Hakuohje 
SISÄLLYS > SANAT > Fonologia ja morfofonologia > Vokaalit sanan rakenteessa > Vokaalisointu > Vokaalisointu taivutuksessa ja johtamisessa > § 16 Taivutustunnusten ja johtimien vokaalin määräytyminen

§ 16 Taivutustunnusten ja johtimien vokaalin määräytyminen

Vokaalisointu pätee sekä taivutuksessa että johdosten muodostuksessa. Vokaalisoinnun suhteen vaihtelevat taivutustunnukset on esitetty asetelmassa 5.

Asetelma 5: Vokaalisoinnun alaiset taivutustunnukset
Taivutusmuoto Esimerkki
Partisiipit -nUt, -(t)tU saa-nut, saa-tu, jää-nyt, jää-ty
Imperatiivi -kO(-) saa-ko-on, jää-kö-ön
A-infinitiivi -(t)A- asu-a, vetä-ä, saa-da, jää-dä
Passiivi -(t)tA- asu-ta-an, vede-tä-än, saa-da-an
MA-infinitiivi ja agenttipartisiippi -mA(-) saa-ma-an, jää-mä-än, saa-ma, vie-mä
Mon. 3. persoona -vAt saa-vat, jää-vät
VA-partisiippi -vA saata-va, jäätä-vä
Imperatiivi -kAA saa-kaa, jää-kää
Sijapäätteet: PAR -(t)A, ESS -nA, INE -ssA, ELA -stA, ADE -llA, ABL -ltA, ABE -ttA voi-ta : voi-ssa, jää-tä : jää-ssä
3. persoonan possessiivisuffiksi -nsA saama-nsa, jää-nsä

Takavokaalin sisältävien vartaloiden jäljessä vaihtelunalainen suffiksi on yleensä takavokaalinen oli se sitten taivutustunnus tai johdin (poikkeuksia on vierassanoissa » § 17):

 
hieno-a | halu-taan | halu-kas | halu-ton : halu-ttoma-n | noit-uus

Etisten vokaalien jäljessä taivutuspääte on lähes aina etinen:

 
silli-ä | velli-ssä | siirty-ä | teke-mään | mutta: mer-ta

Johtimien vokaalin laatu sen sijaan määräytyy eräiltä osin toisin. Etenkin jotkin teonnimien (» § 222) johtimet esiintyvät neutraalien vokaalien e, i jäljessä takavokaalisina, vaikka verbin vartalon loppuvokaali olisikin etinen sointuvokaali:

 
heittä- > heitt-o | siirtä- > siirt-o | kiittä- > kiit-os | itke- > itk-u | kerää- > ker-uu | lepää- > lep-uutta- | vrt. verbinjohdin -U-: heittä- > heitt-y- | siirtä- > siirt-y-

Joissain nomininjohtimissakin voi esiintyä etu- ja takavokaalin vaihtelua neutraalien vokaalien jäljessä. Vaihtelu koskee kuitenkin vain yksittäisiä lekseemejä, esim. mieh-uus ~ (esi)mieh-yys, heini-kkö ~ heini-kko, inkeri-kko vrt. meijeri-kkö. Suurin osa vokaalisoinnun alaisista johtimista on sellaisia, että niistä esiintyy etinen variantti kaikkien etuvokaalien jäljessä.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Äännejärjestelmä

Tavu ja sanapaino

Vokaalit sanan rakenteessa

Konsonantit sanan rakenteessa

Sananrajaisia äänneilmiöitä

Morfofonologinen vaihtelu

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Yleistä

Substantiivijohdokset

§ 174 Yleistä substantiivijohdosten tyypeistä

Ominaisuudennimet: kuum-uus, velje-ys

Kollektiivijohdokset

Paikkaa ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Yksilöä ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Muita substantiivien johdostyyppejä ja muotteja

Affektisia johdostyyppejä ja muotteja

Slangin ja epämuodollisen kielen johdostyyppejä ja muotteja

Verbikantaiset substantiivijohdokset

Yleistä

Teonnimet ja teon tuloksen nimet

Muodostus

Teonnimistä

Teon tuloksen nimistä

teke-minen

ajel-u, vetäis-y, hak-u

kaat-o, työnt-ö

ava-us, opet-us

hakk-uu, korj-uu

lyö-nti, parturoi-nti

juhli-nta, hyväksy-ntä

johda-nto, toimi-nto

kohi-na, rääky-nä

sekoit-e, kolk-e, jää-nne

kiinty-mys, suostu-mus

löyd-ös, suomenn-os

kerrostu-ma, hahmotel-ma

Muita tyyppejä

Verbivastineelliset teonnimet

Tekijännimet

Välineennimet

Tekopaikan ja tekotilaisuuden nimet

Adjektiivijohdokset

§ 260 Yleistä adjektiivien johtamisesta

(i)nen-johdokset

§ 261 Laaja johdostyyppi ja sen alatyypit

§ 262 nen-sanojen sanaluokka ja suhde kantasanaan

Morfofonologiaa

lika-inen, teräks-inen, autta-vainen

jala-llinen, tilasto-llinen

poika-mainen, vaisto-mainen

reun-immainen, sis-immäinen

halki-nainen, ulko-nainen

ajo-ittainen, rinna-kkainen

Muut possessiivijohdokset

Karitiivijohdokset: hyödy-tön, pala-maton

Moderatiivijohdokset

Muita adjektiivien johdostyyppejä ja muotteja

Komparaatiojohdokset: iso-mpi, iso-in, iso-mm-in, yl-impä-nä

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot