Kirjallisuutta pykäliin 1216–1217

Kuusisto, Jenni
2001: Asiakkaan käynnin syyn selvittäminen Kelan asiointitilanteissa. Pro gradu -tutkielma. HY, SKL.
Raevaara, Liisa – Sorjonen, Marja-Leena
2005: Vuorovaikutuksen osanottajien toiminta ja genre: Keskustelunanalyysin näkökulma. – Mäntynen, Anne – Shore, Susanna – Solin, Anna (toim.): Genre – tekstilaji s. 122–150. Helsinki: SKS.
Raymond, Geoffrey
2000: The structure of responding: Type-confirming and nonconfirming responses to yes/no type interrogatives. Department of sociology, University of California, Los Angeles. [Julkaisematon väitöskirja.]
Sorjonen, Marja-Leena
2001a: Lääkärin ohjeet. – Sorjonen, Marja-Leena – Peräkylä, Anssi – Eskola, Kati (toim.): Keskustelu lääkärin vastaanotolla s. 89–111. Tampere: Vastapaino.
2001b: Responding in conversation: A study of response particles in Finnish. Pragmatics & Beyond, New Series. 70. Amsterdam: John Benjamins. [Luku 5]
» Sulje ikkuna

Copyright © Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2008.