Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Aspekti > Verbi ja lauseen aspekti > Rajahakuiset verbit > Vaihtelevasijainen objekti > § 1515 Lisää objektin sijan vaikutuksesta

§ 1515 Lisää objektin sijan vaikutuksesta

Tilan muuttamista ilmaisevien kausatiiviverbien kuten lyhentää, suurentaa, parantaa yhteydessä partitiiviobjekti osoittaa, että tapahtuma voisi periaatteessa jatkua. Esimerkiksi ilmauksessa lyhentää hametta syntyy implikaatio, että lyhentämiselle ei esitetä päätepistettä. Totaaliobjekti taas ilmaisee, että tietty raja saavutetaan tai on saavutettu.

(a)
Asukkaat voisivat myös parantaa tapojaan. (L) | Aina se lupasi parantaa tapansa – –. (k)

Liikuttamista ilmaisevia kausatiiviverbejä ovat esim. siirtää, kuljettaa, vetää, työntää, nostaa, laskea, painaa. Kun lauseessa on totaaliobjekti, se implikoi, että teolla on lopullinen päätepiste (b). Partitiiviobjektillinen lause taas tarkoittaa ’liikuttaa vähän’ ja ilmaus implikoi, ettei päätepistettä ole (c). Jos kuitenkin lauseeseen sisältyy rajaa ilmaiseva adverbiaali, partitiiviobjektillinenkin lause voi sisältää tarkoituksellisuuden ja päätepisteellisyyden merkityksen (d). Tosin päätepiste ei tällöin ole välttämättä lopullinen.

(b)
– – hän siirsi puhelimen pois korvaltaan – –. (k) | Nainen kohotti kätensä suojakseen. (k)
(c)
Julia siirsi lohenpalaa lautasellaan – –. (k) | Hän – – nosti kipeää kättään ja ähkäisi. (k)
(d)
(d) Hän siirsi sopimuskansiota muka parhaan lukuetäisyyden päähän ja aloitti. (k) | Asser kohotti kättä hatunlippaan. (k)

Totaali- ja partitiiviobjektillinen lause ovat ympäröimistä ja kattamista kuvaavien verbien kuten peittää, ympäröidä, valaista, varjostaa yhteydessä lähimerkityksisiä, sillä molemmissa tapauksissa alueen esitetään olevan ympäröity tai katettu. Totaaliobjekti vain saattaa synnyttää mielikuvan täydellisemmästä ympäröinnistä: Talon ~ taloa ympäröi tiheä kuusiaita. Molemmissa tapauksissa lauseen voi kuitenkin tulkita kuvaavan tilaa, totaaliobjektin tapauksessa myös tapahtumaa.

(e)
(e) – – kohta lumi peittää kaiken maan. (k) | – – paksu, valkea poronjäkälämatto peitti maata kuin lumi. (E)

Huom. Eräillä verbeillä rajattuuden merkitys on tietynlaisen objektin yhteydessä leksikaalistunut: silittää paita, lyödä vihollinen. Konkreettisessa käytössään, esim. silittää kissaa, ne ovat kosketusverbejä, mutta näissä yhteyksissä eivät.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Yleistä

Aspektuaaliset tilannetyypit

Verbi ja lauseen aspekti

Keston ilmaus ja lauseen aspekti

Verbiliitto ja lauseen aspekti

Aspektin ja kvantiteetin suhteesta

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot