Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Partikkelit > Intensiteettipartikkelit > Likimäärän ilmaisimet > § 855 Noin, suunnilleen, jotain, yks, siinä

§ 855 Noin, suunnilleen, jotain, yks, siinä

Summittaisuutta ilmaisevia sanoja ovat esim. noin ja suunnilleen. Näistä partikkelin ominaisuuksia on eniten sanalla noin (adverbeista » § 661). Likimääräisyyttä ilmaiseva partikkeli liittyy etenkin numeraaleihin mutta myös muunlaisiin määrän ilmauksiin (a). Lisäksi sitä käytetään myös paikan ja suhteen ilmausten arvioihin ja vertailuihin (b).

(a)
Jotakuinkin kelvollista suomenkielistä kirjallisuutta on kirjoitettu vasta noin 130 vuotta, – –. (k) | Liikennevahinkoja tapahtuu nyt suunnilleen saman verran kuin 70-luvun alussakin, mutta niissä kuolee ja loukkaantuu selvästi vähemmän ihmisiä. (E)
(b)
Tällä hetkellä voimassa olevan tekijänoikeuslainsäädännön mukaan kaikki tekstit noin Kafkaan ja Proustiin asti ovat vapaata riistaa. (a) | Mutta ei siellä noin päällisin puolin mitään hälyttävää ollut. (k) | Miehet vain noin yleensä aiheuttavat päänsärkyä. (k)

Puhutulle kielelle ominaisia likimäärää ilmaisevia partikkeleita ovat pronominilähtöiset joku, jotain, numeraalilähtöinen yks sekä proadverbista partikkelistunut siinä (c).

(c)
Siin o varmaa joku puoltoisttonnii on vuokra sit siinä. (p) | – – olkoon joku Lipponen mitä mieltä tahansa – –. (E) ’joku sellainen kuin’ | Pääsen tulemaan siinä viideltä ~ viiden maissa. | On siitä nyt yks kolme viikkoo aikaa.
R: Tota, (.) ni meil o ruokat- eiks teilläki o puol yhelttoista ruoka.
S: O.
R: Ni tota: (.) vois vaikka yrittää nähä siinä ruokailu- et jos ruokailu jälkee katottais niitä kuvia vaikka. (p)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Yleistä

Substantiivijohdokset

§ 174 Yleistä substantiivijohdosten tyypeistä

Ominaisuudennimet: kuum-uus, velje-ys

Kollektiivijohdokset

Paikkaa ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Yksilöä ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Muita substantiivien johdostyyppejä ja muotteja

Affektisia johdostyyppejä ja muotteja

Slangin ja epämuodollisen kielen johdostyyppejä ja muotteja

Verbikantaiset substantiivijohdokset

Yleistä

Teonnimet ja teon tuloksen nimet

Muodostus

Teonnimistä

Teon tuloksen nimistä

teke-minen

ajel-u, vetäis-y, hak-u

kaat-o, työnt-ö

ava-us, opet-us

hakk-uu, korj-uu

lyö-nti, parturoi-nti

juhli-nta, hyväksy-ntä

johda-nto, toimi-nto

kohi-na, rääky-nä

sekoit-e, kolk-e, jää-nne

kiinty-mys, suostu-mus

löyd-ös, suomenn-os

kerrostu-ma, hahmotel-ma

Muita tyyppejä

Verbivastineelliset teonnimet

Tekijännimet

Välineennimet

Tekopaikan ja tekotilaisuuden nimet

Adjektiivijohdokset

§ 260 Yleistä adjektiivien johtamisesta

(i)nen-johdokset

§ 261 Laaja johdostyyppi ja sen alatyypit

§ 262 nen-sanojen sanaluokka ja suhde kantasanaan

Morfofonologiaa

lika-inen, teräks-inen, autta-vainen

jala-llinen, tilasto-llinen

poika-mainen, vaisto-mainen

reun-immainen, sis-immäinen

halki-nainen, ulko-nainen

ajo-ittainen, rinna-kkainen

Muut possessiivijohdokset

Karitiivijohdokset: hyödy-tön, pala-maton

Moderatiivijohdokset

Muita adjektiivien johdostyyppejä ja muotteja

Komparaatiojohdokset: iso-mpi, iso-in, iso-mm-in, yl-impä-nä

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Partikkelit ja muut pikkusanat

Dialogipartikkelit

Lausumapartikkelit

Konjunktiot

Sävypartikkelit

Fokus- ja asteikkopartikkelit

Temporaalisia ja lokaalisia partikkeleita

Intensiteettipartikkelit

Interjektiot

Partikkeliketjut

Rajankäyntiä

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot