Kirjallisuutta lukuun Modaalisuus

Auwera, Johan van der – Plungian, Vladimir A.
1998: Modality’s semantic map. – Linguistic Typology 2 s. 79–124.
Erho, Nina
1999: Yksikön 1. persoonan käytöstä poliittisessa televisiokeskustelussa. Pro gradu -tutkielma. HY, SKL.
Flint, Aili
1980: Semantic structure in the Finnish lexicon: Verbs of possibility and sufficiency. SKST. 360. Helsinki: SKS.
Forsberg, Hannele
1998: Suomen murteiden potentiaali: Muoto ja merkitys. SKST. 720. Helsinki: SKS.
Hakulinen, Auli
2001a: Eräistä diskurssipartikkelin kyl(lä) käyttötavoista keskustelussa. – Laitinen ym. (toim.) 2001 s. 412–434. Suomentanut Marja-Leena Sorjonen.
Hakulinen, Auli – Sorjonen, Marja-Leena
1989: Modaaliverbit spontaanissa keskustelussa. – A. Hakulinen (toim.) 1989 s. 73–97.
Hakulinen, Auli – Karlsson, Fred – Vilkuna, Maria
1980: Suomen tekstilauseiden piirteitä: Kvantitatiivinen tutkimus. HY:n yleisen kielitieteen laitoksen julkaisuja. 6. Helsinki: HY.
Horn, Laurence R.
1989: A natural history of negation. Chicago: University of Chicago Press.
Hoye, Leo
1997: Adverbs and modality in English. English language series. London: Longman.
Iso-Koivisto, Matti
1988: Passiivin 1. partisiipin sisältävä nesesiivirakenne suomen murteissa. Laudaturtyö. HY, SKL.
Kangasniemi, Heikki
1992: Modal expressions in Finnish. Studia Fennica, Linguistica. 2. Helsinki: SKS.
Karttunen, Lauri
1971: Implicative verbs. – Language 47 s. 340–358.
Kauppinen, Anneli
1998: Puhekuviot, tilanteen ja rakenteen liitto: Tutkimus kielen omaksumisesta ja suomen konditionaalista. SKST. 713. Helsinki: SKS.
Kiparsky, Carol – Kiparsky, Paul
1971: Fact. – Steinberg, Danny D. – Jakobovits, Leon A. (toim.): Semantics: An interdisciplinary reader in philosophy, linguistics and psychology s. 345–369. Cambridge: CUP.
Kiuru, Silva
1977: Suomen kielen kieltohakuiset verbit: Murreaineistoon perustuva syntaktis-semanttinen tutkimus. SKST. 335. Helsinki: SKS.
Laitinen, Lea
1992: Välttämättömyys ja persoona: Suomen murteiden nesessiivisten rakenteiden semantiikkaa ja kielioppia. SKST. 569. Helsinki: SKS.
Laitinen, Lea
1993: Nesessiivirakenne, kieliopillistuminen ja subjektiivisuus. – Vir. 97 s. 149–170.
Laitinen, Lea
1995: Nollapersoona. – Vir. 99 s. 337–358.
Lehtinen, Tapani
1983: Suomen konditionaalin morfologisesta ja semanttisesta motivaatiosta. – Vir. 87 s. 482–507.
Lyons, John
1977: Semantics. [Volumes 1–2.] Cambridge: CUP.
Matihaldi, Hilkka-Liisa
1979: Nykysuomen modukset 1: Kvalitatiivinen analyysi. Acta Universitatis Ouluensis B. 7. Oulu: OY.
Matihaldi, Hilkka-Liisa
1980: Nykysuomen modukset 2: Kvantitatiivinen analyysi. OY:n suomen ja saamen kielen laitoksen tutkimusraportteja. 20. Oulu: OY.
Muikku-Werner, Pirkko
1993: Impositiivisuus ja kielellinen variaatio: Julkisten keskustelujen käskyt ja kysymykset kielenopetuksen näkökulmasta. Joensuun yliopiston humanistisia julkaisuja. 14. Joensuu: JoY.
Orpana, Terttu
1988: Kuvaus vai kommentti: Tutkimus suomen kielen adjektiiviadverbien semanttisesta tulkinnasta. Opera Fennistica & Linguistica. 2. Tampere: TaY.
Pekkarinen, Heli
1997: Kieliopillistuva olla tehtävissä -tyyppi: Lokatiiviadverbista mahdollisuusrakenteeksi. – Lehtinen – Laitinen (toim.) 1997 s. 66–88.
Penttilä, Aarni
1963: Suomen kielioppi. 2., tarkistettu painos. Porvoo: WSOY.
Quirk, Randolph – Greenbaum, Sidney – Leech, Geoffrey – Svartvik, Jan
1994: A comprehensive grammar of the English language. 12. painos. London – New York: Longman Group UK Limited.
Siro, Paavo
1951: Modaalisten verbien subjektista. – Vir. 55 s. 391–394.
Siro, Paavo
1964b: Suomen kielen lauseoppi. Helsinki: Tietosanakirja Oy.
Siro, Paavo
1984: Voimisen ja kelpaamisen verbit syntaksin ongelmana. – Orpana, Terttu (toim.): Vuosiartikkelit 1984. Folia Fennistica & Linguistica. 11 s. 121–153. Tampere: TaY.
» Sulje ikkuna

Copyright © Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2008.