Kirjallisuutta lukuun Kielto ja kielteiset ilmaukset

Airikka, Vilma
2004: Kansaneläkelaitoksen asiakkaiden kieltovastaukset virkailijan toisen persoonan kysymykseen. Pro gradu -tutkielma. HY, SKL.
Allwood, Jens – Andersson, Lars-Gunnar – Dahl, Östen
1980: Logiikka ja kieli. Suomentanut Paavo Siro. Helsinki: Gaudeamus.
Cannelin, Knut
1930b: Kielteisyyden ilmaiseminen suomen kielessä. – Vir. 34 s. 238–244.
Flint, Aili
1980: Semantic structure in the Finnish lexicon: Verbs of possibility and sufficiency. SKST. 360. Helsinki: SKS.
Hakanen, Aimo
1973: Adjektiivien vastakohtasuhteet suomen kielessä. SKST. 311. Helsinki: SKS.
Hakulinen, Auli – Karlsson, Fred – Vilkuna, Maria
1980: Suomen tekstilauseiden piirteitä: Kvantitatiivinen tutkimus. HY:n yleisen kielitieteen laitoksen julkaisuja. 6. Helsinki: HY.
Horn, Laurence R.
1985: Metalinguistic negation and pragmatic ambiguity. – Language 61 s. 121–174.
Ikola, Osmo
1973: Kieltoa vahvistavat sanat lounaismurteissa. – Juhlakirja Aulis J. Joen kuusikymmenvuotispäiväksi 2.6.1973. SUSA. 72 s. 106–128. Helsinki: SUS.
Karttunen, Lauri
1971: Implicative verbs. – Language 47 s. 340–358.
Kiuru, Silva
1977: Suomen kielen kieltohakuiset verbit: Murreaineistoon perustuva syntaktis-semanttinen tutkimus. SKST. 335. Helsinki: SKS.
König, Ekkehard
1991: The meaning of focus particles: A comparative perspective. Theoretical linguistics. London: Routledge.
Miestamo, Matti
1998: Affirmaation ja negaation asymmetriasta maailman kielissä. – Pajunen, Anneli (toim.): Kieliopillistumisesta, analogiasta ja typologiasta. Suomi. 185 s. 182–216. Helsinki: SKS.
Payne, J. R.
1985: Negation. – Shopen (toim.) 1985a s. 197–242.
Penttilä, Aarni
1963: Suomen kielioppi. 2., tarkistettu painos. Porvoo: WSOY.
Sadeniemi, Matti
1942a: Huomioita kielteisistä ja myönteisistä ilmauksista. – Vir. 46 s. 285–289.
Savijärvi, Ilkka
1977a: Itämerensuomalaisten kielten kieltoverbi 1: Suomi. SKST. 333. Helsinki: SKS.
Savijärvi, Ilkka
1977b: Redundanssi ja kieltoverbin ellipsi suomen kielen negaatiojärjestelmässä. JY:n suomen kielen ja viestinnän laitoksen julkaisuja. 14. Jyväskylä: JY.
Taglicht, Josef
1984: Message and emphasis: On focus and scope in English. English language series. 15. London: Longman.
Vallduví, Enric – Vilkuna, Maria
1998: On rheme and contrast. – Culicover, Peter W. – McNally, Louise (toim.): The limits of syntax. Syntax and semantics. 29 s. 79–108. San Diego: Academic Press.
Vuoriniemi, Jorma
1973: Ollin kieli nykysuomen kuvastimena: Semanttis-interpretatiivi tutkimus. SKST. 312. Helsinki: SKS.
» Sulje ikkuna

Copyright © Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2008.