Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Kongruenssi > Possessiivikongruenssi > Possessiivikongruenssin ala > Possessiivikongruenssi infiniittisissä rakenteissa ja teonnimissä > § 1297 Minun tullessani, heidän vietävänään, sinun tapaamisesi

§ 1297 Minun tullessani, heidän vietävänään, sinun tapaamisesi

Infiniittiset rakenteet ovat luonteeltaan nominaalisia, ja sellaisina ne eivät voi ilmaista persoonaa verbin persoonatunnuksella (» § 490). Sen sijaan ne saavat substantiiville ominaisia persoonan ilmaisimia: persoonaa osoittaa infiniittisessä verbinmuodossa possessiivisuffiksi. Sen ja genetiivisubjektin välistä possessiivikongruenssia on temporaalirakenteilla, esim. minun tullessani ~ tultuani (a) ja agenttipartisiipeilla: hänen ostamansa (b). Kun temporaalirakenne on hallitsevan lauseen kanssa samasubjektinen, persoonaa ilmaistaan rakenteessa pelkällä possessiivisuffiksilla, esim. Luettuani kirjan lähdin ulos.

(a)
Se [kissa] pelästyi sen verran että pakeni sängyn alle minun huudellessani sen perään uhkauksia ja varoituksia. (k) | Ajattelin hänen tuskaansa hänen ottaessaan syliinsä pienen suloisen nelikuisen poikansa. (k) | Heidän erottuaan hän palautti mieleensä sen, mitä he olivat sanoneet, – –. (k)
(b)
Tämä on minun ostamani ja viimeistä markkaa myöten minun maksamani. (k) | Puolen vuoden kuluttua järjestö poistaa sivustosta maininnan siitä, että sivusto on sinun tekemäsi. (E) | Se on hänen suuresti arvostamansa työvaihe, – –. (l) | Sitten he seuraavat hämmentyneinä miehiä, jotka kantavat taloon heidän voittamansa kaluston. (l)

Possessiivikongruenssia on myös E-infinitiivin instruktiivin, MA-infinitiivin abessiivin sekä partisiippipohjaisen tilapassiivin yhteydessä (c).

(c)
Se on kuvaus kuolemansellistä, siitä mitä olen nähnyt ja haistanut sekä ruumiista, jotka on minun nähteni kannettu täältä ulos. (l) | Nekin kuvat ja sanat olivat Tuulan mukanaan tuomia, hänen tarkoittamattaan ja itse käsittämättään. (k) | Maratonkokouksessa oli kolmisentuhatta osallistujaa ja heidän valittavanaan oli yli 400 paneelikeskustelua. (l)

Teonnimet toimivat possessiivisuffiksin suhteen infiniittisten rakenteiden tavoin, kun niillä on määritteenään persoonapronominin genetiivimuoto (d). Kun teonnimen kantana on transitiiviverbi, erona tapauksiin (a–c) on se, että genetiivimäärite ei näissä ole subjektimainen vaan objektimainen (e).

(d)
Hänen jäihin vajoamisensa nähtiin rannalta, – –. (L) | Se väitti, että meidän olemisemme siinä huoneessa teki sille hyvää. (k)
(e)
Didille oli kunnia-asia, että minun koulutukseni ja sivistämiseni ei saa olla rahasta kiinni. (k) | – – vasta sinun tapaamisesi sai minut tajuamaan että jotain olin ollut paitsi, – –. (k)

Huom. On myös sellaisia infiniittisiä rakenteita, jotka eivät voi saada samalla kertaa sekä genetiivimääritettä että possessiivisuffiksia. Tällainen on esim. referatiivirakenne, jossa possessiivisuffiksi toimii refleksiivisesti, osoittamassa samasubjektisuutta hallitsevan lauseen kanssa: Minä uskoin onnistuvani; Hän muisti tilanneensa lehdet ~ *hänen tilanneensa; Arveletko löytäväsi perille? Kun rakenteella on eri subjekti kuin hallitsevalla lauseella, pelkkä pronomini on subjektin merkkinä: Kuulin hänen puhuvan ~ *hänen puhuvansa.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Yleistä

Infinitiivien tehtävät ja infinitiivilausekkeiden rakenne

Yleistä

Infinitiivi verbiketjussa

Verbiketju ja infiniittirakenteen sulautumisen asteet

A- ja MA-infinitiivilauseke objektina ja adverbiaalina

A-infinitiivilauseke subjektina

Nesessiivirakenne

Infinitiivilauseke nominin määritteenä

A-infinitiivin perusmuoto adverbiaalina

Irrallinen, interrogatiivinen ja relatiivinen infinitiivilauseke

A-infinitiivin translatiivi

Tavan ja samanaikaisuuden infinitiivirakenteet

Partisiippien tehtävät ja partisiippilausekkeen rakenne

Referatiivirakenne

Temporaalirakenne

Vertailua: tarkoitusta ilmaisevia infiniittirakenteita

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Yleistä

Subjektin ja predikaatin kongruenssi

Persoonakongruenssi

Lukukongruenssi

Kieltoverbin kongruenssin vaihtelu

Kongruenssi verbin liittomuodoissa

Possessiivikongruenssi

Kongruenssi substantiivilausekkeessa

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot