Kolmannen persoonan possessiivisuffiksin viittaussuhteet suomen yleiskielessä. – SJ 44 s. 7–58.
Vilkuna, Maria
1992: Referenssi ja määräisyys suomenkielisten tekstien tulkinnassa. Suomi. 163. Helsinki: SKS.
» Sulje ikkuna

Copyright © Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2008.