Kirjallisuutta lukuun Kysymykset

Carlson, Lauri
1983: Dialogue games: An approach to discourse analysis. Synthese language library. 17. Dordrecht: Reidel.
Forsberg, Hannele
1992: ”Onko se minkälaista?” Kysyvyyden redundanssia puhesuomessa. – Vir. 96 s. 17–30.
Forsberg, Hannele
1994: Havaintoja kysymystyypistä otat sie ~ . – Vir. 98 s. 60–68.
Forsberg, Hannele
1998: Suomen murteiden potentiaali: Muoto ja merkitys. SKST. 720. Helsinki: SKS.
Goody, Esther N.
1978: Toward a theory of questions. – Goody, Esther N. (toim.): Questions and politeness: Strategies in social interaction. Cambridge papers in social anthropology. 8 s. 17–43. Cambridge: CUP.
Hakanen, Aimo
1978: Nalle Puhin kysymykset. – Rakenteita: Juhlakirja Osmo Ikolan 60-vuotispäiväksi 6.2.1978. TYSYKLJ. 6 s. 207–232. Turku: TY.
Halonen, Mia
1996: Yhteisyyden ja tunnistettavuuden osoittaminen perhekeskustelussa. – A. Hakulinen (toim.) 1996 s. 173–205.
Heinonen, Tarja
1992: Lohkeamatyyppisten rakenteiden syntaksia ja pragmatiikkaa. Laudaturtyö. TaY, suomen kielen ja yleisen kielitieteen laitos.
Heritage, John C. – Roth, Andrew L.
1995: Grammar and institution: Questions and questioning in the broadcast news interview. – Research on Language and Social Interaction 28 s. 1–60. Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates, Inc.
Kankaanpää, Salli
1989: Vastakysymysten käyttö keskustelussa. Laudaturtyö. HY, SKL.
Keravuori, Kyllikki
1988: Ymmärränkö tarkoitukses: Tutkimus diskurssirooleista ja ‑funktioista. SKST. 447. Helsinki: SKS.
Keskitalo, Minna
1999: Kysymyslauseen muotoisten kehotusten ja pyyntöjen kieliopillistuminen. Pro gradu -tutkielma. JoY, suomen kielen ja kulttuuritieteiden laitos.
Kiuru, Silva
1977: Suomen kielen kieltohakuiset verbit: Murreaineistoon perustuva syntaktis-semanttinen tutkimus. SKST. 335. Helsinki: SKS.
Korpela, Eveliina
2007: Oireista puhuminen lääkärin vastaanotolla: Keskustelunanalyyttinen tutkimus lääkärin kysymyksistä. SKST 1111. Helsinki: SKS.
Matihaldi, Hilkka-Liisa
1979: Nykysuomen modukset 1: Kvalitatiivinen analyysi. Acta Universitatis Ouluensis B. 7. Oulu: OY.
Muikku-Werner, Pirkko
1993: Impositiivisuus ja kielellinen variaatio: Julkisten keskustelujen käskyt ja kysymykset kielenopetuksen näkökulmasta. Joensuun yliopiston humanistisia julkaisuja. 14. Joensuu: JoY.
Nuolijärvi, Pirkko – Tiittula, Liisa
2000: Televisiokeskustelun näyttämöllä: Televi-sioinstitutionaalisuus suomalaisessa ja saksalaisessa keskustelukulttuurissa. SKST. 768. Helsinki: SKS.
Olin, Katri
1996: Kysymysten rakenteesta heijastuva kuulijaan suhtautuminen. – A. Hakulinen (toim.) 1996 s. 47–79.
Raevaara, Liisa
1993: Kysyminen toimintana: Kysymys–vastaus-vierusparit arkikeskustelussa. Lisensiaatintyö. HY, SKL.
Raevaara, Liisa
1996: Kysymyksen paikka ja tulkinta. – A. Hakulinen (toim.) 1996 s. 23–46.
Sacks, Harvey
1992: Lectures on conversation: Volume 2. [Toim. Gail Jefferson.] Oxford: Blackwell.
Sorjonen, Marja-Leena
1997: Korjausjäsennys. – Tainio (toim.) 1997 s. 111–137.
Tiainen-Duvallon, Outi
2002: Le pronom anaphorique et l’architecture de l’oral en finnois et en français. [Painamaton väitöskirja.] . Paris: École pratique des hautes études.
Tuppurainen, Hanna
1991: Kieltojen merkitys ja käyttö keskustelussa. Lisensiaatintyö. HY, SKL.
Yli-Vakkuri, Valma
1986: Suomen kieliopillisten muotojen toissijainen käyttö. TYSYKLJ. 28. Turku: TY.
» Sulje ikkuna

Copyright © Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2008.