Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Ellipsi > Lauseen verbiosan ellipsejä > Polaariset ellipsit > Kielteinen alkuosa, myönteinen jälkiosa > Kontrastointi ei – kyllä > § 1192 Kesällä en nuku paljon mutta talvella kyllä

§ 1192 Kesällä en nuku paljon mutta talvella kyllä

Polaarinen ellipsi voi olla tyypiltään sellainen, että ensimmäinen lause on kieltolause ja jälkijaksossa on teeman lisäksi pelkkä finiittiverbi. Tällaisetkin esiintyvät ensisijaisesti rinnasteisissa lauseissa.

 
    Yhteinen jakso  
Äiti ei ole ajatellut asiaa mutta
isä   on.  
Lukuja ei ole helppo muistaa mutta
nimet   on.  
 
Hänen vilpittömyyttään ei ole asetettu kyseenalaiseksi, mutta johtamistaito ja ennen kaikkea uskottavuus on . (l) [ = asetettu kyseenalaiseksi] | Jyrä ei ole miettinyt jatkoa, mutta Juppe on . (l)

Myönteisestä jälkiosasta voi puuttua verbi kokonaan, jolloin ilmauksen myönteisyyttä on kannattamassa partikkeli kyllä(kin). Usein jälkiosa alkaa mutta-konjunktiolla tai muulla kontrastiivisuutta ilmaisevalla elementillä – mutta ei korrektiivisella vaan-konjunktiolla (» § 1193). Rakenteen jälkiosan finiittiverbiksi tulkitaan edeltävän kieltolauseen pääverbi. Jälkiosa voi kyllä-partikkelin lisäksi sisältää minkä tahansa nominaalisen lauseenjäsenen. Tavallisinta on teemapaikalla sijaitsevien elementtien kontrastointi. Myös teemapaikan edelle sijoittuvat elementit voidaan kontrastoida näin.

 
    Yhteinen jakso  
Radio ei kuulu vakiovarusteisiin, mutta
turvatyyny   kyllä.  
Kesällä en nuku paljon mutta
talvella   kyllä.  
 
Autoilijat eivät meistä takuulla tykkää, kevyt liikenne kyllä. (l) | – – von Wright ja hän tekivät nuorina miehinä Paestumin temppelin raunioilla valan: viinaa ei juoda mutta viiniä kyllä – –. (l) | Vaimolle kaupunki ei ole ennestään tuttu, mutta minulle kyllä, – –. (l)

Kontrastoitava jäsen voi etulauseessa olla myös verbin jäljessä:

 
He eivät ole kauniita, mutta rohkeita kyllä. (l) | – – lähiöiden tilaa ei voi luonnehtia katastrofaaliseksi mutta erilaiseksi kylläkin. (l) | Brasilia teki suuria investointeja, jotka eivät vielä tuota hedelmää, mutta muutaman vuoden kuluttua kyllä. (l)

Kyllä-partikkelin sisältävää rakennetta esiintyy lähinnä rinnasteisissa ilmauksissa, mutta se on mahdollinen myös ainakin konditionaalisten josniin ‑ilmausten niin-jaksossa:

 
Kaisa piti ukosta ja minun kiusakseni hän kikatteli, että ukko katsoi häntä vielä sillä silmällä, että jos pojasta ei ole, niin isästä kyllä. (k)

Huom. Alkuosa voi olla kielteinen pelkästään merkitykseltään: – – [hän] kiisti vihaavansa Ranskaa – sen ydinkokeita kyllä (l).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Yleistä

Adverbiaalilauseen asema ja ominaisuuksia

Semanttisia suhteita

Yleistä

Temporaaliset suhteet

Kausaaliset suhteet

Konditionaaliset suhteet

Konsessiiviset suhteet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Yleistä

Lauseen nominaalisia ellipsejä

Lauseen verbiosan ellipsejä

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot