Hakuohje 
SISÄLLYS > SANAT > Nominijohdokset > Substantiivijohdokset > Ominaisuudennimet: kuum-uus, velje-ys > § 178 Mitä U:n edellä: kauneus, alttius, lapsuus, katoavaisuus

§ 178 Mitä U:n edellä: kauneus, alttius, lapsuus, katoavaisuus

Ominaisuudennimien äänteistössä tai johtimen valinnassa esiintyy vaihtelua tai epäsäännöllisyyttä seuraavissa tapausryhmissä (a–g). Vaihtelu on joko saman lekseemin sisäistä tai eri lekseemien välistä.

Kaksitavuisten i(i)-vartaloiden loppuvokaali edustuu Us-ominaisuudennimissä joskus e:nä, joskus i taas säilyy:

(a)
kalleus, kauneus, pappeus, siisteys, vankeus | alttius, aulius, härskiys, jääviys, karskius, paavius, raittius, valmius, äitiys

Seuraavista on molemmat variantit: kiltteys ~ kilttiys, misseys ~ missiys, tiiviys ~ tiiveys, villiys ~ villeys. Tyypeistä i:llinen on käytössä yleisempi, mutta e:llisenkin elävyydestä kertovat esim. seuraavat esiintymät: frendeys (TV), nörtteys (L), energiapiheys (L), bitcheys (L) (< engl. bitch).

Monitavuisten vartaloiden loppu-i yleensä säilyy ja johtimena on ‑Us, esim. modernius, ministeriys, seksisymbolius. Poikkeuksena ovat jotkin kolmitavuiset ri-loppuiset substantiivit: niihin voi liittyä Us-johtimen sijasta tai sen kanssa vaihdellen johdin ‑UUs, jonka edeltä vartalon loppu-i jää pois (b).

(b)
karkuruus, naapuruus, pelkuruus, petturuus, taituruus, toveruus | mestaruus ~ mestarius, sankaruus (PS) ~ sankarius (NS, l), tohtorius (skt) ~ tohtoruus (L) | Myös: aateluus, kumppanuus

Kolmitavuisista rO- ja lO-loppuisista adjektiiveista ominaisuudennimi johdetaan – toisin kuin O-vartaloista yleensä – UUs-johtimella, jolloin loppu-O väistyy (c). Periaatteessa mahdollista Us-varianttia ei esiinny (?höperöys). Vastaavanlainen substantiivikantainen tapaus on päällikkyys (~ päällikköys).

(c)
höperyys, löperyys (PS), tökeryys (skt) | honteluus (l), kömpelyys (PS), tumpeluus (l)

Myös kaksitavuisten e-vartaloiden yhteydessä ominaisuudennimen johdin vaihtelee. Adjektiivikantaan liittyy lähes aina UUs-johdin (poikkeus: tyyneys), mutta osaan substantiiveja voi liittyä sekä -Us että -UUs (varianttien kesken voi olla merkitysero). Lisäksi on vaihtelemattomasti Us-johtimisia tapauksia.

(d)
pienuus, suuruus, uutuus, nuoruus, totuus | lapsuus ~ lapseus, miehuus ~ miehyys ~ mieheys, veljeys ~ veljyys | kaikkeus, leskeys, toiseus, tähteys, yhteys, ykseys

liAs-loppuisten adjektiivien ominaisuudennimissä on UUs-johtimen edellä kantasanaan kuulumaton johdinaines ‑is(e)- (e). Ominaisuudennimi muodostetaan siis yhdysjohtimella ‑isUUs. Sama koskee sanaa äveriäs sekä joitakin ilAs-loppuisia sanoja: äveriä-isyys, joutila-isuus. Johtimella ‑isUUs muodostetaan myös NUT-partisiipeista ominaisuudennimiä, jotka ovat siten (n)eisUUs-loppuisia (f).

(e)
antelia-isuus (< antelias), kohteliaisuus, puheliaisuus, uneliaisuus, yritteliäisyys
(f)
hermostune-isuus, kuolleisuus, levinneisyys, lukeneisuus (PS), velkaantuneisuus (l)

Joskus esiintyy muunkinlaisissa ominaisuudennimissä kantasanan kannalta ylimääräinen is(e)-aines:

(g)
tasapaksu-isuus ’se että on tasapaksu’ (l, L) ~ tasapaksu-us (skt) | marttyyrisuus (L) ~ marttyyrius (skt) Hänen poikansa etsii selitystä suvun talonpoikaisesta menneisyydestä, veljesvihasta ja erakkoisuudesta. (L) | Mutta se mikä [Häjyt-]leffasta puuttuu, on ”tosi häjyisyys”. (L)

Myös VA-partisiippikantaisissa ominaisuudennimissä voi esiintyä is(e)-aines, esim. erehtyväisyys ~ erehtyvyys, näkyv(äis)yys, suvaitsev(ais)uus. Näistä on vAisUUs-johtiminen tyyppi harvinaistuva, vaikka sen johdoksille onkin muodoltaan ja merkitykseltään yhteensopiva kantasana: vAinen-johtiminen adjektiivi (< erehtyväinen, suvaitsevainen; » § 266). – Samanlaista vaihtelua esiintyy kantavartaloltaan vierasperäisten inen-adjektiivien ja niiden nen-aineksettomien varianttien ominaisuudennimissä, esim. lojaalius ~ lojaalisuus, sekundaari(su)us (» § 268).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Yleistä

Substantiivijohdokset

§ 174 Yleistä substantiivijohdosten tyypeistä

Ominaisuudennimet: kuum-uus, velje-ys

Kollektiivijohdokset

Paikkaa ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Yksilöä ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Muita substantiivien johdostyyppejä ja muotteja

Affektisia johdostyyppejä ja muotteja

Slangin ja epämuodollisen kielen johdostyyppejä ja muotteja

Verbikantaiset substantiivijohdokset

Yleistä

Teonnimet ja teon tuloksen nimet

Muodostus

Teonnimistä

Teon tuloksen nimistä

teke-minen

ajel-u, vetäis-y, hak-u

kaat-o, työnt-ö

ava-us, opet-us

hakk-uu, korj-uu

lyö-nti, parturoi-nti

juhli-nta, hyväksy-ntä

johda-nto, toimi-nto

kohi-na, rääky-nä

sekoit-e, kolk-e, jää-nne

kiinty-mys, suostu-mus

löyd-ös, suomenn-os

kerrostu-ma, hahmotel-ma

Muita tyyppejä

Verbivastineelliset teonnimet

Tekijännimet

Välineennimet

Tekopaikan ja tekotilaisuuden nimet

Adjektiivijohdokset

§ 260 Yleistä adjektiivien johtamisesta

(i)nen-johdokset

§ 261 Laaja johdostyyppi ja sen alatyypit

§ 262 nen-sanojen sanaluokka ja suhde kantasanaan

Morfofonologiaa

lika-inen, teräks-inen, autta-vainen

jala-llinen, tilasto-llinen

poika-mainen, vaisto-mainen

reun-immainen, sis-immäinen

halki-nainen, ulko-nainen

ajo-ittainen, rinna-kkainen

Muut possessiivijohdokset

Karitiivijohdokset: hyödy-tön, pala-maton

Moderatiivijohdokset

Muita adjektiivien johdostyyppejä ja muotteja

Komparaatiojohdokset: iso-mpi, iso-in, iso-mm-in, yl-impä-nä

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot