Kirjallisuutta pykäliin 515–520

Karlsson, Göran
1979a: Irrallisen infinitiivin akkusatiiviobjekti. – Vir. 83 s. 179–199.
Lappalainen, Tiina
1993: Nykysuomen II infinitiivin instruktiivin ja III infinitiivin adessiivin syntaksia ja semantiikkaa. Pro gradu -tutkielma. HY, SKL.
Nikanne, Urpo
1997: Suomen infiniittisten adjunktien temporaalinen tulkinta. – Vir. 101 s. 338–357.
Ontermaa, Aki
2003: Toisen infinitiivin instruktiivi – ikkuna kielioppien ja kielenhuollon kehitykseen. Pro gradu -tutkielma. HY, SKL.
» Sulje ikkuna

Copyright © Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2008.