Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Infinitiivit ja partisiipit > Referatiivirakenne > Referatiivirakenteen subjekti > § 539 Mikko uskoo pärjäävänsä ~ hänen pärjäävän

§ 539 Mikko uskoo pärjäävänsä ~ hänen pärjäävän

Referatiivirakenteen subjektin normaali sija on genetiivi. Genetiivisubjekti sijaitsee referatiivimuotoisen verbin (a) tai hallitsevan finiittiverbin edellä, etenkin kun tällä ei ole omaa subjektia (b). Mahdollinen on myös verbinjälkeinen genetiivisubjekti (c).

(a)
Liikanen uskoo EU:n myönteisyyteen ja arvelee sen lisäävän turvallisuutta tulevaisuudessa. (l) | Mikä sitten on juttu, josta et arvele minun pitävän? (l)
(b)
Opposition luulisi riemuitsevan, – –. (l) | Leonid Brezhnevin väitettiin olevan kovassa kunnossa, – –. (l)
(c)
Toisaalta nuoret ilmoittavat vaikutuskanavakseen sopivan keskimääräistä paremmin puoluetoimintaan osallistumisen. (l) | Naisten puolueen mahdollisuuksia uskotaan lisäävän sen, että puolue on pitkässä äänestyslipussa ykkösenä. (l)

Genetiivisubjekti vastaa referatiivirakenteessa perussubjektia. Eksistentiaalisen rakenteen subjekti voi olla nominatiivissa, genetiivissä tai partitiivissa (d) (nominatiivin ja genetiivin vaihtelusta » § 541). Lisäksi referatiivirakenteen subjektina esiintyy lause tai infinitiivilauseke (e).

(d)
Ongelmaan luulisi löytyvän ratkaisu muutenkin kuin konfliktien kautta. (l) | Siirrämme mittausasemaa aina sinne, missä ilman laadussa arvellaan olevan ongelmia. (l) | Voisiko samaa kuvitella tapahtuvan vuonna 1995? (l)
(e)
Neuvottelijat kertoivat keskustelujen jatkuvan vielä sunnuntaina ja olevan mahdollista, että osapuolet sopivat yhteisestä julkilausumasta rauhanneuvottelujen päätteeksi. (l) | Miten Hamina luulee olevan mahdollista käyttää poliisia tämmöiseen? (l)

Kun referatiivirakenteen subjekti on sama kuin hallitsevan lauseen, tämä osoitetaan verbiin liittyvällä samapersoonaisella possessiivisuffiksilla (f).

(f)
Nyt tunnen pärjääväni missä tahansa. (l) | Presidentti Mauno Koivisto, miten katsotte onnistuneenne tehtävässänne? (l) | Joka kymmenes ilmoitti lukevansa Raamattua vähintään kerran kuukaudessa. (l) | Yhdeksän tuntia lentäen itään ja etelään, ja sitä luulee jo olevansa kaukana kaikesta. (l)

Possessiivisuffiksi ilmaisee referatiivirakenteessa nimenomaan samasubjektisuutta. Tässä se eroaa muissa yhteyksissä olevasta possessiivisuffiksista, joka voi olla eripersoonainen kuin lauseen subjekti: Uskon voittoosi mutta Uskon sinun tulevan. Possessiivisuffiksia ei referatiivirakenteessa käytetä persoonapronominin genetiivin yhteydessä: Uskon hänen voittoonsa mutta *hänen tulevansa.

Huom. 1. Samasubjektisuus on ilmaistavissa myös refleksiivipronominilla: Johanna ja Eeva Leena eivät katso itsensä kuuluvan sen enempää kiusattuihin kuin kiusaajiinkaan (l) ~ eivät katso kuuluvansa. Tämä mahdollistaa rinnastuksen substantiivilausekkeen kanssa: – – Ferrand ei voisi kuvitella itsensä tai ystäviensä innostuvan kommunismista tosissaan (l).

Huom. 2. Verbit harkita ja suunnitella, jotka yleensä ilmaisevat subjektin tarkoitteen suuntautumista omaan toimintaansa, saavat lähes aina täydennyksekseen samasubjektisen referatiivirakenteen: Älä harkitsekaan käyttäväsi muita kuin kaupasta saatavia tuotteita – – (l); Yksi ja toinen suunnitteli lähtevänsä finaalin ajaksi kahville, – – (l).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Yleistä

Substantiivijohdokset

§ 174 Yleistä substantiivijohdosten tyypeistä

Ominaisuudennimet: kuum-uus, velje-ys

Kollektiivijohdokset

Paikkaa ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Yksilöä ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Muita substantiivien johdostyyppejä ja muotteja

Affektisia johdostyyppejä ja muotteja

Slangin ja epämuodollisen kielen johdostyyppejä ja muotteja

Verbikantaiset substantiivijohdokset

Yleistä

Teonnimet ja teon tuloksen nimet

Muodostus

Teonnimistä

Teon tuloksen nimistä

teke-minen

ajel-u, vetäis-y, hak-u

kaat-o, työnt-ö

ava-us, opet-us

hakk-uu, korj-uu

lyö-nti, parturoi-nti

juhli-nta, hyväksy-ntä

johda-nto, toimi-nto

kohi-na, rääky-nä

sekoit-e, kolk-e, jää-nne

kiinty-mys, suostu-mus

löyd-ös, suomenn-os

kerrostu-ma, hahmotel-ma

Muita tyyppejä

Verbivastineelliset teonnimet

Tekijännimet

Välineennimet

Tekopaikan ja tekotilaisuuden nimet

Adjektiivijohdokset

§ 260 Yleistä adjektiivien johtamisesta

(i)nen-johdokset

§ 261 Laaja johdostyyppi ja sen alatyypit

§ 262 nen-sanojen sanaluokka ja suhde kantasanaan

Morfofonologiaa

lika-inen, teräks-inen, autta-vainen

jala-llinen, tilasto-llinen

poika-mainen, vaisto-mainen

reun-immainen, sis-immäinen

halki-nainen, ulko-nainen

ajo-ittainen, rinna-kkainen

Muut possessiivijohdokset

Karitiivijohdokset: hyödy-tön, pala-maton

Moderatiivijohdokset

Muita adjektiivien johdostyyppejä ja muotteja

Komparaatiojohdokset: iso-mpi, iso-in, iso-mm-in, yl-impä-nä

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Yleistä

Infinitiivien tehtävät ja infinitiivilausekkeiden rakenne

Yleistä

Infinitiivi verbiketjussa

Verbiketju ja infiniittirakenteen sulautumisen asteet

A- ja MA-infinitiivilauseke objektina ja adverbiaalina

A-infinitiivilauseke subjektina

Nesessiivirakenne

Infinitiivilauseke nominin määritteenä

A-infinitiivin perusmuoto adverbiaalina

Irrallinen, interrogatiivinen ja relatiivinen infinitiivilauseke

A-infinitiivin translatiivi

Tavan ja samanaikaisuuden infinitiivirakenteet

Partisiippien tehtävät ja partisiippilausekkeen rakenne

Referatiivirakenne

Temporaalirakenne

Vertailua: tarkoitusta ilmaisevia infiniittirakenteita

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot