Kirjallisuutta pykäliin 959–1002

Alho, Irja
1987: Subjektin ja predikaatin adverbiaalista suomen kielen päälauseissa. Lisensiaatintyö. TaY, suomen kielen ja yleisen kielitieteen laitos.
Alhoniemi, Alho
1967: Tilan essiivin jäsentämisestä suomen kielen lauseopeissa. – Juhlakirja Kauko Kyyrön täyttäessä 60 vuotta 24.11.1967. Acta Universitatis Tamperensis, A. 8 s. 31–52. Tampere: TaY.
1975: Eräistä suomen kielen paikallissijojen keskeisistä käyttötavoista. – SJ 17 s. 5–24.
1978: Suomen kielen terminatiiveista. – Rakenteita: Juhlakirja Osmo Ikolan 60-vuotispäiväksi 6.2.1978. TYSYKLJ. 6 s. 188–206. Turku: TY.
Hakulinen, Auli – Karlsson, Fred
1979: Nykysuomen lauseoppia. SKST. 350. Helsinki: SKS.
Hakulinen, Auli – Karlsson, Fred – Vilkuna, Maria
1980: Suomen tekstilauseiden piirteitä: Kvantitatiivinen tutkimus. HY:n yleisen kielitieteen laitoksen julkaisuja. 6. Helsinki: HY.
Huumo, Tuomas
1997a: Lokatiivit lauseen semanttisessa tulkinnassa: Ajan, omistajan, paikan ja tilan adverbiaalien keskinäiset suhteet suomen kielessä. TYSYKLJ. 55. Turku: TY.
Leino, Pentti
1989: Paikallissijat ja suhdesääntö: Kognitiivisen kieliopin näkökulma. – Vir. 93 s. 161–219.
Leino, Pentti – Helasvuo, Marja-Liisa – Lauerma, Petri – Nikanne, Urpo – Onikki, Tiina
1990: Suomen kielen paikallissijat konseptuaalisessa semantiikassa. Kieli. 5. Helsinki: HY, SKL.
Leino, Pentti – Herlin, Ilona – Honkanen, Suvi – Kotilainen, Lari – Leino, Jaakko – Vilkkumaa, Maija
2001: Roolit ja rakenteet: Henkilöviitteinen allatiivi Biblian verbikonstruktioissa. SKST. 813. Helsinki: SKS.
Nikanne, Urpo
1990b: Zones and tiers: A study of thematic structure. Studia Fennica, Linguistica. 1. Helsinki: SKS.
Pajunen, Anneli
2000: Suomen ominaisuuspredikaatio ja tyyppi olla sairaana. – Pajunen, Anneli (toim.): Näkökulmia kielitypologiaan. Suomi. 186 s. 36–87. Helsinki: SKS.
Rahkonen, Matti
1977: Suomen paikanilmauksista. – Vir. 81 s. 21–52.
Setälä, E. N.
1926 [1880]: Suomen kielen lauseoppi: Oppikouluja varten. 11. painos. Helsinki: Otava.
Siro, Paavo
1964b: Suomen kielen lauseoppi. Helsinki: Tietosanakirja Oy.
Sulkala, Helena
1981: Suomen kielen ajan adverbien semantiikkaa. Acta Universitatis Ouluensis B. 8. Oulu: OY.
Tarvainen, Kalevi
1985: Kielioppia kontrastiivisesti suomesta saksaksi. JY:n saksan kielen laitoksen julkaisuja. 4. Jyväskylä: JY.
Zifonun, Gisela – Hoffmann, Ludger – Strecker, Bruno
1997: Grammatik der deutschen Sprache. [Band 1–3.] Schriften des Instituts für deutsche Sprache. 7.1–7.3. Berlin: Walter de Gruyter. [Band 2]
» Sulje ikkuna

Copyright © Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2008.