Kirjallisuutta pykälään 20

Lehtinen, Minna
1996: Kauhavan murteen nykytilasta ja muuttumisesta. Pro gradu -tutkielma. TaY, suomen kielen ja yleisen kielitieteen laitos.
Mantila, Harri
1992: Ei tääläkhän senthän jokhaishen sanhan hootakhan panna: Jälkitavujen vokaalienvälisen h:n variaatio peräpohjalaisissa murteissa. SKST. 572. Helsinki: SKS.
Nuolijärvi, Pirkko – Sorjonen, Marja-Leena
2004: Miten kuvata muutosta? Puhutun kielen tutkimuksen lähtökohtia murteenseuruuhankkeen pohjalta. Helsinki: KKTK.
Pelttari, Jaana
1996: Alatornion murteen säilymisestä. Pro gradu -tutkielma. OY, suomen ja saamen kielen ja logopedian laitos.
Rapola, Martti
1966: Suomen kielen äännehistorian luennot. SKST. 283. Helsinki: SKS. [S. 254–264]
Vaattovaara, Johanna
1999: Kaunhiista kauhniiseen, satheesta satteeseen: Jälkitavuissa säilyneen h:n variaatiosta Pellossa vuoden 1995 aineiston valossa. Pro gradu ‑tutkielma. HY, SKL.
2002: Jälkitavujen h:n variaation kehityksestä Tornionlaaksossa. – Vir. 106 s. 508–535.

Kirjallisuutta pykäliin 18–33

Häkkinen, Kaisa
1983: Suomen kielen äännerakenteen ominaispiirteistä. – Hakulinen, Auli – Leino, Pentti (toim.): Nykysuomen rakenne ja kehitys 1: Näkökulmia kielen rakenteisiin. TL. 93 s. 39–56. Helsinki: SKS.
Karlsson, Fred
1983: Suomen kielen äänne- ja muotorakenne. Porvoo: WSOY. [S. 81–141]
» Sulje ikkuna

Copyright © Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2008.