Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Nominaaliset lauseenjäsenet > Objekti > Objektin sijat > Nominatiivi, genetiivi ja akkusatiivi totaaliobjektin sijana > Infiniittisen rakenteen objektin sijan itsenäinen määräytyminen > § 938 Partisiippilausekkeessa, referatiivi- ja temporaalirakenteessa

§ 938 Partisiippilausekkeessa, referatiivi- ja temporaalirakenteessa

Eräissä tapauksissa infiniittisen verbin totaaliobjekti on genetiivissä riippumatta lauseen rakenteesta. Näin on ensinnäkin partisiippilausekkeissa (a).

(a)
Taloon pitäisi saada Unix-järjestelmän hallitseva henkilö. | Alueellisen ympäristökeskuksen on annettava ilmoituksen tehneelle toiminnan harjoittajalle jätetiedostosta ote, – –. (a) | Vieressä hoivattiin jotakuta epileptisen kohtauksen saanutta. (k)

Lauseen rakenteesta riippumaton genetiiviobjekti esiintyy lisäksi sellaisissa infiniittirakenteissa, joissa on genetiivisubjekti ja joissa voi olla subjektin persoonan ilmaiseva possessiivisuffiksi. Näin on referatiivi- ja temporaalirakenteessa, joissa objekti ja subjekti voivat molemmat olla genetiivissä (b), sekä finaalirakenteessa, jossa on aina possessiivisuffiksi (c).

(b)
Referatiivirakenne: Huhujen mukaan Bildtin odotetaan saavan merkittävän kansainvälis-poliittisen tehtävän. (l) | – – on syytä epäillä hänen livauttaneen oman ajatelmansa Don Quijoten suuhun. (k) | Temporaalirakenne: – – noudattaen samaa irtisanomisaikaa, mitä työnantajan on noudatettava irtisanoessaan vuokralaisen palvelussuhteen, – –. (a) | Täytä allaoleva lomake valittuasi yltä kurssin tai kursseja, joihin haluat ilmoittautua. (E)
(c)
Paina OK käynnistääksesi ohjelman. (l) | Maallikon täytyy tietää hieman taustoja tajutakseen laitoksen tärkeyden. (l)

Referatiivirakenne, joka ei välttämättä esiinny yhtäjaksoisena lausekkeena, ei kuitenkaan ole täysin riippumaton hallitsevasta lauseesta, vaan nominatiiviobjekti on mahdollinen samasubjektisessa referatiivirakenteessa, kun hallitseva verbi on imperatiivin toisessa persoonassa (d). Sama koskee passiivilausetta, jos objekti on rakenteen alussa, joskus muutenkin (e).

(d)
Kuvittele näkeväsi esimerkiksi talo kaikilta puolilta, kaikki esineet sen sisällä, kaikki mitä on noiden esineiden sisällä, kaikki yhtäaikaa! (E)
(e)
– – että epäilty on tehnyt rikoksen, joka hänen väitetään tehneen. (E) | Brasilia tekee rahauudistuksen, jonka toivotaan päästävän maa jatkuvasti laukkaavasta inflaatiosta. (l)

Vielä selvemmin hallitseva lause vaikuttaa passiivimuotoisen referatiivirakenteen objektiin: objekti on genetiivissä, kun hallitseva rakenne on perussubjektillinen (f). Vain nominatiivi on mahdollinen, jos myös hallitseva rakenne on passiivissa (g). Totaaliobjektillisia passiivimuotoisia referatiivirakenteita käytetään niin vähän, että sijankäyttö ei ole vakiintunutta.

(f)
Hän muistuttaa Suomen metsäpinta-alasta käsiteltävän vuosittain kuitenkin niin pienen pläntin, ettei hoitotapojen muuttumista ihan heti havaitse. (l) | – – moniin yhteiskunnallisiin asioihin pyrittiin vaikuttamaan väittämällä, että Kekkonen itse haluaa jonkin asian hoidettavan tietyllä tavalla. (L)
(g)
Nyt annetuilla lisävaroilla arvioidaan turvattavan nykyinen työllistettävien ja työvoimakoulutukseen osallistuvien taso. (l)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Yleistä

Subjekti

Objekti

Yleistä

Transitiivisuus ja objektin semantiikka

Objektin sijat

Predikatiivi

Adverbiaalit

Adverbiaalien morfologisia ja syntaktisia ominaisuuksia

Objektinsijainen määrän adverbiaali eli osma

Predikatiiviadverbiaalit

Adverbiaalien merkitystehtäviä

Ajan adverbiaalit

Paikan ja tilan adverbiaalit

Habitiiviadverbiaalit

Tavan adverbiaalit

Tekijän ilmaiseminen adverbiaalilla

Syy- ja ehtosuhteen adverbiaalit

Kommenttiadverbiaalit ja konnektiivit

Adverbiaalin merkitys ja lauseketyyppi: kokoava katsaus

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot