Kirjallisuutta pykäliin 206–213

Anttila, Raimo
1976: Affektiivis[-deskriptiivis-onomatopoieettis]ten sanojen asema kielen merkkisysteemissä. – Vir. 80 s. 126–132.
Kosonen, Päivi
1990: Sananmuodostus lastenkirjallisuudessa. Pro gradu -tutkielma. JoY, suomen kielen ja kulttuuritieteiden laitos.
Laalo, Klaus
2001: Diminutives in Finnish child-directed and child speech: Morphopragmatic and morphophonemic aspects. – Bokus, Barbara – Kyuchukov, Hristo – Tulviste, Tiia (toim.): Psychology of language and communication 5:2 s. 71–80. Warszawa: Matrix Publishers.
Rintala, Päivi
1980b: Deminutiivijohdosten asema nykysuomessa. – Ikola, Osmo (toim.): CIFU V:III s. 83–93. [Congressus Quintus Internationalis Fenno-Ugristarum: Turku 20.–27.VIII.1980.] Turku: Suomen Kielen Seura.
» Sulje ikkuna

Copyright © Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2008.