Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Infinitiivit ja partisiipit > Infinitiivien tehtävät ja infinitiivilausekkeiden rakenne > Tavan ja samanaikaisuuden infinitiivirakenteet > Tehden- ja tekemällä-rakenteiden merkitys ja käyttö > § 516 Tehden: tavan ilmauksesta rinnastavuuteen

§ 516 Tehden: tavan ilmauksesta rinnastavuuteen

en-rakenne ilmaisee tapaa ja tilanteiden rinnakkaisuutta. Tavan adverbiaalin nimitys kuvaa parhaiten lyhyehköjä en-rakenteita, jotka ovat merkitykseltään konkreettisia (a). Tällöin on pragmaattisia syitä nähdä toinen teoista, esim. nieleksiminen, taka-alaisena suhteessa toiseen, esim. pyytämiseen.

(a)
Katolle kansaa vienyt kanttori Joel Åfelt pyysi pikkuisen nieleksien kirkkoherraa siirtymään kannatinpalkeille turvaan. Katto kesti natisten, eikä uutista tullut. (l) | Hän nousi autosta jalkojaan oikoen ja seisahtui tarkkailemaan ympäristöään. (k)

Usein on kuitenkin samantekevää, kumpi kahden samanaikaisen tapahtuman kuvauksista esitetään en-rakenteena ja kumpi hallitsevana (b).

(b)
Hän [taskuvaras] esiintyi turisteille jonkinlaisena avuliaana Aatuna antaen näille neuvoja kaupungin nähtävyyksistä. (l) vrt. Hän antoi turisteille neuvoja kaupungin nähtävyyksistä esiintyen jonkinlaisena avuliaana Aatuna.

en-rakennetta käytetäänkin rinnastuksen tavoin, vaikka se on rakenteellisesti hallitsevalle lauseelle alisteinen (c). Lisäksi en-rakennetta saatetaan käyttää luonnehtimaan esiteltyä tarkoitetta, jolloin sillä on pikemminkin relatiivilausetta muistuttava tehtävä (d).

(c)
Toukat elävät joessa 3–5 vuotta ollen suurimmillaan 12–13 senttisiä. (l) | Noin puhuu Risto Hukkila, Uudenkaupungin vesilaitoksen eläkkeellä oleva johtaja ollen ilmeisesti oikeassa. (l) | – – [Latviassa] oluen kulutus on nousussa edustaen kuitenkin vielä kansainvälisesti vaatimatonta 30 litraa hengeltä (1994). (l) | – – tv-sarja oli menestys Englannissa nousten kymmenen katsotuimman sarjan joukkoon. (L)
(d)
Nyt oli olemassa kolmenlaisia antiballistisia asetekniikoita: – –, lähestyvien ohjusten radoilla laukaistut ydinpommit, sekä suunnattua energiaa käyttävät aseet, koostuen lasereista ja hiukkassuihkuista. (l) | Olette hakenut – – kuljetuspalveluna vapaa-ajan matkoja käsittäen asioimisen, yhteiskunnallisen osallistumisen, virkistyksen tai muun syyn vuoksi jokapäiväiseen elämään kuuluvat matkat. (A)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Yleistä

Substantiivijohdokset

§ 174 Yleistä substantiivijohdosten tyypeistä

Ominaisuudennimet: kuum-uus, velje-ys

Kollektiivijohdokset

Paikkaa ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Yksilöä ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Muita substantiivien johdostyyppejä ja muotteja

Affektisia johdostyyppejä ja muotteja

Slangin ja epämuodollisen kielen johdostyyppejä ja muotteja

Verbikantaiset substantiivijohdokset

Yleistä

Teonnimet ja teon tuloksen nimet

Muodostus

Teonnimistä

Teon tuloksen nimistä

teke-minen

ajel-u, vetäis-y, hak-u

kaat-o, työnt-ö

ava-us, opet-us

hakk-uu, korj-uu

lyö-nti, parturoi-nti

juhli-nta, hyväksy-ntä

johda-nto, toimi-nto

kohi-na, rääky-nä

sekoit-e, kolk-e, jää-nne

kiinty-mys, suostu-mus

löyd-ös, suomenn-os

kerrostu-ma, hahmotel-ma

Muita tyyppejä

Verbivastineelliset teonnimet

Tekijännimet

Välineennimet

Tekopaikan ja tekotilaisuuden nimet

Adjektiivijohdokset

§ 260 Yleistä adjektiivien johtamisesta

(i)nen-johdokset

§ 261 Laaja johdostyyppi ja sen alatyypit

§ 262 nen-sanojen sanaluokka ja suhde kantasanaan

Morfofonologiaa

lika-inen, teräks-inen, autta-vainen

jala-llinen, tilasto-llinen

poika-mainen, vaisto-mainen

reun-immainen, sis-immäinen

halki-nainen, ulko-nainen

ajo-ittainen, rinna-kkainen

Muut possessiivijohdokset

Karitiivijohdokset: hyödy-tön, pala-maton

Moderatiivijohdokset

Muita adjektiivien johdostyyppejä ja muotteja

Komparaatiojohdokset: iso-mpi, iso-in, iso-mm-in, yl-impä-nä

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Yleistä

Infinitiivien tehtävät ja infinitiivilausekkeiden rakenne

Yleistä

Infinitiivi verbiketjussa

Verbiketju ja infiniittirakenteen sulautumisen asteet

A- ja MA-infinitiivilauseke objektina ja adverbiaalina

A-infinitiivilauseke subjektina

Nesessiivirakenne

Infinitiivilauseke nominin määritteenä

A-infinitiivin perusmuoto adverbiaalina

Irrallinen, interrogatiivinen ja relatiivinen infinitiivilauseke

A-infinitiivin translatiivi

Tavan ja samanaikaisuuden infinitiivirakenteet

Partisiippien tehtävät ja partisiippilausekkeen rakenne

Referatiivirakenne

Temporaalirakenne

Vertailua: tarkoitusta ilmaisevia infiniittirakenteita

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot