Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Verbit > Moniosaiset predikaatit > Liittomuodot ja muut moniverbiset rakenteet > § 450 Predikaatteja: teki, ei olisi tehnyt, voi olla muuttumassa

§ 450 Predikaatteja: teki, ei olisi tehnyt, voi olla muuttumassa

Verbi muodostaa lauseen predikaatin (» § 868869). Predikaattina voi olla myös kahdesta tai useammasta verbistä koostuva rakenne:

 
    Predikaatti  
Yksi verbi Kaikki pääsevät mukaan.
Liittomuoto Minä en olisi tehnyt sitä.
Verbiliitto Kaikki on selitettävissä parhain päin.
Verbiketju Asia voi muuttua vielä kokonaan.
Koloratiivirakenne Kaikki puhua pälättivät yhteen ääneen.
Ja-kiteymä Teemu otti ja lähti työpaikastaan.

Liittomuodoissa, verbiliitoissa ja verbiketjuissa on finiittinen apuverbi ja ei-finiittinen pääverbi, jonka valenssista lauseen rakenne riippuu. Apuverbillä ei ole omia täydennyksiä.

Liittomuodossa apuverbi olla tai ei ilmaisee yhdessä pääverbin kanssa kiellon, tempuksen tai molemmat (a). Liittomuodon katsotaan tavallisesti kuuluvan verbin taivutusparadigmaan niin kuin yksinkertaisenkin verbinmuodon (» § 53; partisiipista liittomuodossa » § 536, liittotempuksista » § 1523).

(a)
en katso, et katsonut, ei katsota | olen katsonut, olitte katsoneet, oli katsottu | en ole katsonut, ette olleet katsoneet, ei ole katsottu

Apuverbi kongruoi subjektin kanssa luvun ja persoonan suhteen kuten yksinkertainen finiittiverbi; pääverbi kongruoi vain luvun suhteen (vaihtelusta » § 1291). Apuverbille on luonteenomaista muihin verbeihin verrattuna rajoittunut tai muuten poikkeuksellinen kieliopillinen käyttäytyminen. Niinpä kieltoverbillä on pelkät persoonamuodot ja imperatiivissa suppletiivinen muoto (» § 108, 115). Sen sijaan olla-verbi toimii myös pääverbinä (» § 456), jolloin se voi itse olla liittomuodossa: on ollut poissa, ei olisi oltu vihaisia.

Liittomuodot esiintyvät pääasiassa finiittisinä, mutta myönteiset liittomuodot ovat mahdollisia infiniittisinä keskeisten modaaliverbien voida, pitää, täytyä (b) sekä verbien alkaa ja haluta yhteydessä (c).

(b)
Sehän voi olla kaatunut ja makaa siellä lattialla tai jossain kellarissa. (k) | Yhden pisteen saa kun on päässyt Taiteilijaseuran vuosinäyttelyyn. Lisäksi täytyy olla esiintynyt kahdessa valtakunnallisissa näyttelyssä, – –. (l)
(c)
Edesmenneen DDR:n saksankieli – – alkaa olla sulautunut Saksan Liittotasavallassa käytettyyn kieleen. (l) | Klassikko on kirja, jota oikein kukaan ei haluaisi lukea, mutta jonka jokainen haluaisi olla lukenut. (l)

Tyypin (b) vaihtoehtona on rakenne, jossa modaaliverbi on perfektissä: on voinut kaatua, on täytynyt esiintyä. Tyypin (c) tapauksissa vaihtoehdoilla on selvempi merkitysero: alkaa olla sulautunut (sulautuminen on lähes lopussa) vrt. on alkanut sulautua (sulautuminen on alussa).

Myös verbiliitoissa on apuverbinä useimmiten olla, joissakin tulla tai muukin verbi (» § 451453). Toisin kuin liittomuodoissa vain apuverbi kongruoi subjektin kanssa. Verbiliitto voi myös olla liittomuodossa (ei ole näkevinään, olisi ollut tehtävissä) ja esiintyä merkityksen salliessa infiniittisissä rakenteissa (ei halua olla näkevinään). Verbiketjussa modaaliseen tai muuhun abstraktiin verbiin liittyy infiniittinen verbi, jonka ei katsota muodostavan verbin täydennyksenä toimivaa lauseketta (» § 469; tarkemmin » § 496498). Verbiketjuja ovat esim. alkoi itkeä, saattavat lähteä, sattuu olemaan.

Koloratiivirakenteessa deskriptiivistä pääverbiä edeltää samaa toimintaa neutraalisti kuvaava verbi A-infinitiivin perusmuodossa: juosta vilistivät, nauraa hohotimme (» § 493). Rakenteella on myös variantti, jossa kumpikin verbi on finiittimuodossa: juoksi vilisti. Lisäksi moniverbisen predikaatin muodostaa kiteytynyt verbien ja-rinnastus, jonka rakenne on ottaa ~ mennä ~ tulla ja tehdä (» § 1093); muuten verbejä rinnastetaan kuten muitakin ilmauksia (» § 1085). Näissä rakenteissa verbit ovat rinnakkain, kun taas liittomuodon, verbiliiton ja verbiketjun verbien välissä voi olla muita lauseenjäseniä (d).

(d)
Monet eivät vielä ole epäonnekseen saaneet työpaikkaa. | Ovatko nämä ilmiöt ollenkaan selitettävissä? | Voi tässä vielä joutua lisäaikaa pyytämään.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Yleistä

Moniosaiset predikaatit

Verbit ja subjektin laatu

Intransitiivisuus ja transitiivisuus

Lause- tai infinitiivitäydennyksen saavat verbit

Adverbiaalitäydennykset muoteissa ja verbin valenssissa

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot