Kirjallisuutta lukuun Imperatiivi ja muut direktiivit

Altmann, Hans
1993: Satzmodus. – Jacobs, Joachim – Stechow, Armin von – Sternfeld, Wolfgang – Vennemann, Theo (toim.): Syntax: Ein internationales Handbuch zeitgenössischer Forschung, Band 1. Handbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft. 9:1 s. 1006–1029. Berlin: Walter de Gruyter.
Anhava, Jaakko
1987: Imperatiivin tekijäpronomini. – Vir. 91 s. 358–361.
Auvinen, Jonna
2001: Ja kaikki kuuntelee nyt ohjeita – Tapaustutkimus luokanopettajan ohjailevasta puheesta 1. ja 3. luokalla. Pro gradu -tutkielma. HY, SKL.
Bybee, Joan L. – Perkins, Revere – Pagliuca, William
1994: The evolution of grammar. Chicago: University of Chicago Press.
Carlson, Lauri
1993: Dialogue games with Finnish clitics. – SKYV 1993 s. 73–96. Turku: SKY.
Forsberg, Hannele
1994: Havaintoja kysymystyypistä otat sie ~ . – Vir. 98 s. 60–68.
Hakanen, Aimo
1993: Nesessiivisyyden ilmaisemisesta nykysuomessa. – Systeemi ja poikkeama: Juhlakirja Alho Alhoniemen 60-vuotispäiväksi 14.5.1993. TYSYKLJ. 42 s. 177–193. Turku: TY.
Hakulinen, Auli
2001b [1976]: Liitepartikkelin -han/-hän syntaksia ja pragmatiikkaa. – Laitinen ym. (toim.) 2001 s. 44–90.
Hakulinen, Auli – Karlsson, Fred
1979: Nykysuomen lauseoppia. SKST. 350. Helsinki: SKS.
Hakulinen, Auli – Seppänen, Eeva-Leena
1992: Finnish kato: From verb to particle. – Journal of Pragmatics 18 s. 527–549.
Honkanen, Suvi
2001: Välttämättömyys, teksti ja toiminta: Ohjailevat ilmaukset ja niiden funktiot Helsingin kaupungin opetusviraston ryhmäkirjeissä. Pro gradu -tutkielma. HY, SKL.
Kangasniemi, Heikki
1992: Modal expressions in Finnish. Studia Fennica, Linguistica. 2. Helsinki: SKS.
Kauppinen, Anneli
1998: Puhekuviot, tilanteen ja rakenteen liitto: Tutkimus kielen omaksumisesta ja suomen konditionaalista. SKST. 713. Helsinki: SKS.
Keravuori, Kyllikki
1988: Ymmärränkö tarkoitukses: Tutkimus diskurssirooleista ja ‑funktioista. SKST. 447. Helsinki: SKS.
Keskitalo, Minna
1999: Kysymyslauseen muotoisten kehotusten ja pyyntöjen kieliopillistuminen. Pro gradu -tutkielma. JoY, suomen kielen ja kulttuuritieteiden laitos.
Laitinen, Lea
1992: Välttämättömyys ja persoona: Suomen murteiden nesessiivisten rakenteiden semantiikkaa ja kielioppia. SKST. 569. Helsinki: SKS.
Leino, Jaakko
2003: Antaa sen muuttua: Suomen kielen permissiivirakenne ja sen kehitys. SKST. 900. Helsinki: SKS.
Leskelä, Satu
1999: Koripalloharjoitusten kielestä ja vuorovaikutuksesta. Pro gradu ‑tutkielma. HY, SKL.
Lyons, John
1977: Semantics. [Volumes 1–2.] Cambridge: CUP.
Makkonen-Craig, Henna
2005: Toimittajan läsnäolo sanomalehtitekstissä: Näkökulmia suomen kielen dialogisiin passiivilauseisiin. SKST 1026. Helsinki: SKS.
Markkanen, Raija
1985: Directives in English and Finnish. – Markkanen, Raija: Cross-language studies in pragmatics. Jyväskylä cross-language studies. 11 s. 15–42. Jyväskylä: University of Jyväskylä, Department of English.
Matihaldi, Hilkka-Liisa
1979: Nykysuomen modukset 1: Kvalitatiivinen analyysi. Acta Universitatis Ouluensis B. 7. Oulu: OY.
Muikku-Werner, Pirkko
1993: Impositiivisuus ja kielellinen variaatio: Julkisten keskustelujen käskyt ja kysymykset kielenopetuksen näkökulmasta. Joensuun yliopiston humanistisia julkaisuja. 14. Joensuu: JoY.
Rantala-Ekholm, Kati
1999: Kiekko liikkuu, kiekko liikkuu: Jääkiekkovalmennuksen direktiiveistä. Pro gradu -tutkielma. HY, SKL.
Seppänen, Eeva-Leena
1989: Henkilöön viittaaminen puhetilanteessa. – A. Hakulinen (toim.) 1989 s. 195–222.
Shore, Susanna
1986: Onko suomessa passiivia? Suomi. 133. Helsinki: SKS.
Siro, Paavo
1964b: Suomen kielen lauseoppi. Helsinki: Tietosanakirja Oy.
Sorjonen, Marja-Leena
2001a: Lääkärin ohjeet. – Sorjonen, Marja-Leena – Peräkylä, Anssi – Eskola, Kati (toim.): Keskustelu lääkärin vastaanotolla s. 89–111. Tampere: Vastapaino.
Torpo, Lotta
1998: Aerobic-tuntien direktiivit. Pro gradu -tutkielma. HY, SKL.
Winkler, Eberhard
1989: Der Satzmodus ”Imperativsatz” im Deutschen und Finnischen. Linguistische Arbeiten. 225. Tübingen: Niemeyer.
Yli-Vakkuri, Valma
1986: Suomen kieliopillisten muotojen toissijainen käyttö. TYSYKLJ. 28. Turku: TY.
Yli-Vakkuri, Valma
1989: Suomalaisen puhuttelun piirteitä. – Äidinkielen opettajain liiton vuosikirja XXXVI s. 43–74. Helsinki: Äidinkielen opettajain liitto.
» Sulje ikkuna

Copyright © Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2008.