Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Ellipsi > Lauseen verbiosan ellipsejä > Polaariset ellipsit > Myönteinen alkuosa, kielteinen jälkiosa > § 1191 Tämä on keittiö eikä mikään ravintola

§ 1191 Tämä on keittiö eikä mikään ravintola

Polaarisena ellipsinä tavallinen on myös tyyppi, jossa kontrastoidaan reemat eli lauseenloppuinen nominaalinen osa. Ensimmäinen lause on myönteinen ja jälkimmäinen sisältää vain finiittisen kieltoverbin ja kontrastoidun reeman. Konjunktiona voi olla kieltoverbin sisältävä liitekonjunktio eikä.

 
  Yhteinen jakso  
  Tämä on ravintola
eikä   mikään läksyjen lukupaikka. (k)
  Täällä valmistetaan hyvää ruokaa
eikä   mitään roskasellaista.
 
Hame on kylmä eikä niin kovin mukava talvisaikaan. (l) | – – [strutsit] menevät siitokseen eivätkä teuraaksi. (l) | Ulosvedettävän jätevaunukaapin paras paikka on altaiden vieressä eikä niiden alla. (l) | Koukkuniemessä valmistetaan normaalisuolaista ruokaa, eikä lähes suolatonta niin kuin sairaaloissa. (l)

Myönteistä lausetta seuraava samateemainen kielteinen jakso voi alkaa myös mm. konjunktiolla mutta, vaan, vaikka tai joskaan.

 
    Yhteinen jakso    
Ajatus   on houkutteleva mutta
  ei   ollenkaan varma. (l)  
Lapsi   pitää vain viilistä mutta
  ei   jogurtista.  
 
Pohjoisen pallonpuoliskon viisaudet sopivat teollisuusmaihin, mutta eivät etelän kehitysmaihin. (l) | Ja nyt sillä jo erottuu kädet ja jalat, vaan ei varpaita vielä, – –. (k) | Tapahtuma oli merkittävä, vaikka ei mitenkään vallankumouksellinen. (l) | Ruoka on tasoltaan yleisesti ottaen ihan syötävää, joskaan ei erinomaista. (l)

Rakenteessa kieltoverbi saattaa sulautua konjunktioon: muttei, vaikken. Sulautumisesta huolimatta se on finiittinen apuverbi (» § 141). Toisin sanoen konjunktiolla alkava osa on tässäkin lausemainen.

 
Menestyksen tuoman krapulan kanssa eläminen on vaikeaa, muttei mahdotonta. (l) | Monet ehdotukset olivat hyviä, vaikkeivät yleensä uusia. (l)

Vastaavanlainen rakenne esiintyy ilmauksissa, joissa kieltojaksossa esitetään asteikolla voimakkaampi vaihtoehto: huono jos ei (aivan) mahdoton, hyvä ellei ~ jollei (peräti) paras (» § 1136).

 
– – vuosikertaa pidetään erittäin hyvänä, jos ei vallan erinomaisena. (l) | – – solumäärien vertailu on erittäin vaikeaa, jollei peräti mahdotonta. (l) | Missä sitä sitten on oltu, ellei Euroopassa? (l)

Huom. Ehtoilmauksen elliptinen jakso voi koostua konjunktiosta ja kieltoverbistä (vrt. pelkkä jos » § 1196):

 
Jos sopimusta jatketaan, Ikäläinen myöntää olevansa tyytyväinen, jos ei, niin hänelle jää hyvää aikaa neuvotella uudesta työpaikasta – –. (l) | Pysyittekö perässä? Jos ette, niin kerrataan: – –. (l)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Yleistä

Substantiivijohdokset

§ 174 Yleistä substantiivijohdosten tyypeistä

Ominaisuudennimet: kuum-uus, velje-ys

Kollektiivijohdokset

Paikkaa ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Yksilöä ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Muita substantiivien johdostyyppejä ja muotteja

Affektisia johdostyyppejä ja muotteja

Slangin ja epämuodollisen kielen johdostyyppejä ja muotteja

Verbikantaiset substantiivijohdokset

Yleistä

Teonnimet ja teon tuloksen nimet

Muodostus

Teonnimistä

Teon tuloksen nimistä

teke-minen

ajel-u, vetäis-y, hak-u

kaat-o, työnt-ö

ava-us, opet-us

hakk-uu, korj-uu

lyö-nti, parturoi-nti

juhli-nta, hyväksy-ntä

johda-nto, toimi-nto

kohi-na, rääky-nä

sekoit-e, kolk-e, jää-nne

kiinty-mys, suostu-mus

löyd-ös, suomenn-os

kerrostu-ma, hahmotel-ma

Muita tyyppejä

Verbivastineelliset teonnimet

Tekijännimet

Välineennimet

Tekopaikan ja tekotilaisuuden nimet

Adjektiivijohdokset

§ 260 Yleistä adjektiivien johtamisesta

(i)nen-johdokset

§ 261 Laaja johdostyyppi ja sen alatyypit

§ 262 nen-sanojen sanaluokka ja suhde kantasanaan

Morfofonologiaa

lika-inen, teräks-inen, autta-vainen

jala-llinen, tilasto-llinen

poika-mainen, vaisto-mainen

reun-immainen, sis-immäinen

halki-nainen, ulko-nainen

ajo-ittainen, rinna-kkainen

Muut possessiivijohdokset

Karitiivijohdokset: hyödy-tön, pala-maton

Moderatiivijohdokset

Muita adjektiivien johdostyyppejä ja muotteja

Komparaatiojohdokset: iso-mpi, iso-in, iso-mm-in, yl-impä-nä

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Yleistä

Lauseen nominaalisia ellipsejä

Lauseen verbiosan ellipsejä

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot