Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet > Yleistä > Konjunktiollinen ja konjunktioton rinnastus > § 1083 Konjunktiottomia kiteymiä: ylös alas, kynsin hampain

§ 1083 Konjunktiottomia kiteymiä: ylös alas, kynsin hampain

Monet kahden sanan konjunktiottomat kytkökset ovat siinä määrin kiteytyneitä, että ne saatetaan hahmottaa yhdyssanoiksikin: esim. edes takaisin, päin vastoin, ylös alas ovat yhtenä kokonaisuutena adverbeja. Muita, keskenään hieman erityyppisiä kiteytyneitä liitoksia ovat mm. seuraavat, joista osalla on ja-konjunktiollinen – kielteisissä tapauksissa eikä – vastine. Tyypillisesti ne ovat alkusoinnullisia, samansijaisia tai muuten samanhahmoisia ilmauksia, jotka toimivat lauseessa tavallisimmin ajan tai tavan adverbiaaleina tai kommunikaatioverbien objekteina.

 
Rinnasteisia kiteymiä
iät (ja) ajat | kesät (ja) talvet | yötä päivää | (puhua) ummet (ja) lammet ~ puuta heinää ~ niitä näitä | syyttä suotta | ristiin rastiin | suuna päänä | sinne tänne | siellä täällä | sieltä täältä | yltä päältä | ylös (ja) alas
 
aamuin illoin | ehdoin tahdoin | hädin tuskin | kynsin hampain | perin pohjin | suin päin | pitkin (ja) poikin | vihdoin (ja) viimein | hyppien keikkuen | kiertäen kaartaen | mennen tullen | tieten tahtoen
 
ei kuuna päivänä | ei mailla (ei(kä)) halmeilla | ei päätä ei(kä) häntää | ei puhu ei(kä) pukahda | ei näe ei(kä) kuule
 
(etsiä jotakin) kissojen (ja) koirien kanssa | kimpsuineen kampsuineen | Muotti: x:ineen kaikkineen ~ päivineen
 
– – Rehnit ovat iät ajat asuneet Kirkkonummella – –. (l) | Monenlaista etätyötä on tehty iät ja ajat, – –. (l) | Hän koluaa Lappia ristiin rastiin (l) | Uimakieltoja julistetaan sinne tänne. (l) | Sudenkorennot lekkasivat paikoillaan ilmassa pystysuunnassa ylös alas. (k) | Ilaskivi voitti Salolaisen esivaalissa mennen tullen. (l) | – – lausunnon muotoiluun kirjoitusvirheineen kaikkineen meni kolmelta uutispäälliköltä kaksi viikkoa. (l)

Muut kuin additiivismerkityksiset konjunktiottomat lausekeliitokset ovat harvinaisia. Disjunktiivisia esiintyy lähinnä useuden ilmauksissa tyyppiä pari kolme kertaa, kerran pari vuodessa ’kerran tai pari’.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Yleistä

Substantiivijohdokset

§ 174 Yleistä substantiivijohdosten tyypeistä

Ominaisuudennimet: kuum-uus, velje-ys

Kollektiivijohdokset

Paikkaa ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Yksilöä ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Muita substantiivien johdostyyppejä ja muotteja

Affektisia johdostyyppejä ja muotteja

Slangin ja epämuodollisen kielen johdostyyppejä ja muotteja

Verbikantaiset substantiivijohdokset

Yleistä

Teonnimet ja teon tuloksen nimet

Muodostus

Teonnimistä

Teon tuloksen nimistä

teke-minen

ajel-u, vetäis-y, hak-u

kaat-o, työnt-ö

ava-us, opet-us

hakk-uu, korj-uu

lyö-nti, parturoi-nti

juhli-nta, hyväksy-ntä

johda-nto, toimi-nto

kohi-na, rääky-nä

sekoit-e, kolk-e, jää-nne

kiinty-mys, suostu-mus

löyd-ös, suomenn-os

kerrostu-ma, hahmotel-ma

Muita tyyppejä

Verbivastineelliset teonnimet

Tekijännimet

Välineennimet

Tekopaikan ja tekotilaisuuden nimet

Adjektiivijohdokset

§ 260 Yleistä adjektiivien johtamisesta

(i)nen-johdokset

§ 261 Laaja johdostyyppi ja sen alatyypit

§ 262 nen-sanojen sanaluokka ja suhde kantasanaan

Morfofonologiaa

lika-inen, teräks-inen, autta-vainen

jala-llinen, tilasto-llinen

poika-mainen, vaisto-mainen

reun-immainen, sis-immäinen

halki-nainen, ulko-nainen

ajo-ittainen, rinna-kkainen

Muut possessiivijohdokset

Karitiivijohdokset: hyödy-tön, pala-maton

Moderatiivijohdokset

Muita adjektiivien johdostyyppejä ja muotteja

Komparaatiojohdokset: iso-mpi, iso-in, iso-mm-in, yl-impä-nä

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Yleistä

Lausekkeiden, sanojen tai sananosien rinnastus

Lauseiden rinnastus ja lisäys

Semanttisia suhteita

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot