Kirjallisuutta lukuun Aspekti

Comrie, Bernard
1976: Aspect: An introduction to the study of verbal aspect and related problems. Cambridge: CUP.
Dahl, Östen
1981: On the definition of the telic–atelic (bounded–nonbounded) distinction. – Syntax and Semantics 14 s. 79–90.
Dahl, Östen
1985: Tense and aspect Systems. Oxford: Blackwell.
Heinämäki, Orvokki
1981: On the meaning of olla + 3rd inf. iness. in Finnish. – Ikola, Osmo (toim.): CIFU V:VI s. 383–388. [Congressus Quintus Internationalis Fenno-Ugristarum: Turku 20.–27.VIII.1980.] Turku: Suomen Kielen Seura.
Heinämäki, Orvokki
1984: Aspect in Finnish. – Groot, Casper de – Tommola, Hannu (toim.): Aspect bound: A voyage into the realm of Germanic, Slavonic and Finno-Ugrian aspectology s. 153–177. Dordrecht: Foris Publications.
Hock, Wolfgang – Krifka, Manfred
2002: Aspekt und Zeitkonstitution. Luentomoniste, verkkojulkaisu. http://amor.rz.hu-berlin.de/~h2816i3x/lehrstuhl. Huhtikuu 2003.
Huumo, Tuomas
2001: Kvasiresultatiivilauseet: Esimerkki subjektiivisesta dynaamisesta käsitteistyksestä. – Puhe ja kieli 21 s. 85–101.
Itkonen, Terho
1976a: Erään sijamuodon ongelmia. – Opuscula Instituti linguae Fennicae, Universitas Helsingiensis 53 s. 173–217. Helsinki: HY.
Kangasmaa-Minn, Eeva
1978b: Verbien sisäisestä aspektista. – SJ 20 s. 17–28.
Kangasmaa-Minn, Eeva
1988: Suomalais-ugrilaisia aikasuhteita. – SJ 30 s. 17–26.
Kangasmaa-Minn, Eeva
1993a: Aspektista ja sen sukulaisilmiöistä suomalais-ugrilaisissa kielissä. – Yli-Vakkuri, Valma (toim.): Studia comparativa linguarum orbis Maris Baltici 1: Tutkimuksia syntaksin ja pragmasyntaksin alalta. TYSYKLJ. 43 s. 13–23. Turku: TY.
Kiparsky, Paul
2001: Structural case in Finnish. – Lingua 111 s. 315–376.
Larjavaara, Matti
1991: Aspektuaalisen objektin synty. – Vir. 95 s. 372–408.
Larjavaara, Matti
1992b: Objekti ja rajattuus. – Vir. 96 s. 272–282.
Leino, Pentti
1991: Lauseet ja tilanteet: Suomen objektin ongelmia. Suomi. 160. Helsinki: SKS.
Leinonen, Marja
1980: Aspektikategoria ja perfekti. – Kurki-Suonio, Liisa – Paunonen, Heikki – Piitulainen, Marja-Leena (toim.): Kielitieteen päivät Tampereella 23.–24.2.1979. Folia Fennistica & Linguistica. 3 s. 62–74. Tampere: TaY.
Leinonen, Marja
1984: Narrative implications of aspect in Russian and Finnish. – Groot, Casper de – Tommola, Hannu (toim.): Aspect bound: A voyage into the realm of Germanic, Slavonic and Finno-Ugrian aspectology s. 239–255. Dordrecht: Foris Publications.
Maamies, Sari
1997: Hanhi hautomaisillansa: Suomen maisillaan-johdosten kehitys. – Lehtinen – Laitinen (toim.) 1997 s. 20–37.
Meulen, Alice G. B. ter
1995: Representing time in natural language: The dynamic interpretation of tense and aspect. Cambridge, MA: MIT Press.
Olsen, Mari B.
1994: A semantic and pragmatic model of lexical and grammatical aspect. Ph.D. dissertation. Evanston: Northwestern University.
Penttilä, Aarni
1963: Suomen kielioppi. 2., tarkistettu painos. Porvoo: WSOY.
Sasse, Hans-Jürgen
2002: Recent activity in the theory of aspect: Accomplishments, achievements, or just non-progressive state? – Linguistic Typology 6 s. 199–271. Berlin: Mouton de Gruyter.
Sulkala, Helena
1981: Suomen kielen ajan adverbien semantiikkaa. Acta Universitatis Ouluensis B. 8. Oulu: OY.
Tommola, Hannu
1984: On the aspectual significance of ”phase meanings”. – Groot, Casper de – Tommola, Hannu (toim.): Aspect bound: A voyage into the realm of Germanic, Slavonic and Finno-Ugrian aspectology s. 111–132. Dordrecht: Foris Publications.
Tommola, Hannu
1987: Aspektuaalisuudesta ja objektista. – Vir. 91 s. 64–70.
Tommola, Hannu
1990: On Finnish ”aspect” in discourse. – Thelin, Nils B. (toim.): Verbal aspect in discourse: Contributions to the semantics of time and temporal perspective in Slavic and non-Slavic languages. Pragmatics & Beyond, New Series. 5 s. 349–366. Amsterdam: Benjamins.
Tommola, Hannu
2000: Progressive aspect in Baltic Finnic. – Dahl, Östen (toim.): Tense and aspect in the languages of Europe. Empirical approaches to language typology. 20 s. 655–692. [EUROTYP 6.] Berlin: Mouton de Gruyter.
Vendler, Zeno
1967b: Verbs and times. – Vendler, Zeno: Linguistics in philosophy s. 97–101. Ithaca, New York: Cornell University Press.
Yli-Vakkuri, Valma
1987: Aspect and the affective attitude of the speaker: Usage and meaning in grammatical case variation in Finnish. – Koski, Mauno – Lähdemäki, Eeva – Häkkinen, Kaisa (toim.): Fennistica festiva in honorem Göran Karlsson septuagenarii. Fennistica. 9 s. 189–205. Turku: Åbo Akademis förlag.
» Sulje ikkuna

Copyright © Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2008.