Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Pronominit ja muut pro-sanat > Kvanttoripronominit > Kvanttoripronominien nimityksistä > § 742 Indefiniittisyys ja kvanttori

§ 742 Indefiniittisyys ja kvanttori

Taustoittava pykälä

Tässä kieliopissa kvanttoripronomini korvaa aiemman nimityksen indefiniittipronomi; mahdollinen nimitys on myös ruotsin kieliopissa käytetty kvantitatiivinen pronomini (Teleman ym. 1999a: 365–434). Vastaavan pro-sanaryhmän on erottanut Tuomikoski (1969: 75–82) nimellä kvantoriaaliset asemoisilmaukset. Kieliopeissa on perinteisesti pidetty indefiniittipronomineina niitä pronominimaisia sanoja, jotka eivät sovi muihin, määräisten pronominien ryhmiin. Universaalisia kvanttoripronomineja ei kuitenkaan voi pitää indefiniittisinä. Haspelmath (1997b: 11–13) rajaa indefiniittiprononimineista pois niiden lisäksi moni‑, muutama- ja harva-tyyppiset sanat sekä vertailusanat kuten toinen ja sama (» § 766767).

Nimitys kvanttoripronomini perustuu logiikan käsitteeseen kvanttori; logiikassa termi rajoittuu universaaliseen ja eksistentiaaliseen (Allwood ym. 1980). Logiikkaan nojaavan semantiikan piirissä on kuitenkin pyritty kuvaamaan kaikkia luonnollisen kielen määränilmauksia, myös suhteellista määrää ilmaisevia kuten moni ja harva (Barwise – Cooper 1981). Kvantifioivat sanat, joihin kuuluvat pronominien lisäksi ainakin numeraalit ja joukko adverbeja, ovat kieliopillisesti keskenään niin erilaisia, että kvanttoria ei kannata pitää omana, niitä yhdistävänä sanaluokkanaan (toisin Hakulinen – Karlsson 1979: 81–82).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Yleistä

Persoonapronominit

Demonstratiivipronominit

Refleksiivi- ja resiprookkipronominit

Interrogatiivipronominit

Relatiivipronominit

Kvanttoripronominit

Yleistä

Kvanttoripronominien nimityksistä

Kvanttoripronominien vaikutusala

Kvanttoripronominien syntaksia

Indefiniittiset kvanttoripronominit

Universaaliset kvanttoripronominit

Kieltohakuiset kvanttoripronominit

Samantekevyyden kvanttoripronominit

Kuka, mikä ja kumpi kvanttoripronomineina

Lukumäärän kvanttoripronominit

Pronominien rajankäyntiä

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot