Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Referointi > Kuulopuhe ja toisen käden tieto > Yleistä > § 1493 Tiedon merkitseminen muualta saaduksi

§ 1493 Tiedon merkitseminen muualta saaduksi

Kuulopuheeksi sanotaan referointia, jossa esitetty tieto on merkitty muualta saaduksi, toisen käden tiedoksi, mutta tarkempaa tiedon lähdettä ei ilmoiteta. Tällaisella referoinnilla puhuja ei sitoudu esittämänsä tiedon todenperäisyyteen vaikka esittäisikin sen omin sanoin. Leksikaalisin keinoin (kuuluu, kuulemma) kuulopuheeksi merkitty vastaa sisällöltään sellaista referointia, jonka johtolauseen sanomista ilmaiseva verbi on passiivissa. Kaikissa seuraavissa tapauksissa tiedon lähde jää epäspesifiksi:

 
Hän kuuluu työskentelevän öisin. | Hän työskentelee kuulemma öisin. | vrt. Hänen sanotaan työskentelevän öisin.

Kuulopuheen ilmaiseminen on yksi evidentiaalisuuden, episteemisen modaalisuuden, tyyppi (» § 1557). Sillä osoitetaan, että kerrotulla tiedolla on nimenomaan kielellinen lähde. Kuulopuheeksi merkitsemiseen on sekä leksikaalisia että kieliopillisia keinoja: partikkelit kuulemma ja muka (» § 14941495), eräät kuulla-verbiin perustuvat fraasiutumat sekä verbi kuuluu rakenteessa kuuluu lähteneen (» § 488). Morfologisia keinoja muualta kuulluksi osoittamiseen ovat verbin liittotempukset, varsinkin pluskvamperfekti (» § 1496), sekä johtolauseettomassa vapaassa epäsuorassa esityksessä konditionaali (» § 1475). Nesessiivisen pitää-verbin konditionaalimuotoa pitäisi käytetään myös kuulopuheen ilmaisemiseen (» § 1497).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Yleistä

Substantiivijohdokset

§ 174 Yleistä substantiivijohdosten tyypeistä

Ominaisuudennimet: kuum-uus, velje-ys

Kollektiivijohdokset

Paikkaa ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Yksilöä ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Muita substantiivien johdostyyppejä ja muotteja

Affektisia johdostyyppejä ja muotteja

Slangin ja epämuodollisen kielen johdostyyppejä ja muotteja

Verbikantaiset substantiivijohdokset

Yleistä

Teonnimet ja teon tuloksen nimet

Muodostus

Teonnimistä

Teon tuloksen nimistä

teke-minen

ajel-u, vetäis-y, hak-u

kaat-o, työnt-ö

ava-us, opet-us

hakk-uu, korj-uu

lyö-nti, parturoi-nti

juhli-nta, hyväksy-ntä

johda-nto, toimi-nto

kohi-na, rääky-nä

sekoit-e, kolk-e, jää-nne

kiinty-mys, suostu-mus

löyd-ös, suomenn-os

kerrostu-ma, hahmotel-ma

Muita tyyppejä

Verbivastineelliset teonnimet

Tekijännimet

Välineennimet

Tekopaikan ja tekotilaisuuden nimet

Adjektiivijohdokset

§ 260 Yleistä adjektiivien johtamisesta

(i)nen-johdokset

§ 261 Laaja johdostyyppi ja sen alatyypit

§ 262 nen-sanojen sanaluokka ja suhde kantasanaan

Morfofonologiaa

lika-inen, teräks-inen, autta-vainen

jala-llinen, tilasto-llinen

poika-mainen, vaisto-mainen

reun-immainen, sis-immäinen

halki-nainen, ulko-nainen

ajo-ittainen, rinna-kkainen

Muut possessiivijohdokset

Karitiivijohdokset: hyödy-tön, pala-maton

Moderatiivijohdokset

Muita adjektiivien johdostyyppejä ja muotteja

Komparaatiojohdokset: iso-mpi, iso-in, iso-mm-in, yl-impä-nä

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Yleistä

Referointi osana kertojan tekstiä

Referointi ja deiksis

Johtolause ja muut johtoilmaukset

Referointi keskustelun osana

Kuulopuhe ja toisen käden tieto

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot