Kirjallisuutta lukuun Tempus

Comrie, Bernard
1985b: Tense. Cambridge textbooks in linguistics. Cambridge: CUP.
Dahl, Östen
1985: Tense and aspect Systems. Oxford: Blackwell.
Dahl, Östen
2000: The grammar of future time reference in European languages. – Dahl, Östen (toim.): Tense and aspect in the languages of Europe. Empirical approaches to language typology. 20 s. 309–328. [EUROTYP 6.] Berlin: Mouton de Gruyter.
Ikola, Osmo
1949: Tempusten ja modusten käyttö ensimmäisessä suomalaisessa Raamatussa verrattuna vanhempaan ja nykyiseen kieleen 1: Johdanto: Indikatiivin preesensin ja futuuristen liittomuotojen temporaalinen käyttö. Turun yliopiston julkaisuja B Humaniora. 32. Turku: Turun yliopisto.
Ikola, Osmo
1960b: Perfektin ja pluskvamperfektin synnystä. – Vir. 64 s. 364–368.
Ikola, Osmo
1961d: Verbisyntaksia. – Ikola 1961b s. 81–133.
Kangasmaa-Minn, Eeva
1988: Suomalais-ugrilaisia aikasuhteita. – SJ 30 s. 17–26.
Laitinen, Lea
1998: Dramaattinen preesens poeettisena tekona. – Laitinen, Lea – Rojola, Lea (toim.): Sanan voima: Keskusteluja performatiivisuudesta. TL. 160 s. 81–136. Helsinki: SKS.
Leino, Pentti
1991: Lauseet ja tilanteet: Suomen objektin ongelmia. Suomi. 160. Helsinki: SKS.
Leino, Pentti
1993c: Polysemia – kielen moniselitteisyys: Suomen kielen kognitiivista kielioppia 1. Kieli. 7. Helsinki: HY, SKL.
Leinonen, Marja
1980: Aspektikategoria ja perfekti. – Kurki-Suonio, Liisa – Paunonen, Heikki – Piitulainen, Marja-Leena (toim.): Kielitieteen päivät Tampereella 23.–24.2.1979. Folia Fennistica & Linguistica. 3 s. 62–74. Tampere: TaY.
Lindstedt, Jouko
2000: The perfect – aspectual, temporal and evidential. – Dahl, Östen (toim.): Tense and aspect in the languages of Europe. Empirical approaches to language typology. 20 s. 365–383. [EUROTYP 6.] Berlin: Mouton de Gruyter.
Nordlander, Johan
1997: Towards a semantics of linguistic time: Exploring some basic time concepts with special reference to English and Krio. Umeå Studies in the Humanities. 134. Umeå: Umeå University.
Penttilä, Aarni
1963: Suomen kielioppi. 2., tarkistettu painos. Porvoo: WSOY.
Schlachter, Wolfgang
1980: Suomen tempusjärjestelmän reunamia. – Vir. 84 s. 7–26, 116–141.
Seppänen, Eeva-Leena
1997: Suomen perfektin merkityksestä keskusteluaineiston valossa. – Vir. 101 s. 2–26.
Sulkala, Helena
1981: Suomen kielen ajan adverbien semantiikkaa. Acta Universitatis Ouluensis B. 8. Oulu: OY.
Wiik, Kalevi
1977b: Suomen tempusten etä- ja pintarakenteista. TYSYKLJ. 5. Turku: TY.
Yli-Vakkuri, Valma
1986: Suomen kieliopillisten muotojen toissijainen käyttö. TYSYKLJ. 28. Turku: TY.
» Sulje ikkuna

Copyright © Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2008.