Kirjallisuutta pykäliin 1207–1208

Korpela, Eveliina
2007: Oireista puhuminen lääkärin vastaanotolla: Keskustelunanalyyttinen tutkimus lääkärin kysymyksistä. SKST 1111. Helsinki: SKS.
Raevaara, Liisa
1993: Kysyminen toimintana: Kysymys–vastaus-vierusparit arkikeskustelussa. Lisensiaatintyö. HY, SKL.
Sorjonen, Marja-Leena
1997: Korjausjäsennys. – Tainio (toim.) 1997 s. 111–137.
2001c: Simple answers to polar questions: The case of Finnish. – Selting, Margret – Couper-Kuhlen, Elizabeth (toim.): Studies in interactional linguistics. Studies in discourse and grammar. 10 s. 405–431. Amsterdam: John Benjamins.
» Sulje ikkuna

Copyright © Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2008.