Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Kongruenssi > Subjektin ja predikaatin kongruenssi > Lukukongruenssi > Predikoivien nominaalijäsenten lukukongruenssi > Predikatiivin kongruenssi > § 1285 Kaksi heistä oli suomalaisia ~ suomalaista

§ 1285 Kaksi heistä oli suomalaisia ~ suomalaista

Kun subjektiin sisältyy numeraali, predikatiivina toimivalla nominaalisella lausekkeella on kaksi muotovaihtoehtoa, yksikön tai monikon partitiivi: Kaksi (heistä) oli tyttö(j)ä. Predikatiivin kongruenssi voi siis perustua subjektin semanttiseen monikollisuuteen tai muodolliseen yksiköllisyyteen; jälkimmäisessä tapauksessa substantiivin ja numeraalin suhde on samanlainen kuin NP:n sisällä: vrt. kaksi tyttöä (» § 772). Tavallisemmin predikatiivi on monikossa, kuten mahdollinen elatiivisijainen substantiivilauseke (» § 1254).

 
Kolme menehtyneistä oli naisia. (l) ~ *naista | Kaksi näytteistä oli positiivisia – –. (l) | Nuoret olivat parikymmenvuotiaita. Kaksi heistä oli poikia ja yksi tyttö. (l) ~ ?poikaa | Viimeksi kuluneista viidestä vuodesta kolme on ollut katovuotta. (l) | Kuwaitissa on kaikkiaan kuusi Nokian työntekijää, joista kaksi on suomalaisia. (l) | vrt. Kuwaitissa olevista kaksi on suomalaista. (l)

Ihmisistä puhuttaessa adjektiivipredikatiivi voi olla yksikön nominatiivissakin:

 
Periaatteellisella tasolla neljä viidestä olisi valmis tai ehkä valmis taksimatkan jakamiseen muiden matkustajien kanssa. (l)

Kun subjektilausekkeessa on osasanoja ja muita määrän ilmauksia, kuten puolet, predikatiivi määräytyy monikolliseksi subjektin tarkoitteen perusteella.

 
Puolet väestöstä on lukutaidottomia ~ lukutaidotonta ~ *lukutaidoton. | – – meillä on täällä lähetystö, jossa toimii noin 125 ihmistä, joista lisäksi puolet on suomalaisia. (l) | Suurin osa yleisöstä oli saksalaisia. (L) | Toimikunnalle jätetyistä rahoitusesityksistä yhä suurempi osa on monitieteisiä. (A) ~ ?monitieteistä

Huom. Substantiivisella predikatiivilla on myös subjektista riippumaton numeruksen valinta. Toisin sanoen predikatiivi voi olla yksikössä, vaikka subjektina oleva NP on monikollinen, esim. Koirat ovat tärkeä osa helsinkiläistä elämää (L) (» § 944).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Yleistä

Subjekti

Objekti

Yleistä

Transitiivisuus ja objektin semantiikka

Objektin sijat

Predikatiivi

Adverbiaalit

Adverbiaalien morfologisia ja syntaktisia ominaisuuksia

Objektinsijainen määrän adverbiaali eli osma

Predikatiiviadverbiaalit

Adverbiaalien merkitystehtäviä

Ajan adverbiaalit

Paikan ja tilan adverbiaalit

Habitiiviadverbiaalit

Tavan adverbiaalit

Tekijän ilmaiseminen adverbiaalilla

Syy- ja ehtosuhteen adverbiaalit

Kommenttiadverbiaalit ja konnektiivit

Adverbiaalin merkitys ja lauseketyyppi: kokoava katsaus

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Yleistä

Subjektin ja predikaatin kongruenssi

Persoonakongruenssi

Lukukongruenssi

Kieltoverbin kongruenssin vaihtelu

Kongruenssi verbin liittomuodoissa

Possessiivikongruenssi

Kongruenssi substantiivilausekkeessa

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot