Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Adverbit > Yleistä > § 646 Mikä on adverbi?

§ 646 Mikä on adverbi?

Adverbi on vajaaparadigmainen tai taipumaton sana, joka kuvaa sellaisia lauseessa esitetyn tilanteen suhteita kuin aika, paikka, olotila, tapa ja määrä. Adverbi muodostaa lauseessa adverbilausekkeen, johon voi sisältyä määritteitä (a); muutamat adverbityypit saavat täydennyksiäkin (b) (» § 670673).

(a)
Mitä Lieksan nuoriso puuhailee iltaisin? (ou) | Entä jos sama keksintö olisi sattumoisin tehty vasta vähän myöhemmin? (A) | – – eikö ulkona ole tarpeeksi kylmä? (l) | Niin että siinä ukko on polvillaan, – –. (l) | – – syytetyt ovat olleet vahvasti juovuksissa. (l) | Eurooppa näyttää selviytyneen suhdannetaantumastaan varsin nopeasti. (l) | Lapset ovat tykänneet tästä tosi paljon. (l)
(b)
Olemme koko ajan sidoksissa johonkin aikatauluun. (yo) | Espanjasta kotoisin oleva Vito (l)

Deiktiset adverbit kuten tänään, täällä ja interrogatiiviset adverbit kuten missä, miksi eivät semanttisen luonteensa takia saa määritteitä. Silti niiden voi katsoa muodostavan adverbilausekkeen muun syntaktisen käyttäytymisensä perusteella.

Adverbilauseke on tyypillisesti lauseen tai verbi-ilmauksen adverbiaali (Täällä pärjätään varmasti; käyttäytyä hyvin, ajatella positiivisesti), mutta toimii adverbiaalina myös muiden sanaluokkien sanojen muodostamissa lausekkeissa: ihanasti punainen, moraalisesti aivan väärin, puoliksi vastoin tahtoaan, runsaasti pimeää rahaa, se tapahtuma eilen (» § 959, 587591, 617622).

Tyypillinen adverbi eroaa partikkelista siinä, että se saa määritteitä, partikkeli ei. Eräät adverbi- ja partikkeliryhmät ovat kuitenkin merkitykseltään niin läheisiä, että niitä käsitellään yhtenä kokonaisuutena tässä luvussa. Tällaisia ovat mm.

  • täsmentävässä tehtävässä toimivat tai likimääräisyyttä ilmaisevat sanat kuten tasan, suunnilleen, melkein (» § 661, 663)
  • ominaisuuden tapaa tai intensiteettiä luonnehtivat sanat kuten ihanasti ~ ihanan ~ hyvin rentoutunut (» § 664666, 677)
  • modaaliset sanat kuten varmasti, tietysti, ehkä (» § 667).

Huom. 1. Fokuspartikkelit esiintyvät minkä tahansa sanaluokan sanan kanssa, myös deiktisten adverbien kanssa, esim. juuri täällä, vasta tänään, mutta ne eivät toimi lausekkeessa määritteinä vaan liitynnäisinä (» § 839849).

Huom. 2. Sellaiset perinteisesti intensiteettiadverbeiksi kutsutut sanat kuin varsin, sangen, melko ja konnektiivisiksi adverbeiksi nimitetyt sanat kuten kuitenkin, silti, tosin ovat tässä kieliopissa partikkeleita, eivät adverbeja. Jaottelun peruste on syntaktinen: ne eivät saa määritteitä (» § 794). Vanhemman perinteen mukaan partikkeli on kattotermi kaikille taipumattomille sanoille, myös adverbeille.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Yleistä

Adverbien merkitystehtäviä

Paikan adverbit

Ajan adverbit

Tavan adverbit

Määrän adverbit ja partikkelit

Intensiteettisanat: melko, erityisen

Kommenttiadverbit ja ‑partikkelit

Pronominivartaloisten adverbien tehtäviä

Adverbilauseke

Adverbi ja muut sanaluokat

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot