Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Ellipsi > Lauseen verbiosan ellipsejä > Yhteinen finiittiverbi > § 1188 Finiittiverbin ellipsiä ehtolauseissa

§ 1188 Finiittiverbin ellipsiä ehtolauseissa

Finiittiverbin ellipsi on mahdollinen lähinnä rinnasteisissa lauseissa sekä vertailurakenteissa (» § 11721174). Se edellyttää siis sitä, että lauseet ovat rakenteeltaan paralleelisia. Finiittiverbin ellipsiä esiintyy näin myös keskenään rinnasteisissa alisteisissa lauseissa: – – Marilyn tapailee presidentti Kennedyä. Minä luulen että jokainen mies himoitsee häntä ja hän heitä (k).

Ehtoa ilmaisevissa jos ~ ellei (– niin) ‑ilmauksissa esiintyy useammantyyppistä ellipsiä kuin muissa adverbiaalilauseissa. Niissä ovat myös esim. seuraavanlaiset finiittiverbin ja nominijäsenen ellipsit mahdollisia:

 
– – ei tiedetä, onko näin ja jos niin kauanko vaikutus kestää. (l) | Jos romaani ei lähde hyllystä, hän panee sen viiden markan tarjoushyllyyn; ellei siitä, markan ulkopöytään. (k) | [Luetellaan tulevia tekemisiä:] apteekissa käydään, ja jos keritään, niin kaupassa (P)

Pelkän finiittiverbin ellipsi (kuten Maija on 14-vuotias ja Matti 10-vuotias) ei liene mahdollinen muissa adverbiaalilauseissa kuin joissakin transitiivisissa tai lähimerkityksisissä jos-lauseissa, joissa on kin-liite: Jos sinä lyöt minua, niin minäkin kyllä sinua; Minä tykkään sinusta jos sinäkin minusta; vrt. esim. ?Minä lähtisin kuntosalille jos sinäkin edes ulos.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Yleistä

Substantiivijohdokset

§ 174 Yleistä substantiivijohdosten tyypeistä

Ominaisuudennimet: kuum-uus, velje-ys

Kollektiivijohdokset

Paikkaa ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Yksilöä ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Muita substantiivien johdostyyppejä ja muotteja

Affektisia johdostyyppejä ja muotteja

Slangin ja epämuodollisen kielen johdostyyppejä ja muotteja

Verbikantaiset substantiivijohdokset

Yleistä

Teonnimet ja teon tuloksen nimet

Muodostus

Teonnimistä

Teon tuloksen nimistä

teke-minen

ajel-u, vetäis-y, hak-u

kaat-o, työnt-ö

ava-us, opet-us

hakk-uu, korj-uu

lyö-nti, parturoi-nti

juhli-nta, hyväksy-ntä

johda-nto, toimi-nto

kohi-na, rääky-nä

sekoit-e, kolk-e, jää-nne

kiinty-mys, suostu-mus

löyd-ös, suomenn-os

kerrostu-ma, hahmotel-ma

Muita tyyppejä

Verbivastineelliset teonnimet

Tekijännimet

Välineennimet

Tekopaikan ja tekotilaisuuden nimet

Adjektiivijohdokset

§ 260 Yleistä adjektiivien johtamisesta

(i)nen-johdokset

§ 261 Laaja johdostyyppi ja sen alatyypit

§ 262 nen-sanojen sanaluokka ja suhde kantasanaan

Morfofonologiaa

lika-inen, teräks-inen, autta-vainen

jala-llinen, tilasto-llinen

poika-mainen, vaisto-mainen

reun-immainen, sis-immäinen

halki-nainen, ulko-nainen

ajo-ittainen, rinna-kkainen

Muut possessiivijohdokset

Karitiivijohdokset: hyödy-tön, pala-maton

Moderatiivijohdokset

Muita adjektiivien johdostyyppejä ja muotteja

Komparaatiojohdokset: iso-mpi, iso-in, iso-mm-in, yl-impä-nä

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Yleistä

Lauseen nominaalisia ellipsejä

Lauseen verbiosan ellipsejä

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot