Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Substantiivit > Substantiivilauseke > Adjektiivimääritteet > Taipumattomat adjektiivimääritteet > § 586 Pikku, eri, ensi, ihme

§ 586 Pikku, eri, ensi, ihme

Taipumattomia adjektiiveja ovat aimo, kelpo, koko, pikku, ensi, viime ja eri. Puhutussa kielessä taipumattomina määritteinä käytetään lisäksi sanoja ihme sekä usein myös järjestystä ilmaisevia sanoja eka, toka ja vika (» § 610). Taipumattomat adjektiivimääritteet sijaitsevat aina lähimpänä lausekkeen edussanaa.

(a)
kivoja pikku ristiriitoja (l) | ihmislapsi, yleensä aika merkillinen pikku pentele (l) | Jotkut heistä ovat saaneet kelpo siviiliviran, – –. (l) | Me puhutaan nyt eri asioista. (P) | siin oli joku ihme ovisysteemi (p)

Ne esiintyvät usein yhdyssanan määriteosana. Sanaliitossa taipumattoman adjektiivimääritteen ja edussanan suhde onkin sama kuin yhdyssanan määrite- ja edusosan:

(b)
ihana [ensi vuosi] ihana [ensi-ilta]
ikimuistoisa [ensi rakkaus] ikimuistoisa [ensirakkaus]

Ero yhdyssanan ja sanaliiton välillä on usein pelkästään ortografinen (c). Ajankohdan ilmaukseen liittyvinä ensi ja viime eivät kuitenkaan esiinny yhdyssubstantiivin määriteosana (d) – paitsi yhdysadjektiiveissa: viimevuotinen.

(c)
topakka pikku-Veera (l) | Pikku Anastasia (k) | Jos jokin pikkuasiakin epäonnistuu, se voi muodostua kohtalokkaaksi, – –. (l) | Siihen verrattuna nykyinen pari vuosikymmentä kehitetty kuluttajansuojalainsäädäntö on pikku asia. (l) | Hän on hankkinut ensikosketuksensa idänkauppaan Convertassa. (l) | – – Savosta saapuneet kirjolohen poikaset saavat ensi kosketuksen meriveteen. (l)
(d)
Vietän syntymäpäivääni ensi lauantaina – –. (k) | turvallisia muistoja viime vuosisadalta (k)

Huom. Sana tosi on substantiivi tai adjektiivi, jolla on täydellinen taivutusparadigma. Se esiintyy myös taipumattomana intensiteettimääritteenä, esim. elokuva-ala on tosi ahtaalla (l); Iso custom-pyörä tosi miehelle! (E) (» § 664). Samoin sana aika on substantiivi, mutta myös taipumattomana intensiteettimääritteenä käytettävä sana: aika kehveli. Sana hirmu esiintyy tavallisimmin adjektiivin tai adverbin intensiteettimääritteenä, mutta saattaa olla myös substantiivin määrite: Sotkamon Jymyn pelaajat eivät syttyneet mihinkään hirmu esitykseen Siilinjärveä vastaan (l).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Yleistä

Substantiivijohdokset

§ 174 Yleistä substantiivijohdosten tyypeistä

Ominaisuudennimet: kuum-uus, velje-ys

Kollektiivijohdokset

Paikkaa ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Yksilöä ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Muita substantiivien johdostyyppejä ja muotteja

Affektisia johdostyyppejä ja muotteja

Slangin ja epämuodollisen kielen johdostyyppejä ja muotteja

Verbikantaiset substantiivijohdokset

Yleistä

Teonnimet ja teon tuloksen nimet

Muodostus

Teonnimistä

Teon tuloksen nimistä

teke-minen

ajel-u, vetäis-y, hak-u

kaat-o, työnt-ö

ava-us, opet-us

hakk-uu, korj-uu

lyö-nti, parturoi-nti

juhli-nta, hyväksy-ntä

johda-nto, toimi-nto

kohi-na, rääky-nä

sekoit-e, kolk-e, jää-nne

kiinty-mys, suostu-mus

löyd-ös, suomenn-os

kerrostu-ma, hahmotel-ma

Muita tyyppejä

Verbivastineelliset teonnimet

Tekijännimet

Välineennimet

Tekopaikan ja tekotilaisuuden nimet

Adjektiivijohdokset

§ 260 Yleistä adjektiivien johtamisesta

(i)nen-johdokset

§ 261 Laaja johdostyyppi ja sen alatyypit

§ 262 nen-sanojen sanaluokka ja suhde kantasanaan

Morfofonologiaa

lika-inen, teräks-inen, autta-vainen

jala-llinen, tilasto-llinen

poika-mainen, vaisto-mainen

reun-immainen, sis-immäinen

halki-nainen, ulko-nainen

ajo-ittainen, rinna-kkainen

Muut possessiivijohdokset

Karitiivijohdokset: hyödy-tön, pala-maton

Moderatiivijohdokset

Muita adjektiivien johdostyyppejä ja muotteja

Komparaatiojohdokset: iso-mpi, iso-in, iso-mm-in, yl-impä-nä

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Substantiivit sanaluokkana

Substantiivien luokkia

Substantiivilauseke

Substantiivin määritteet ja täydennykset

Restriktiiviset ja epärestriktiiviset määritteet

Yleismerkityksisten substantiivien määritteet

Taipumaton substantiivimäärite

Tarkenteet

Genetiivimääritteet

Adjektiivimääritteet

Substantiivin adverbiaalit

Osa‑, ryhmä- ja mittasanat

Infinitiivilauseke ja lause substantiivin laajennuksina

Tilastotietoja NP:n rakenteesta

Erisnimet

Substantiivin adjektiivimainen käyttö

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot