Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Partikkelit > Sävypartikkelit > Itsenäiset sävypartikkelit > Ei-temporaaliset nyt, sit(ten), aina ja vasta > § 825 Partikkelin sitten käyttöä ja sävyjä

§ 825 Partikkelin sitten käyttöä ja sävyjä

Temporaalisena adverbina sitten on usein lauseenalkuinen. Se ilmaisee tapahtumien peräkkäisyyttä: Ensin mentiin saunaan ja sitten paistettiin makkaraa. Listoissa käytetty sitten osoittaa pikemminkin paikallisia tai abstraktisia kuin aikasuhteita: Nurkassa oli sohva, sitten siellä oli ikkunan edessä ruokapöytä, sitten televisio. Merkitykseltään tälle läheinen on kahta asiaintilaa kontrastoiva partikkeliketju tai sitten ’toisaalta’: Jorma ei paljon puhele keikalta tullessaan. On väsynyt tai sitten katselee uutta ohjelmistoa (k).

Sävypartikkelina sit(ten) ei sijaitse lausuman alussa, vaan finiittiverbin jäljessä tai lausuman lopussa. Temporaalista merkitystä sillä ei ole, vaan se merkitsee joko kontrastia (a), tai päätelmää ’näin ollen’ (b). Päätelmän puhuja tekee välittömästi edeltävästä kontekstista: edellisestä omasta lausumastaan tai toisen puhujan vuorosta. Päätelmän merkkinä sit(ten) sisältää evidentiaalisen, siis modaalisen implikaation. (Evidentiaalisista partikkeleista » § 16061607.)

(a)
Mutta minusta maalla ei ollut yhtään ihanaa enkä ymmärtänyt miksi äidilläkään olisi ollut, ellei sitten kauan ennen minun syntymääni. (k) | – – totisesti toivon että äitikin olisi kohtuullisen tyytyväinen, oli hän sitten missä lienee, – –. (k)
 
Kaisa: mul oli hirvee funtsimine ku mä mietin et mitkähä tehtävät on niinku liian tai sopivan vaikeita ja
Veera: mitkä sitte liian helppoja. (p)
(b)
S: ↑Mä olisin kysyny otatteko te pöytävarauksia p- nyt perjantai-illaks.
V: Ei. Ei enää.
S: Ai jaa.
V: Et Mm:.
S: Se on nyt sit liian myöhästä.
V: No se on myöhästä. (p)

Mahdollista on myös osoittaa sit(ten)-partikkelilla, että kysymys liittyy johonkin aiempaan tilanteeseen, jossa asiasta on puhuttu, tai puhujan omaan kokemukseen:

(c)
Sait sä sitten tehtyä sen työn ajoissa? | Olitteks te sitten niissä juhlissa? | Tulet sä sitten sinne myyjäisiin?

Emfaattisessa käytössä sitten ei osoita päättelyä, esim. Sä olet sitten ihana.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Yleistä

Substantiivijohdokset

§ 174 Yleistä substantiivijohdosten tyypeistä

Ominaisuudennimet: kuum-uus, velje-ys

Kollektiivijohdokset

Paikkaa ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Yksilöä ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Muita substantiivien johdostyyppejä ja muotteja

Affektisia johdostyyppejä ja muotteja

Slangin ja epämuodollisen kielen johdostyyppejä ja muotteja

Verbikantaiset substantiivijohdokset

Yleistä

Teonnimet ja teon tuloksen nimet

Muodostus

Teonnimistä

Teon tuloksen nimistä

teke-minen

ajel-u, vetäis-y, hak-u

kaat-o, työnt-ö

ava-us, opet-us

hakk-uu, korj-uu

lyö-nti, parturoi-nti

juhli-nta, hyväksy-ntä

johda-nto, toimi-nto

kohi-na, rääky-nä

sekoit-e, kolk-e, jää-nne

kiinty-mys, suostu-mus

löyd-ös, suomenn-os

kerrostu-ma, hahmotel-ma

Muita tyyppejä

Verbivastineelliset teonnimet

Tekijännimet

Välineennimet

Tekopaikan ja tekotilaisuuden nimet

Adjektiivijohdokset

§ 260 Yleistä adjektiivien johtamisesta

(i)nen-johdokset

§ 261 Laaja johdostyyppi ja sen alatyypit

§ 262 nen-sanojen sanaluokka ja suhde kantasanaan

Morfofonologiaa

lika-inen, teräks-inen, autta-vainen

jala-llinen, tilasto-llinen

poika-mainen, vaisto-mainen

reun-immainen, sis-immäinen

halki-nainen, ulko-nainen

ajo-ittainen, rinna-kkainen

Muut possessiivijohdokset

Karitiivijohdokset: hyödy-tön, pala-maton

Moderatiivijohdokset

Muita adjektiivien johdostyyppejä ja muotteja

Komparaatiojohdokset: iso-mpi, iso-in, iso-mm-in, yl-impä-nä

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Partikkelit ja muut pikkusanat

Dialogipartikkelit

Lausumapartikkelit

Konjunktiot

Sävypartikkelit

Fokus- ja asteikkopartikkelit

Temporaalisia ja lokaalisia partikkeleita

Intensiteettipartikkelit

Interjektiot

Partikkeliketjut

Rajankäyntiä

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot