Kielitieteen asiasanasto

suomi – englanti – viro – saksa

Toimittajat: Anna-Liisa Kristiansson-Seppälä ja Ulla-Maija Kulonen
Kääntäjät: David Steadman (englanti), Mare Onga (viro) ja Wolfgang Veenker (saksa)
Atk-asiantuntijat: Tarmo Rahikainen, Mikko T. Virtanen ja Outi Lehtinen

 Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 128
ISSN 0355-5437,  ISBN 952-5446-03-4

Helsinki 2003


Sanaston termien muoto | Sanaston rakenne ja lyhenteet | Sanasto

Sanaston termien muoto

Asiasanat ovat aina substantiiveja: joko yksittäistermejä, sanaliittoja tai yhdyssanoja. Asiasanat ovat joko yksikkö- tai monikkomuodossa. Yksikössä ovat abstrakteja käsitteitä ja toimintaa kuvaavat sanat. Monikossa ovat yleensä konkreettisia, laskettavissa olevia käsitteitä merkitsevät sanat. Termeillä voi olla yksikössä ja monikossa eri merkitys, jolloin molemmat muodot esiintyvät sanastossa (kielioppi – kieliopit).

Sanaston rakenne ja lyhenteet

Asiasanaston laatimisessa on noudatettu suomenkielisen tesauruksen laatimis- ja ylläpito-ohjeita (SFS 5471). Tesaurusmuodosaa käyvät ilmi asiasanojen hierarkkiset sekä semanttiset suhteen. Siitä löytyy myös viittauksia saman aihepiirin laajempiin ja suppeampiin sekä rinnakkaisiin termeihin. Asiasanojen suhteet osoitetaan seuraavilla lyhenteillä:

KÄYTÄ = viittaus ohjaustermistä asiasanaan
KT = korvattu termi
LT = laajempi termi
ST = suppeampi termi
RT = rinnakkaistermi, vierustermi

Ekvivalenssisuhde osoitetaan lyhenteillä KÄYTÄ ja KT (korvattu termi). KÄYTÄ-lyhenne ohjaa käyttämään hyväksytyksi valittua asiasanaa, eikä ohjaustermiä saa käyttää asiasanana. KÄYTÄ-viittaus karsii synonyymeja sekä yhdistää merkitykseltään läheisiä termejä.

Hierarkkinen suhde osoitetaan lyhenteillä LT (laajempi termi) ja ST (suppeampi termi).

Assosiaatiosuhde osoitetaan lyhenteellä RT (rinnakkaistermi, vierustermi). RT-suhde ohjaa sanaston käyttäjää huomaamaan tiettyyn asiaan liittyvät muut asiasanat. Assosiaatiosuhde tarkoittaa käsitteiden välistä asiasuhdetta, joka on löyhempi kuin hierarkiasuhde. Tällaisia suhteita voisi olla lukematon määrä.

Sanaston joihinkin asiasanoihin liittyy selityksiä. Ne ovat välittömästi asiasanan jälkeen ilman erillistä lyhennekoodia. Selityksissä annetaan mm. ohjeita sanastoon sisältymättömien asiasanojen käytöstä (ns. vapaan indeksoinnin sanaryhmät).


Sanasto

aakkostus
alphabetization
tähestikjärjestus
Alphabetisierung

aaltoteoria
wave theory
laineteooria
Wellentheorie

LT kielisukulaisuus
RT sukupuuteoria
RT nostraattihypoteesi
RT kantakieli

aatelisnimet
noble names
aadlinimed
Adelsnamen

LT sukunimet
RT sivistyneistönnimet
RT sotilasnimet
RT talonpoikaisnimet

abstrahoitumat
abstracts
abstraktsioonid
Abstrakta

KÄYTÄ elliptiset nimet

abstraktisuus
abstraction
abstraktsus
Abstraktion

LT merkityspiirre
RT karitiivisuus
RT jaollisuus
RT vastakohtaisuus
RT definiittisyys
RT deminutiivisuus
RT demonstratiivisuus
RT emotiivisuus
RT ekspressiivisyys
RT geneerisyys
RT lokaalisuus
RT kieltohakuisuus
RT pejoratiivisuus
RT possessiivisuus
RT spatiaalisuus

adjektiivirakenne
adjectival structure
adjektiivtarind
adjektivische Struktur

LT nominirakenne

adjektiivit
adjectives
adjektiivid
Adjektive

LT nominit
RT substantiivit
RT pronominit

adverbiaali
adverbial
adverbiaal
Adverbial

LT lauseenjäsennys
RT agentti
RT appositio
RT attribuutti
RT kopula
RT objekti
RT predikaatti
RT predikatiivi
RT lauseenmäärite
RT subjekti

adverbiaalilauseke
adverbial phrase
adverbifraas
Adverbialphrase

LT lausekerakenne
RT nominilauseke
RT verbilauseke

adverbit
adverbs
adverbid
Adverbien

LT partikkelit
RT konjunktiot
RT interjektiot
RT postpositiot
RT prepositiot

afasia
aphasia
afaasia
Aphasie

LT neurolingvistiikka

afereesi
apheresis
aferees
Aphärese

KT alkuheitto
LT äännevaihtelu
RT loppuheitto
RT haplologia
RT metateesi
RT sandhi
RT sisäheitto

affektisuus
affectivity
afektiivsus
Affektivität

LT merkityspiirre
RT abstraktisuus
RT karitiivisuus
RT jaollisuus
RT vastakohtaisuus
RT definiittisyys
RT demonstratiivisuus
RT deminutiivisuus
RT emotiivisuus
RT ekspressiivisyys
RT geneerisyys
RT lokaalisuus
RT kieltohakuisuus
RT pejoratiivisuus
RT possessiivisuus
RT spatiaalisuus

affiksit
affixes
afiksid
Affixe

KT liitteet
LT morfeemit
ST infiksit
ST prefiksit
ST suffiksit
RT johtimet
RT kanta
RT tunnukset
RT sanavartalot

affrikaatat
affricates
afrikaadid
Affrikaten

LT konsonantit
RT dentaalit
RT likvidat
RT nasaalit
RT sibilantit
RT spirantit
RT klusiilit

agentiivi
agentive
agentiiv
Agentiv

LT syväsijat
RT hyötyjä
RT kokija
RT voima
RT kohde
RT instrumentti
RT lokatiivi
RT neutraali
RT lähde

agentiivisuus
agentivity
agentiivsus
Agentivität

LT teon laatu
RT aktiivisuus
RT augmentatiivisuus
RT automatiivisuus
RT kausatiivisuus
RT kontinuatiivisuus
RT duratiivisuus
RT dynaamisuus
RT faktitiivisuus
RT frekventatiivisuus
RT inkoatiivisuus
RT iteratiivisuus
RT momentaanisuus
RT mutatiivisuus
RT passiivisuus
RT refleksiivisyys
RT staattisuus
RT temporaalisuus

agentti
agent
agent
Agens

LT lauseenjäsennys
RT adverbiaali
RT appositio
RT attribuutti
RT kopula
RT objekti
RT predikaatti
RT predikatiivi
RT lauseenmäärite
RT subjekti

agglutinaatio
agglutination
aglutinatsioon
Agglutination

KT agglutinatiiviset kielet
LT kielitypologia
RT fleksio
RT inkorporaatio
RT isolaatio

agglutinatiiviset kielet
agglutinative languages
aglutineeruvad keeled
agglutinierende Sprachen

KÄYTÄ agglutinaatio

aikamuodot
tenses
ajad
Tempora

KT tempus
LT taivutuskategoriat
ST futuuri
ST imperfekti
ST perfekti
ST pluskvamperfekti
ST preesens
ST preteriti

aineistot
materials
korpused
Korpora

ainekirjoitus
composition
tekstiõpetus
Aufsatz

LT kielenopetus
RT ortografia
RT ääntäminen
RT lukeminen
RT kirjoittaminen

ainun kieli
Ainu
ainu keel
Ainu

LT paleosiperialaiset kielet

ajanilmaukset
temporal expressions
temporaalsed väljendid
Temporalausdrücke

LT leksikaaliset kentät

ajoitus
dating
dateerimine
Datierung

LT kielihistoria
RT glottokronologia
RT rekonstruktio
RT äännelaki

aksentti
accent
aktsent
Akzent

LT prosodiikka
ST intonaatio
ST paino

aktantti
actant
aktant
Aktant

LT dependenssikielioppi
RT valenssi

aktiivi
active
aktiiv
Aktiv

LT taivutuskategoriat

aktiivisuus
activeness
aktiivsus
Aktivität

LT teon laatu
RT agentiivisuus
RT augmentatiivisuus
RT automatiivisuus
RT kausatiivisuus
RT kontinuatiivisuus
RT duratiivisuus
RT dynaamisuus
RT faktitiivisuus
RT frekventatiivisuus
RT inkoatiivisuus
RT iteratiivisuus
RT momentaanisuus
RT mutatiivisuus
RT passiivisuus
RT refleksiivisyys
RT staattisuus
RT temporaalisuus

akustinen analyysi
acoustic analysis
akustiline analüüs
akustische Analyse

KT akustinen fonetiikka
KT auditorinen fonetiikka
LT fonetiikka
RT artikulatorinen fonetiikka
RT kokeellinen fonetiikka
RT formanttianalyysi
RT spektrografia
RT/etc

akustinen fonetiikka
acoustic phonetics
akustiline foneetika
akustische Phonetik

KÄYTÄ akustinen analyysi

alasaksa
Low German
alamsaksa keel
Niederdeutsch

LT germaaniset kielet
ST keskialasaksa
ST muinaisalasaksa

aleutin kieli
Aleut
aleuudi keel
Aleut

LT eskaleuttilaiset kielet

alistus
subordination
subordinatsioon
Subordination

LT kytkös
LT syntaktiset suhteet
RT rinnastus
RT dependenssi
RT rektio
RT neksus

alistuskonjunktiot
subordinative conjunctions
subordinatiivsed konjunktsioonid
unterordnende Konjunktionen

KÄYTÄ alistus + konjunktiot

alkoholisanasto
alcohol vocabulary
alkoholisõnavara
Alkoholfachwortschatz

LT leksikaaliset kentät

alkukirjaimet
initial letters
algustähed
Anfangsbuchstaben

KT initiaalit

alkukotikysymys
Urheimat
algkodu
Urheimat

altailaiset kielet
Altaic
altai keeled
Altaische Sprachen

ST mongolikielet
ST tunguusikielet
ST turkkilaiset kielet

alueellinen tarkastelu
areal approach
areaalne uurimine
areallinguistische Methode

KÄYTÄ areaalilingvistiikka

alueellinen vaihtelu
areal variation
areaalsed variandid
regionale Variation

RT murteet
RT tilanteinen vaihtelu
RT sosiaalinen vaihtelu
RT tyylillinen vaihtelu

amerikansuomi
American Finnish
ameerikasoome keel
Amerikafinnisch

LT suomen kieli

ammatilliset oppilaitokset
vocational schools
kutsehariduskoolid
Berufsschulen

LT oppilaitokset

ammatinnimet
names of occupations
ametinimetused
Berufsnamen

LT leksikaaliset kentät

ammattikielet
technical languages
ametikeeled
Berufsfachsprachen

LT sosiolingvistiikka
ST lakikieli
ST mainoskieli
ST politiikan kieli
ST opetuksen kieli
ST tekniikan kieli
ST lääketieteen kieli
ST virkakieli
RT argoo
RT slangi
RT variaatio

anafora
anaphora
anafoor
Anapher

LT koheesiokeinot
RT katafora
RT ellipsi
RT eksofora
RT pronominalisaatio
RT toisto
RT substituutio

analogia
analogy
analoogia
Analogie

LT kielihistoria
LT muoto-oppi
LT fonologia
LT lauseoppi
LT sanasemantiikka
RT konnotaatio
RT vastakohtaisuus
RT denotaatio
RT leksikaaliset kentät
RT metafora
RT metonymia
RT motivaatio
RT polysemia
RT referentti
RT mielle
RT äännelaki
RT synonymia

anatomian termit
anatomical terms
anatoomia terminid
anatomische Termini

LT leksikaaliset kentät

antonymia
antonymy
antonüümia
Antonymie

KÄYTÄ vastakohtaisuus

antroponyymit
anthroponyms
antroponüümid
Anthroponyme

KÄYTÄ henkilönnimet

appellatiivistuminen
appellativization
apellatiivistumine
Appellativierung

appositio
apposition
apositsioon
Apposition

LT lauseenjäsennys
RT adverbiaali
RT agentti
RT attribuutti
RT kopula
RT objekti
RT predikaatti
RT predikatiivi
RT lauseenmäärite
RT subjekti

apukieli
auxiliary language
abikeel
Hilfssprache

KÄYTÄ keinotekoiset kielet

apusanat
auxiliary words
abisõnad
Hilfswörter

KÄYTÄ partikkelit

apuverbit
auxiliary verbs
abiverbid
Hilfsverben

LT verbit
RT transitiivisuus
RT liikeverbit
RT havaintoverbit

areaalilingvistiikka
areal linguistics
areaallingvistika
Areallinguistik

KT murremaantiede
KT alueellinen tarkastelu
KT kielimaantiede
ST dialektologia
ST levikki
ST kielikontaktit
RT kieli ja kulttuuri

argoo
argot
argoo
Argot

LT sosiolingvistiikka
RT slangi
RT ammattikielet
RT variaatio

argumentti
argument
argument
Argument

LT funktiokielioppi
RT nukleus
RT satelliitti
RT syväsijat

arkaismit
archaisms
arhaismid
Archaismen

LT leksikologia
RT vierassanat
RT neologismit
RT tyylillinen vaihtelu

artefaktit
artefacts
artefaktid
Artefakte

LT kulttuurinimet
RT viljelysnimet
RT asutusnimet

artikulaatio
articulation
artikulatsioon
Artikulation

LT fonetiikka
ST artikulaatiobaasis
RT äännesubstituutio
RT ääntäminen
RT ääntämisvirheet
RT puheanalyysi

artikulaatiobaasis
articulatory setting
artikulatsioonibaas
Artikulationsbasis

KT idiomaattinen puhe
LT artikulaatio

artikulatorinen fonetiikka
articulatory phonetics
artikulatoorne fonetiika
artikulatorische Phonetik

LT fonetiikka
RT akustinen analyysi
RT kokeellinen fonetiikka
RT formanttianalyysi
RT spektrografia

asiakirjanimet
documentary names
dokumentonüümid
Dokumentennamen

LT nimistö
RT karttanimet

asiaproosa
documentary prose
dokumentaalproosa keel
Dokumentarprosa

LT tyylillinen vaihtelu

aspekti
aspect
aspekt
Aspekt

LT taivutuskategoriat
ST perfektiivinen aspekti
ST resultatiivinen aspekti

assimilaatio
assimilation
assimilatsioon
Assimilation

LT äännevaihtelu
ST labiaalistuminen
ST liudennus
ST velaaristuminen
ST soinnillisuus
ST vokaalisointu
RT afereesi
RT loppuheitto
RT astevaihtelu
RT dissimilaatio
RT geminaatio
RT haplologia
RT metateesi
RT reduktio
RT sandhi
RT supistuma
RT sisäheitto

astevaihtelu
consonant gradation
astmevaheldus
Stufenwechsel

LT äännevaihtelu
RT afereesi
RT loppuheitto
RT assimilaatio
RT dissimilaatio
RT geminaatio
RT haplologia
RT metateesi
RT reduktio
RT sandhi
RT supistuma
RT sisäheitto

astronomian termit
astronomic terms
astronoomia terminid
astronomische Termini

LT leksikaaliset kentät

asukkaiden nimitykset
names of inhabitants
elanike nimetused
Einwohnernamen

LT nimistö

asutushistoria
history of settlement
asustusajalugu
Siedlungsgeschichte

asutusnimet
settlement names
asustusnimed
Siedlungsnamen

LT kulttuurinimet
RT viljelysnimet
RT artefaktit

atk-lingvistiikka
adp-linguistics
Computerlinguistik

KÄYTÄ tietokonelingvistiikka

attribuutti
attribute
atribuut
Attribut

LT lauseenjäsennys
RT adverbiaali
RT agentti
RT appositio
RT kopula
RT objekti
RT predikaatti
RT predikatiivi
RT lauseenmäärite
RT subjekti

auditorinen fonetiikka
auditory phonetics
auditoorne foneetika
auditive Phonetik

KÄYTÄ akustinen analyysi

augmentatiivisuus
augmentativeness
augmentatiivsus
Augmentativität

LT teon laatu
RT aktiivisuus
RT agentiivisuus
RT automatiivisuus
RT kausatiivisuus
RT kontinuatiivisuus
RT duratiivisuus
RT dynaamisuus
RT faktitiivisuus
RT frekventatiivisuus
RT inkoatiivisuus
RT iteratiivisuus
RT momentaanisuus
RT mutatiivisuus
RT passiivisuus
RT refleksiivisyys
RT staattisuus
RT temporaalisuus

automatiivisuus
automativeness
automatiivsus
Automatizität

LT teon laatu
RT aktiivisuus
RT agentiivisuus
RT augmentatiivisuus
RT kausatiivisuus
RT kontinuatiivisuus
RT duratiivisuus
RT dynaamisuus
RT faktitiivisuus
RT frekventatiivisuus
RT inkoatiivisuus
RT iteratiivisuus
RT momentaanisuus
RT mutatiivisuus
RT passiivisuus
RT refleksiivisyys
RT staattisuus
RT temporaalisuus

avioliittosanasto
marriage vocabulary
abielusõnavara
Ehe(schließungs)fachwortschatz

LT leksikaaliset kentät

balttilaiset kielet
Baltic
balti keeled
Baltische Sprachen

LT indoeurooppalaiset kielet
ST latvian kieli
ST liettuan kieli
ST muinaispreussi

baskiirin kieli
Bashkir
baškiiri keel
Baĉkirisch

LT turkkilaiset kielet

bibliografiat
bibliographies
bibliograafiad
Bibliographien

biologian termit
biological terms
bioloogia terminid
biologische Termini

LT leksikaaliset kentät

bolgaarin kieli
Bolgar
bulgari keel
Volgabolgarisch

LT turkkilaiset kielet

bulgarian kieli
Bulgarian
bulgaaria keel
Bulgarische

LT slaavilaiset kielet

definiittisyys
definiteness
definiitsus
Bestimmtheit

KT spesies
LT merkityspiirre
RT abstraktisuus
RT affektisuus
RT karitiivisuus
RT jaollisuus
RT vastakohtaisuus
RT deminutiivisuus
RT demonstratiivisuus
RT emotiivisuus
RT ekspressiivisyys
RT geneerisyys
RT lokaalisuus
RT kieltohakuisuus
RT pejoratiivisuus
RT possessiivisuus
RT spatiaalisuus

deiksis
deixis
deiksis
Deixis

LT pragmatiikka
RT presuppositio
RT puheakti
RT puhefunktiot
RT puhetilanne

deminutiivisuus
deminutiveness
deminutiivsus
Diminutivität

LT merkityspiirre
RT abstraktisuus
RT affektisuus
RT karitiivisuus
RT jaollisuus
RT vastakohtaisuus
RT definiittisyys
RT demonstratiivisuus
RT emotiivisuus
RT ekspressiivisyys
RT geneerisyys
RT lokaalisuus
RT kieltohakuisuus
RT pejoratiivisuus
RT possessiivisuus
RT spatiaalisuus

demonstratiivisuus
demonstrativeness
demonstratiivsus
Demonstrativität

LT merkityspiirre
RT abstraktisuus
RT affektisuus
RT karitiivisuus
RT jaollisuus
RT vastakohtaisuus
RT definiittisyys
RT deminutiivisuus
RT emotiivisuus
RT ekspressiivisyys
RT geneerisyys
RT lokaalisuus
RT kieltohakuisuus
RT pejoratiivisuus
RT possessiivisuus
RT spatiaalisuus

denotaatio
denotation
denotatsioon
Denotation

LT sanasemantiikka
RT analogia
RT konnotaatio
RT vastakohtaisuus
RT samaviitteisyys
RT mielle

dentaalit
dentals
dentaalid
Dentale

LT konsonantit
RT affrikaatat
RT likvidat
RT nasaalit
RT sibilantit
RT spirantit
RT klusiilit

deonttisuus
deontic modality
deontiline modaalsus
Deontik/ Modus der Verpflichtung

LT modaalisuus
RT episteemisyys
RT nesessiivisyys
RT permissiivisyys

dependenssi
dependence
dependenss
Dependenz

KÄYTÄ sõltuvus
KT riippuvuus
LT syntaktiset suhteet
RT rinnastus
RT rektio
RT neksus
RT alistus

dependenssikielioppi
dependency grammar
sõltuvusgrammatika
Dependenzgrammatik

LT kielioppiteoriat
LT lauseoppi
ST aktantti
ST valenssi
RT välittömät konstituentit

derivaatiosemantiikka
derivational semantics
derivatsioonisemantika
Derivationssemantik

KÄYTÄ semantiikka + johto-oppi

desideratiivi
desiderative
desideratiiv
Desiderativ

LT modukset
RT konditionaali
RT imperatiivi
RT indikatiivi
RT potentiaali
RT konjunktiivi

deskriptiivinen fonetiikka
descriptive phonetics
deskriptiivne foneetika
deskriptive Phonetik

KÄYTÄ fonetiikka

deskriptiivinen kielioppi
descriptive grammar
deskriptiivne grammatika
deskriptive Grammatik

LT kielioppiteoriat

deskriptiivisanat
descriptive words
deskriptiivsõnad
deskriptive Wörter

KÄYTÄ deskriptiivisyys + leksikologia

deskriptiivisyys
descriptiveness
deskriptiivsus
Deskriptivität

diakriittiset merkit
diacritics
diakriitilised märgid
diakritische Zeichen

LT grafemiikka

diakroninen tarkastelu
diachronic approach
diakrooniline uurimine
diachrone Methode

KÄYTÄ kielihistoria

dialektologia
dialectology
dialektoloogia
Dialektologie

KT murteentutkimus
LT areaalilingvistiikka
ST murteet

dialogi
dialogue
dialoog
Dialog

LT diskurssianalyysi
RT puhuttelu
RT keskustelunanalyysi
RT varaus
RT vuorovaikutus
RT päällekkäispuhunta
RT vastaanottaja
RT siirtymän mahdollistava kohta

diftongit
diphthongs
diftongid
Diphthonge

LT vokaalit
RT polyftongit
RT triftongit

disjunktiivi
disjunctive
disjunktiiv
Disjunktiv

LT semantiikka

diskurssianalyysi
discourse analysis
diskursusanalüüs
Diskursanalyse

KT interaktioanalyysi
KT keskusteluntutkimus
LT pragmatiikka
ST puhuttelu
ST vieruspari
ST dialogi
ST palaute
ST varaus
ST vuorovaikutus
ST keskeyttäminen
ST motivaatio
ST päällekkäispuhunta
ST kysymys-vastaus -rakenne
ST vastaanottaja
ST puheakti
ST siirtymän mahdollistava kohta
ST vuoronvaihto
RT keskustelunanalyysi

diskurssipartikkeli
discourse particle
Diskurspartikel

KÄYTÄ partikkelit + pragmatiikka

dissimilaatio
dissimilation
dissimilatsioon
Dissimilation

LT äännevaihtelu
RT assimilaatio

distinktiiviset piirteet
distinctive features
distinktiivtunnused
distinktive Merkmale

KÄYTÄ foneemianalyysi

distribuutio
distribution
distributsioon
Distribution

LT strukturaalikielioppi

duaali
dual
duaal
Dual

LT numerustaivutus
RT monikko
RT yksikkö

duratiivisuus
durativity
duratiivsus
Durativität

LT teon laatu
RT kontinuatiivisuus
RT frekventatiivisuus
RT inkoatiivisuus
RT iteratiivisuus
RT momentaanisuus
RT staattisuus
RT temporaalisuus

dynaaminen aksentti
dynamic accent
dünaamiline rõhk
dynamischer Akzent

KÄYTÄ paino

dynaamisuus
dynamism
dünamism
Dynamismus

LT teon laatu

eksistentiaalilause
existential sentence
eksistentsiaallause
Existentialsatz

KT eksistentiaalirakenne
LT lausetyypit

eksistentiaalirakenne
existential construction
eksistentsiaaltarind
Existentialkonstruktion

KÄYTÄ eksistentiaalilause

eksofora
exophora
eksofoor
Exophora

LT koheesiokeinot
RT anafora
RT katafora
RT ellipsi
RT pronominalisaatio
RT toisto
RT substituutio

eksonyymit
exonyms
eksonüümid
Exonyme

KÄYTÄ sovinnaisnimet

ekspressiivinen kieli
expressive language
ekspressiivne keel
expressive Sprache

KÄYTÄ emotionaalinen puhe
KÄYTÄ ekspressiivisyys

ekspressiivisanat
expressive words
ekspressiivsed sõnad
Ausdruckswörter

KÄYTÄ ekspressiivisyys + leksikologia

ekspressiivisyys
expressiveness
ekspressiivsus
Expressivität

KT ekspressiivinen kieli
LT merkityspiirre
RT abstraktisuus
RT affektisuus
RT karitiivisuus
RT jaollisuus
RT vastakohtaisuus
RT definiittisyys
RT deminutiivisuus
RT emotiivisuus
RT geneerisyys
RT lokaalisuus
RT kieltohakuisuus
RT pejoratiivisuus
RT possessiivisuus
RT spatiaalisuus

elekielet
gesture languages
zestikeeled
Zeichensprachen

LT keinotekoiset kielet
ST viittomakieli

ellipsi
ellipsis
ellips
Ellipse

LT koheesiokeinot
RT anafora
RT katafora
RT eksofora
RT pronominalisaatio
RT toisto
RT substituutio

elliptinen lause
elliptical clause
elliptiline lause
elliptischer Satz

LT lausetyypit

elliptiset nimet
elliptical names
elliptilised nimed
elliptische Namen

KT abstrahoitumat
LT nimien rakennetyypit
RT liitynnäisnimet
RT yhdysnimet
RT epeksegeesit
RT yhdistämättömät nimet
RT sanaliittonimet
RT postpositionimet
RT prepositionimet

eläimennimet
names of animals
loomanimed
Tiernamen

LT leksikaaliset kentät
LT nimistö

eläytymisesitys
interior monologue
sisemonoloog
innerer Monolog

LT esityslajit
RT suora esitys
RT epäsuora esitys
RT sekaesitys

emfaasi
emphasis
emfaas
Emphase

KT tehote
LT prosodiikka
LT tekstilingvistiikka
RT intonaatio
RT rajasignaalit
RT tauko
RT kvantiteetti
RT rytmi
RT puhenopeus
RT paino

emootio
emotion
emotsioon
Emotion

KÄYTÄ emotionaalinen puhe
KÄYTÄ emotiivisuus

emotiivisuus
emotionalness
emotsionaalsus
Emotionalität

KT emootio
LT merkityspiirre
RT abstraktisuus
RT affektisuus
RT karitiivisuus
RT jaollisuus
RT vastakohtaisuus
RT definiittisyys
RT deminutiivisuus
RT ekspressiivisyys
RT geneerisyys
RT lokaalisuus
RT kieltohakuisuus
RT pejoratiivisuus
RT possessiivisuus
RT spatiaalisuus

emotionaalinen puhe
emotional speech
emotsionaalne kõne
emotionale Sprache

KT emootio
KT ekspressiivinen kieli
RT ekspressiivisyys

enetsin kieli
Enets
eenetsi keel
Encisch

KT jeniseinsamojedin kieli
LT samojedikielet

englannin kieli
English
inglise keel
Englisch

LT germaaniset kielet

epeksegeesit
epexegesis
epeksegeest
Epexegese

LT nimien rakennetyypit
RT liitynnäisnimet
RT yhdysnimet
RT elliptiset nimet
RT yhdistämättömät nimet
RT sanaliittonimet
RT postpositionimet
RT prepositionimet

epenteesi
epenthesis
epentees
Epenthese

LT äännevaihtelu

episteemisyys
epistemic modality
episteemiline modaalsus
epistemische Modalität

LT modaalisuus
RT deonttisuus
RT nesessiivisyys
RT permissiivisyys

epämääräinen taivutus
indefinite conjugation/declension
indefiniitne konjugatsioon/deklinatsioon
unbestimmte Flexion (Konjugation/ Deklination)

KT indefiniittinen taivutus
KT subjektikonjugaatio
LT taivutuskategoriat
RT määräinen taivutus
RT taivutus

epäsuora esitys
indirect presentation
kaudne esituslaad
indirekte Rede

LT esityslajit
RT suora esitys
RT eläytymisesitys
RT sekaesitys

epäsuora objekti
indirect object
kaudsihitis
indirektes Objekt

LT objekti
RT suora objekti

ergatiivirakenne
ergative construction
ergatiivtarind
Ergativkonstruktion

LT syntaktiset rakenteet
RT lauseenvastikkeet
RT vertailurakenne
RT persoonaton rakenne
RT nominirakenne
RT infiniittirakenteet
RT passiivirakenne
RT lausekerakenne
RT omistusrakenne
RT postpositiorakenne
RT prepositiorakenne

erisnimet
proper names
pärisnimed
Eigennamen

KÄYTÄ nimistö

erosijat
separative cases
separatiivkäänded
Trennungskasus

LT sijat
RT tulosijat
RT paikallissijat
RT syväsijat

ersän kieli
Erza Mordvin
ersa keel
Erz'amordvinisch/ Erz'anisch

LT mordvan kieli
RT moksan kieli

esityslajit
speech and thought presentation
esituslaadi tüübid
Darstellung von Rede

LT tekstilingvistiikka
ST suora esitys
ST epäsuora esitys
ST eläytymisesitys
ST sekaesitys
ST referaatti

eskaleuttilaiset kielet
Eskaleutic
eskaleuudi keeled
Eskimo-aleutische Sprachen

LT paleosiperialaiset kielet
ST aleutin kieli
ST eskimokielet

eskimokielet
Eskimo
eskimo keeled
Eskimo

LT eskaleuttilaiset kielet
ST inuitin kieli
ST jupikin kieli

eteläviron murteet
South-Estonian dialects
lõunaeesti murded
südestnische Dialekte

LT viron kieli
RT koillisviron rantamurteet
RT pohjoisviron murteet

etnolingvistiikka
ethnolinguistics
etnolingvistika
Ethnolinguistik

RT lingvistinen antropologia

etunimet
given names
eesnimed
Vornamen

KT ristimänimet
LT yksilönnimet
LT henkilönnimet
RT lisänimet
RT hypokorismit
RT köllinimet

etuvokaalit
front vowels
eesvokaalid
Vordervokale

LT vokaalit
RT takavokaalit
RT keskivokaalit

etymologia
etymology
etümoloogia
Etymologie

LT kielihistoria
LT leksikologia
RT kirjurinetymologia
RT kansanetymologia

etymologiset sanakirjat
etymological dictionaries
etümoloogiasõnaraamatud
etymologische Wörterbücher

KÄYTÄ etymologia + sanakirjat

eufemismit
euphemisms
eufemismid
Euphemismen

LT leksikologia
RT deskriptiivisanat
RT ekspressiivisanat

faktitiivisuus
factitivity
faktitiivsus
Faktitivität

LT teon laatu
RT aktiivisuus
RT agentiivisuus
RT augmentatiivisuus
RT automatiivisuus
RT kausatiivisuus
RT kontinuatiivisuus
RT duratiivisuus
RT dynaamisuus
RT frekventatiivisuus
RT inkoatiivisuus
RT iteratiivisuus
RT momentaanisuus
RT mutatiivisuus
RT passiivisuus
RT refleksiivisyys
RT staattisuus
RT temporaalisuus

filosofian termit
terms of philosophy
filosoofia terminid
philosophische Termini

LT leksikaaliset kentät

finaalirakenne
final construction
finaaltarind
Finalkonstruktion

LT lauseenvastikkeet
RT infiniittirakenteet
RT referatiivirakenne
RT temporaalirakenne

fleksio
flexion
fleksioon
Flexion

KT flekteeraavat kielet
LT kielitypologia
RT agglutinaatio
RT inkorporaatio
RT isolaatio

fokusointi
focus
fokuseerimine
Fokus(sierung)

LT tekstilingvistiikka
RT tematiikka
RT topiikki

foneemianalyysi
phoneme analysis
foneemianalüüs
Phonemanalyse

KT distinktiiviset piirteet
RT foneemit

foneemijärjestelmä
phoneme system
foneemisüsteem
Phonemsystem

KÄYTÄ foneemit

foneemit
phonemes
foneemid
Phoneme

KT foneemijärjestelmä
LT fonologia
RT foneemianalyysi

fonematiikka
phonematics
fonemaatika
Phonematik

KÄYTÄ fonologia

fonetiikan termit
phonetical terms
fonetiika terminid
phonetische Termini

LT leksikaaliset kentät

fonetiikka
phonetics
foneetika
Phonetik

KT deskriptiivinen fonetiikka
LT äänneoppi
ST akustinen analyysi
ST artikulatorinen fonetiikka
ST kokeellinen fonetiikka
ST formanttianalyysi
ST rajasignaalit
ST ääntäminen
ST ääntämisvirheet
ST spektrografia
ST puheanalyysi
ST puhetahti
RT fonologia

fonologia
phonology
fonoloogia
Phonologie

KT funktionaalinen äänneoppi
KT fonematiikka
LT äänneoppi
ST luonnollinen fonologia
ST foneemit
ST fonotaksi
RT fonetiikka

fonotaksi
phonotaxis
fonotaktika
Phonotaxe

LT fonologia
RT foneemit

formanttianalyysi
formant analysis
formantanalüüs
Formantenanalyse

LT fonetiikka
RT akustinen analyysi
RT artikulatorinen fonetiikka
RT kokeellinen fonetiikka
RT spektrografia

fraasisanakirjat
phrase dictionaries
fraasisõnaraamatud
phraseologische Wörterbücher

KT keskustelusanakirjat
KÄYTÄ fraseologia + sanakirjat

fraseologia
phraseology
fraseoloogia
Phraseologie

frekvenssi
frequency
frekvents
Frequenz

LT matemaattinen kielitiede
RT tilastollinen tarkastelu

frekvenssisanakirjat
frequency dictionaries
sagedussõnaraamatud
Frequenzwörterbücher

KÄYTÄ frekvenssi + sanakirjat

frekventatiivisuus
frequentativity
frekventatiivsus
Frequentativität

LT teon laatu
RT kausatiivisuus
RT kontinuatiivisuus
RT duratiivisuus
RT inkoatiivisuus
RT iteratiivisuus
RT momentaanisuus
RT staattisuus
RT temporaalisuus

funktiokielioppi
functional grammar
funktsionaalne grammatika
funktionale Grammatik

KT sijakielioppi
KT funktionaalinen lauseoppi
LT kielioppiteoriat
LT lauseoppi
ST argumentti
ST nukleus
ST satelliitti
ST syväsijat
RT välittömät konstituentit

funktionaalinen lauseoppi
functional syntax
funktsionaalne süntaks
funktionale Syntax

KÄYTÄ funktiokielioppi

futuuri
future
futuurum
Futur

LT aikamuodot
RT imperfekti
RT perfekti
RT pluskvamperfekti
RT preesens
RT preteriti

fysiikan termit
physical terms
füüsika terminid
physikalische Termini

LT leksikaaliset kentät

fysiologian termit
physiological terms
füsioloogia terminid
physiologische Termini

LT leksikaaliset kentät

geminaatat
geminates
geminaadid
Geminaten

LT äänneoppi
RT astevaihtelu
RT konsonantit
RT geminaatio
RT liudennus
RT ääntäminen
RT prosodiikka
RT transkriptio

geminaatio
gemination
geminatsioon
Gemination

LT äännevaihtelu
RT loppuheitto
RT astevaihtelu
RT geminaatat
RT reduktio

genealoginen luokittelu
genealogical classification
genealoogiline klassifikatsioon
genealogische Klassifikation

KÄYTÄ kielisukulaisuus

geneerisyys
genericness
geneersus
Gattungshaftigkeit

LT merkityspiirre
RT abstraktisuus
RT affektisuus
RT karitiivisuus
RT jaollisuus
RT vastakohtaisuus
RT definiittisyys
RT deminutiivisuus
RT emotiivisuus
RT ekspressiivisyys
RT lokaalisuus
RT kieltohakuisuus
RT pejoratiivisuus
RT possessiivisuus
RT spatiaalisuus

generatiivinen kielioppi
generative grammar
generatiivgrammatika
generative Grammatik

LT kielioppiteoriat
RT generointi

generointi
generation
genereerimine
Generierung

RT generatiivinen kielioppi

genre
genre
zanr
Genre

KT tekstilajit
LT tekstilingvistiikka
RT koherenssi
RT koheesiokeinot
RT lauseyhdistys
RT fokusointi
RT informaatiorakenne
RT lineaarisuus
RT systeemilause
RT tekstityyppi
RT tekstilause
RT tematiikka
RT topiikki

genus
gender
sugu
Genus

KT suku
LT taivutuskategoriat

geologian termit
geological terms
geoloogia terminid
geologische Termini

LT leksikaaliset kentät

germaaniset kielet
Germanic
germaani keeled
Germanische Sprachen

LT indoeurooppalaiset kielet
ST hollannin kieli
ST englannin kieli
ST saksan kieli
ST gootin kieli
ST alasaksa
ST skandinaaviset kielet

gerundirakenne
gerundial structure
gerundiaaltarind
Gerundialkonstruktion

LT infiniittirakenteet
RT infinitiivirakenne
RT partisiippirakenne

gerundit
gerunds
gerundiumid
Gerundien

LT taivutuskategoriat

giljakin kieli
Gilyak
Giljakisch

KÄYTÄ nivhin kieli

glossematiikka
glossematics
glossemaatika
Glossematik

LT kielioppiteoriat

glottokronologia
glottochronology
glotokronoloogia
Glottochronologie

LT kielihistoria
RT ajoitus
RT kielisukulaisuus
RT rekonstruktio
RT tilastollinen tarkastelu
RT kielenmuistomerkit

gootin kieli
Gothic
gooti keel
Gotisch

LT germaaniset kielet

grafeemit
graphemes
grafeemid
Grapheme

LT grafemiikka

grafemiikka
graphemics
grafemiika
Graphemik

LT kirjoitusjärjestelmät
ST diakriittiset merkit
ST grafeemit

grammatikaalistuminen
grammaticalization
grammatikaliseerumine
Grammatikalisierung

LT muoto-oppi
LT lauseoppi
RT agglutinaatio
RT leksikaalistuminen

hakuteokset
reference books
teatmeteosed
Nachschlagewerke

hantin kieli
Khanty
handi keel
Chantisch

KT ostjakin kieli
LT obinugrilaiset kielet
RT mansin kieli

haplologia
haplology
haploloogia
Haplologie

KT tavuheitto
LT äännevaihtelu
RT afereesi
RT loppuheitto
RT metateesi
RT sisäheitto

harkinnaisnimet
considered names
otsustusnimed
wohlüberlegte Namen

LT nimistö
LT nimeämistyypit
RT lainanimet
RT siirrynnäisnimet

havaintoverbit
verbs of perception
aistinguverbid
Verben der Wahrnehmung

LT verbit
RT apuverbit
RT transitiivisuus
RT liikeverbit

hellittelynimet
petnames
hellitusnimed
Kosenamen

KÄYTÄ hypokorismit

henkilönnimet
personal names
isikunimed
Personennamen

KT antroponyymit
LT nimistö
ST etunimet
ST yksilönnimet
ST sukunimet

henkilönnimitykset
personal descriptors
isikumärksõnad
Personenbezeichnungen

LT leksikaaliset kentät

historia
history
ajalugu
Geschichte

historiallinen fonologia
historical phonology
ajalooline fonoloogia
historische Phonologie

KÄYTÄ fonologia + kielihistoria

historiallinen syntaksi
historical syntax
ajalooline süntaks
historische Syntax

KÄYTÄ lauseoppi + kielihistoria

hollannin kieli
Dutch
hollandi keel
Holländisch

LT germaaniset kielet

homonymia
homonymy
homonüümia
Homonymie

LT sanasemantiikka
RT hyponymia
RT polysemia
RT synonymia

huonekalujen nimitykset
names of furniture
mööbliesemete nimetused
Möbelnamen

LT leksikaaliset kentät

huumorin kieli
language of humour
huumorikeel
humoristische Sprache

LT tyylillinen vaihtelu
RT asiaproosa
RT politiikan kieli
RT lehtikieli
RT radion kieli
RT uskonnollinen kieli
RT urheilukieli

hyperkorrektius
hypercorrection
ületaotlus
Hyperkorrektion

LT sosiolingvistiikka

hypokorismit
hypocorisms
deminutiivnimed
Hypokorismen

KT lempinimet
KT puhuttelunimet
KT kutsumanimet
KT hellittelynimet
LT yksilönnimet
RT lisänimet
RT etunimet
RT köllinimet

hyponymia
hyponymy
hüponüümia
Hyponymie

LT sanasemantiikka
RT homonymia
RT polysemia
RT synonymia

hyötyjä
benefactive
benefaktiiv
Benefaktiv

KT benefaktiivi
LT syväsijat
RT agentiivi
RT kokija
RT voima
RT kohde
RT instrumentti
RT lokatiivi
RT neutraali
RT lähde

hämäläismurteet
Häme dialects
Häme-Mundarten

LT suomen kieli
LT länsimurteet
RT pohjalaismurteet
RT lounaismurteet

IC-analyysi
IC-analysis
IC-Analyse

KÄYTÄ konstituenttianalyysi

idiolektit
idiolects
idiolektid
Idiolekte

LT sosiolingvistiikka
RT pikapuhemuodot
RT argoo
RT hyperkorrektius
RT innovaatio
RT slangi
RT ammattikielet
RT variaatio

idiomaattinen puhe
idiomatic speech
idiomaatika
individual-eigentümliche Sprache

KÄYTÄ artikulaatiobaasis

illokutiivinen sävy
illocutive tone
illokutiivne toon
illokutive Färbung

LT pragmatiikka
RT diskurssianalyysi
RT päättely
RT keskustelun maksiimit
RT kohteliaisuus
RT presuppositio
RT relevanssi
RT puheakti
RT puhefunktiot
RT puhetilanne

ilmailusanasto
aviation vocabulary
lennundussõnavara
Fachwortschatz der Luftfahrt

LT leksikaaliset kentät

imperatiivi
imperative
imperatiiv
Imperativ

LT modukset
RT konditionaali
RT desideratiivi
RT indikatiivi
RT potentiaali
RT konjunktiivi

imperfekti
imperfect
imperfekt
Imperfekt

LT aikamuodot
RT futuuri
RT perfekti
RT pluskvamperfekti
RT preesens
RT preteriti

impersonaali
impersonal
impersonaal
Impersonal

KÄYTÄ passiivi

implikaatio
implication
implikatsioon
Implikation

KT konventionaalinen implikaatio
KT keskusteluimplikaatio
LT pragmatiikka
RT päättely
RT keskustelun maksiimit
RT relevanssi

indikatiivi
indicative
indikatiiv
Indikativ

LT modukset
RT konditionaali
RT desideratiivi
RT imperatiivi
RT potentiaali
RT konjunktiivi

indoeurooppalaiset kielet
Indo-European
indoeuroopa keeled
Indogermanische Sprachen

ST balttilaiset kielet
ST kelttiläiset kielet
ST germaaniset kielet
ST indoiranilaiset kielet
ST romaaniset kielet
ST skandinaaviset kielet
ST slaavilaiset kielet

indoiranilaiset kielet
Indo-Iranian
indoiraani keeled
Indoiranische Sprachen

LT indoeurooppalaiset kielet
ST iranilaiset kielet
ST mustalaiskielet

infiksit
infixes
infiksid
Infixe

LT affiksit
RT prefiksit
RT suffiksit

infiniittirakenteet
non-finite constructions
infiniitsed tarindid
infinite Konstruktionen

LT syntaktiset rakenteet
ST gerundirakenne
ST infinitiivirakenne
ST partisiippirakenne
RT lauseenvastikkeet

infinitiivirakenne
infinitive structure
infinitiivtarind
Infinitivkonstruktion

LT infiniittirakenteet
RT gerundirakenne
RT partisiippirakenne

infinitiivit
infinitives
infinitiivid
Infinitive

KT nominaalimuodot
LT taivutuskategoriat

informaatiorakenne
informational structure
Informationsstruktur

LT tekstilingvistiikka
RT tematiikka

initiaalit
initials
initsiaalid
Initialen

KÄYTÄ alkukirjaimet

inkeroismurteet
Ingrian
isuri keel
Ingrisch/ ingrische Dialekte

KT inkeroinen
LT itämerensuomalaiset kielet

inkoatiivisuus
inchoativity
inhoatiivsus
Inchoativität

LT teon laatu
RT aktiivisuus
RT agentiivisuus
RT augmentatiivisuus
RT automatiivisuus
RT kausatiivisuus
RT kontinuatiivisuus
RT duratiivisuus
RT dynaamisuus
RT faktitiivisuus
RT frekventatiivisuus
RT iteratiivisuus
RT momentaanisuus
RT mutatiivisuus
RT passiivisuus
RT refleksiivisyys
RT staattisuus
RT temporaalisuus

inkoatiiviverbit
inchoative verbs
inhoatiivsed verbid
inchoative Verben

KÄYTÄ inkoatiivisuus + verbit + johdokset + johtimet

inkongruenssi
incongruence
inkongruents
Inkongruenz

LT syntaktiset suhteet
RT kongruenssi
RT rinnastus
RT dependenssi
RT rektio
RT neksus
RT alistus

inkorporaatio
incorporation
inkorporatsioon
Inkorporation

LT kielitypologia
RT agglutinaatio
RT fleksio
RT isolaatio

innovaatio
innovation
innovatsioon
Innovation

KT uudennos
LT sosiolingvistiikka
RT argoo
RT idiolektit
RT slangi
RT ammattikielet
RT variaatio

instrumentti
instrument
instrument
Instrument

LT syväsijat
RT agentiivi
RT hyötyjä
RT kokija
RT voima
RT kohde
RT lokatiivi
RT neutraali
RT lähde

interferenssi
interference
interferents
Interferenz

LT kontrastiivinen tarkastelu
LT sosiolingvistiikka
RT kaksikielisyys
RT virheanalyysi
RT monikielisyys

interjektiot
interjections
interjektsioonid
Interjektionen

LT partikkelit
RT adverbit
RT konjunktiot
RT postpositiot
RT prepositiot

interrogaatio
interrogation
interrogatsioon
Interrogatio/ rhetorische Frage

RT kysymyslause
RT kysymys-vastaus -rakenne

intiaanikielet
American Indian
indiaanikeeled
Indianersprachen

intonaatio
intonation
intonatsioon
Intonation

KT korko
KT sävelkulku
KT musikaalinen aksentti
LT aksentti
ST katko
ST lauseintonaatio
ST sanaintonaatio
RT emfaasi
RT rajasignaalit
RT tauko
RT kvantiteetti
RT rytmi
RT puhenopeus
RT paino

intransitiivilause
intransitive sentence
intransitiivne lause
intransitiver Satz

LT lausetyypit

intransitiiviverbit
intransitive verbs
intransitiivsed verbid
intransitive Verben

LT verbit
RT apuverbit
RT transitiivisuus
RT liikeverbit
RT havaintoverbit

inuitin kieli
Inupiaq
inuiidi keel
Inuit

LT eskimokielet

iranilaiset kielet
Iranian
iraani keeled
Iranische Sprachen

LT indoiranilaiset kielet
ST osseetin kieli

isolaatio
isolation
isolatsioon
Isolation

LT kielitypologia
RT agglutinaatio
RT fleksio
RT inkorporaatio

italian kieli
Italian
itaalia keel
Italienisch

LT romaaniset kielet

itelmeenin kieli
Itelmen
itelmeeni keel
Itelmenisch

KT kamtsadaalin kieli
LT luoravetlaanilaiset kielet

iteratiivisuus
iterativity
iteratiivsus
Iterativität

LT teon laatu
RT kontinuatiivisuus
RT duratiivisuus
RT frekventatiivisuus
RT inkoatiivisuus
RT momentaanisuus
RT staattisuus
RT temporaalisuus

itämerensuomalaiset kielet
Baltic-Finnic
läänemeresoome keele
Ostseefinnische Sprachen

LT suomalais-ugrilaiset kielet
LT suomalais-volgalaiset kielet
ST viron kieli
ST suomen kieli
ST inkeroismurteet
ST karjalan kieli
ST liivin kieli
ST lyydiläismurteet
ST vepsän kieli
ST vatjan kieli

itämurteet
eastern dialects
idamurded
östliche Dialekte

LT suomen kieli
ST savolaismurteet
ST kaakkoismurteet
RT länsimurteet

jaollisuus
collectiveness
kollektiivsus
Kollektivität

KT kollektiivisuus
LT merkityspiirre
RT abstraktisuus
RT affektisuus
RT karitiivisuus
RT vastakohtaisuus
RT definiittisyys
RT deminutiivisuus
RT emotiivisuus
RT ekspressiivisyys
RT geneerisyys
RT lokaalisuus
RT kieltohakuisuus
RT pejoratiivisuus
RT possessiivisuus
RT spatiaalisuus

jeniseiläiset kielet
Yeniseic
jeniseiläiset kielet
Jenisej-Sprachen

LT paleosiperialaiset kielet
ST ketin kieli
ST kotin kieli

jeniseinostjakin kieli
Yenisei-Ostyak
Jenisej-Ostjakisch

KÄYTÄ ketin kieli

jeniseinsamojedin kieli
Yenisei Samoyed
Jenisej-Samojedisch

KÄYTÄ enetsin kieli

johdokset
derivatives
tuletised
Derivate

LT johto-oppi
LT muoto-oppi
LT sananmuodostus
ST rinnakkaisjohdokset
ST verbit + johdokset
RT yhdyssanat
RT kontaminaatio
RT johtimet
RT sanaliitot
RT produktiivisuus
RT kanta

johdostyypit
derivative types
tuletiste tüübid
Derivationstypen

LT muoto-oppi
ST tekijännimet
ST tekimennimet
ST teonnimet
ST teon tuloksen nimet
ST teon kohteen nimet

johtimet
derivational affixes
derivatsiooniafiksid
Derivationsaffixe

KT derivaatiosuffiksit
LT johto-oppi
LT morfeemit
RT affiksit
RT johdokset
RT produktiivisuus
RT kanta
RT sanavartalot

johto-oppi
derivation
derivatsioon
Derivation

KT derivaatio
LT muoto-oppi
ST johtimet
ST johdokset
ST produktiivisuus
ST kanta

juhlien nimet
names of festivals
pühade nimetused
Bezeichnungen für Feste

LT leksikaaliset kentät

jukagiirin kieli
Yukagir
jukagiiri keel
Jukagirisch

LT paleosiperialaiset kielet

julkaisutoiminta
publishing activities
kirjastustegevus
Verlagsarbeit

juomien nimet
drink names
jookide nimetused
Getränkenamen

LT leksikaaliset kentät

jupikin kieli
Yupik
jupiki keel
Upik

LT eskimokielet
RT inuitin kieli

jurakin kieli
Yurak
Jurakisch

KÄYTÄ nenetsin kieli

järjestysluvut
ordinal numerals
ordinaalid
Ordinalzahlen

KT ordinaalilukusanat
LT numeraalit
RT perusluvut

kaakkoismurteet
south-eastern dialects
kagumurded
südöstliche Dialekte

LT itämurteet
LT suomen kieli
RT savolaismurteet

kaavanimet
names on town plan
plaaninimed
Hodonyme

LT nimistö
LT viralliset nimet
RT karttanimet
RT nimien normaalistaminen
RT nimistönsuunnittelu

kaksikieliset sanakirjat
bilingual dictionaries
kakskeelsed sõnaraamatud
zweisprachige Wörterbücher

KÄYTÄ sanakirjat + kielet

kaksikielisyys
bilingualism
bilingvism
Zweisprachigkeit

LT sosiolingvistiikka
RT interferenssi
RT kielen muuttuminen
RT kielikontaktit
RT kielen sammuminen
RT kielipolitiikka
RT monikielisyys
RT kansallinen kieli
RT kielen vaihto

kaksiselitteisyys
ambiguity
mitmetähenduslikkus
Ambiguität

LT semantiikka

kalannimet
fish names
kalanimed
Fischnamen

LT leksikaaliset kentät

kalastussanasto
fishing vocabulary
kalastussõnavara
Fischereifachwortschatz

LT leksikaaliset kentät

kamassin kieli
Kamas
kamassi keel
Kamassisch

LT samojedikielet

kamtsadaalin kieli
Kamchadal
kamtšadaali keel
KamĈadalisch

KÄYTÄ itelmeenin kieli

kansainväliset sanat
international words
internatsionalismid
Internationalismen

KÄYTÄ vierassanat

kansakoulu
primary school
algkool
Grundschule

LT oppilaitokset

kansallinen kieli
national language
rahvuskeel
Nationalsprache

LT sosiolingvistiikka
RT kaksikielisyys
RT kielen muuttuminen
RT kielen sammuminen
RT kielipolitiikka
RT monikielisyys
RT kielen vaihto
RT variaatio

kansanetymologia
folk etymologies
rahvaetümoloogiad
Volksetymologien

RT kirjurinetymologia
RT etymologia

kansannimitykset
ethnonyms
etnonüümid
Ethnonyme/ Völkernamen

KT etnonyymit
LT nimistö

kansanperinne
folklore
folkloor
Folklore

KT folklore

kansanusko
folk belief
rahvausund
Volksglaube

kansatieteen sanasto
ethnological vocabulary
etnoloogia sõnavara
ethnologischer Fachwortschatz

LT leksikaaliset kentät

kanta
root
juur
Wurzel

LT johto-oppi
LT morfeemit
RT johtimet
RT johdokset
RT produktiivisuus
RT sanavartalot

kantakieli
proto-language
kantakieli
Ursprache

LT kielisukulaisuus
RT sukupuuteoria
RT nostraattihypoteesi
RT aaltoteoria

kantasuomi
Proto-Finnic
Urfinnisch

KÄYTÄ itämerensuomalaiset kielet + kantakieli

karhukultti
bear cult
karukultussõnavara
Bärenkult

LT leksikaaliset kentät

karitiivisuus
caritiveness
karitiivsus
Karitivität

LT merkityspiirre
RT abstraktisuus
RT affektisuus
RT jaollisuus
RT vastakohtaisuus
RT definiittisyys
RT deminutiivisuus
RT emotiivisuus
RT ekspressiivisyys
RT geneerisyys
RT lokaalisuus
RT kieltohakuisuus
RT pejoratiivisuus
RT possessiivisuus
RT spatiaalisuus

karjala-aunuksen kieli
Olonets-Karelian
aunuse murre
olonecisches Karelisch

KÄYTÄ karjalan kieli

karjalan kieli
Karelian
karjala keel
Karelisch

KT aunus
KT karjala-aunuksen kieli
LT itämerensuomalaiset kielet
ST lyydiläismurteet

karjanhoitosanasto
cattle management vocabulary
karjandussõnavara
Fachwortschatz der Viehhaltung

LT leksikaaliset kentät

kartat
maps
kaardid
Karten

karttanimet
map names
kaardinimed
Namen auf Karten/ Plänen

LT nimistö
LT viralliset nimet
RT asiakirjanimet
RT kaavanimet
RT nimien normaalistaminen
RT nimistönsuunnittelu

kasvinnimet
plant names
taimenimed
Pflanzennamen

LT leksikaaliset kentät

katafora
cataphora
katafoor
Katapher

LT koheesiokeinot
RT anafora
RT ellipsi
RT eksofora
RT pronominalisaatio
RT toisto
RT substituutio

katko
break
katketoon
Zäsur

KT kesuura
LT intonaatio
RT lauseintonaatio
RT sanaintonaatio

kato
loss
kadu
Elision

LT äännevaihtelu
RT afereesi
RT assimilaatio
RT astevaihtelu
RT dissimilaatio
RT geminaatio
RT haplologia
RT labiaalistuminen
RT metafonia
RT metateesi
RT reduktio
RT sandhi
RT supistuma
RT sisäheitto
RT soinnillisuus

kauppasanasto
commercial vocabulary
ärisõnavara
Handelsfachwortschatz

LT leksikaaliset kentät

kausatiivisuus
causativity
kausatiivsus
Kausativität

LT teon laatu
RT aktiivisuus
RT agentiivisuus
RT augmentatiivisuus
RT automatiivisuus
RT kontinuatiivisuus
RT duratiivisuus
RT dynaamisuus
RT faktitiivisuus
RT frekventatiivisuus
RT inkoatiivisuus
RT iteratiivisuus
RT momentaanisuus
RT mutatiivisuus
RT passiivisuus
RT refleksiivisyys
RT staattisuus
RT temporaalisuus

keinotekoiset kielet
artificial languages
tehiskeeled
künstliche Sprachen

KT apukieli
ST elekielet
ST salakielet

kelttiläiset kielet
Celtic
keldi keeled
Keltische Sprachen

LT indoeurooppalaiset kielet

kemian termit
terms of chemistry
keemia terminid
chemische Termini

LT leksikaaliset kentät

kenttätyö
fieldwork
välitööd
Feldforschung

ST kerääjät
ST kielenoppaat
ST kielennäytteet

kerääjät
collectors
murdekogujad
Sammler

LT kenttätyö
RT kielenoppaat
RT kielennäytteet

keskeyttäminen
interruption
katkestamine
Unterbrechung

LT keskustelunanalyysi
LT diskurssianalyysi
RT puhuttelu
RT vieruspari
RT palaute
RT varaus
RT päällekkäispuhunta
RT siirtymän mahdollistava kohta

keskialasaksa
Middle Low German
kesk-alamsaksa keel
Mittelniederdeutsch

LT alasaksa

keskikoulu
middle school
keskastme kool
Realschule

LT oppilaitokset

keskivokaalit
central vowels
keskvokaalid
Zentralvokale

LT vokaalit
RT takavokaalit
RT etuvokaalit

keskiyläsaksa
Middle High German
kesk-ülemsaksa keel
Mittelhochdeutsch

LT saksan kieli

keskusteluimplikaatio
conversation implication
konversatsiooni implikatsioon
konversationelle Implikation

KÄYTÄ implikaatio

keskustelunanalyysi
conversation analysis
konversatsioonianalüüs
Konversationsanalyse

LT pragmatiikka
ST puhuttelu
ST vieruspari
ST palaute
ST varaus
ST vuorovaikutus
ST keskeyttäminen
ST päällekkäispuhunta
ST siirtymän mahdollistava kohta
ST vuoronvaihto
RT diskurssianalyysi

keskustelun maksiimit
maxims of conversation
maksiimid
Konversationsmaximen

KT maksiimit
LT pragmatiikka
RT implikaatio
RT päättely
RT relevanssi

keskusteluntutkimus
conversation research
konversatsiooniuurimine
Gesprächsanalyse

KÄYTÄ diskurssianalyysi

keskustelusanakirjat
conversational dictionaries
Sprachführer

KÄYTÄ fraseologia + sanakirjat

ketin kieli
Ket
keti keel
Ketisch

KT jeniseinostjakin kieli
LT jeniseiläiset kielet

kielellinen vaikuttaminen
linguistic influence
keelte vastasmõjud
sprachlicher Einfluß/ sprachliche Einflußnahme

LT sosiolingvistiikka

kielenhuolto
language planning
keelehoole
Sprachplanung

KT kielen ohjailu
KT normatiivinen kielioppi
LT kielen normit
ST kielineuvonta
ST kielioppaat
RT virheanalyysi
RT kielenuudistus
RT kielenopetus
RT standardisointi

kielen kehittäjät
developers of language
keele arendajad
Sprachentwickler

kielen kehitys
development of language
keele areng
Sprachentwicklung

KÄYTÄ kielihistoria

kielenmuistomerkit
written records of language
keelemälestised
Sprachdenkmäler

LT kielihistoria
RT ajoitus
RT glottokronologia
RT kielisukulaisuus
RT rekonstruktio
RT äännelaki

kielen muuttuminen
language change
keelemuutus
Sprachwandel

LT sosiolingvistiikka
RT kielihistoria
RT kielen sammuminen
RT kielipolitiikka
RT kansallinen kieli
RT kielen vaihto
RT variaatio

kielen normit
language norms
keelenormid
Sprachnormen

KT kielen ohjailu
KT normatiivinen kielioppi
LT sosiolingvistiikka
ST virheanalyysi
ST kielenhuolto
ST kielenuudistus
ST kielenopetus
ST standardisointi

kielennäytteet
language samples
keelenäited
Sprachproben

LT kenttätyö
RT kerääjät
RT kielenoppaat

kielen ohjailu
language control
Sprachlenkung

KÄYTÄ virheanalyysi
KÄYTÄ kielen normit
KÄYTÄ kielenhuolto

kielen omaksuminen
acquisition of language
keele omandamine
Spracherwerb

KT lapsen kieli
LT kielitaito
LT psykolingvistiikka

kielenopetus
language teaching
keeleõpetus
Sprachunterricht

KT kielididaktiikka
LT kielen normit
ST ainekirjoitus
ST ortografia
ST ääntäminen
ST lukeminen
ST oppikirjat
ST kirjoittaminen
RT oppikirjat

kielenoppaat
informants
keelejuhid
Informanten

LT kenttätyö
RT kerääjät
RT kielennäytteet

kielen oppiminen
language learning
keeleõpe
Erlernen von Sprachen

LT kielitaito
LT psykolingvistiikka

kielen sammuminen
language extinction
keele hääbumine
Aussterben einer Sprache/ Sprachtod

LT sosiolingvistiikka
RT kielen muuttuminen
RT kielipolitiikka
RT kansallinen kieli
RT kielen vaihto
RT muuttujat
RT variaatio

kielen sosiologia
sociology of language
keelesotsioloogia
Sprachsoziologie

KÄYTÄ sosiolingvistiikka

kielen teoria
theory of language
keeleteooria
Sprachtheorie

KÄYTÄ yleinen kielitiede

kielen tuottaminen
language production
keeleloome
Spracherzeugung

LT kielitaito
LT psykolingvistiikka
ST kirjoittaminen

kielen universaalit
universals of the language
keeleuniversaalid
Universalien der Sprache

LT yleinen kielitiede

kielenuudistus
language reform
keelereform
Sprachreform

LT kielen normit
RT kielenhuolto
RT standardisointi

kielen vaihto
transition of language
keelevahetus
Sprachwechsel

LT sosiolingvistiikka
RT kaksikielisyys
RT kielen muuttuminen
RT kielen sammuminen
RT kielipolitiikka
RT monikielisyys
RT kansallinen kieli

kielet
languages
keeled

kieli
language
keel

kielididaktiikka
language didactics
Sprachdidaktik

KÄYTÄ kielenopetus

kielifilosofia
philosophy of language
keelefilosoofia
Sprachphilosophie

kielihistoria
history of language
keeleajalugu
Sprachgeschichte

KT vertaileva kielitiede
KT kielen kehitys
KT diakroninen tarkastelu
ST analogia
ST ajoitus
ST etymologia
ST glottokronologia
ST kielisukulaisuus
ST rekonstruktio
ST äännelaki
ST kielenmuistomerkit
RT kielen muuttuminen

kieli ja kulttuuri
language and culture
keel ja kultuur
Sprache und Kultur

RT areaalilingvistiikka

kielikartastot
language atlases
keeleatlased
Sprachatlanten

KÄYTÄ kartat + murteet + kieli

kielikontaktit
language contacts
keelekontaktid
Sprachkontakte

KT lainaaminen
LT areaalilingvistiikka
ST substraatti
ST superstraatti
RT kaksikielisyys
RT kontaminaatio
RT murteet
RT levikki
RT interferenssi
RT lainasanat
RT monikielisyys

kielimaantiede
linguistic geography
lingvistiline geograafia
Sprachgeographie

KÄYTÄ areaalilingvistiikka

kielimuoto
language form
Sprachform

KÄYTÄ variaatio

kielineuvonta
language guidance
keelenõustamine
Sprachberatung

LT kielenhuolto
RT kielioppaat

kieliopilliset sijat
grammatical cases
grammatilised käänded
grammatische Kasus

KÄYTÄ sijat

kieliopit
grammars
grammatikad
Grammatiken

LT oppikirjat

kielioppaat
language guides
keelekäsiraamatud
Sprachführer

LT kielenhuolto
LT oppikirjat

kielioppi
grammar
grammatika
Grammatik

ST kielioppiteoriat
ST muoto-oppi
ST äänneoppi
ST lauseoppi
ST sanaluokat

kielioppiteoriat
(Alla on lueteltu eräitä kieli- oppiteorioita, myös muita voi indeksoitaessa käyttää asiasanoina )
grammatical theories
(Some linguistic theories have been listed below, other can also be used as descriptors when indexing )
grammatikateooriad
Grammatiktheorien

LT kielioppi
ST kognitiivinen kielioppi
ST dependenssikielioppi
ST deskriptiivinen kielioppi
ST funktiokielioppi
ST generatiivinen kielioppi
ST glossematiikka
ST notionaalinen kielioppi
ST stratifikaatiokielioppi
ST strukturaalikielioppi
ST transformaatiokielioppi

kielipolitiikka
language policy
keelepoliitika
Sprachpolitik

LT sosiolingvistiikka
RT kaksikielisyys
RT kielen muuttuminen
RT kielen sammuminen
RT monikielisyys
RT kansallinen kieli
RT slangi
RT kielen vaihto

kielisukulaisuus
kinship between languages
keelesugulus
Sprachverwandtschaft

KT sukukielet
KT kielten luokittelu
KT genealoginen luokittelu
LT kielihistoria
ST sukupuuteoria
ST nostraattihypoteesi
ST kantakieli
ST aaltoteoria
RT ajoitus
RT glottokronologia
RT rekonstruktio
RT äännelaki
RT kielenmuistomerkit

kielitaito
language proficiency
keeleoskus
Sprachfertigkeit

KT kompetenssi
ST kielen omaksuminen
ST kielen oppiminen
ST kielen tuottaminen

kielitiede
linguistics
lingvistika
Sprachwissenschaft

KT lingvistiikka

kielitieteen historia
history of linguistics
Geschichte der Sprachwissenschaft

KÄYTÄ kielitiede + historia

kielitieteen popularisointi
popularization of linguistics
keeleteaduse populariseerimine
Popularisierung der Sprachwissenschaft

KÄYTÄ kielitiede + popularisointi

kielitypologia
linguistic typology
keeletüpoloogia
Sprachtypologie

KT kielten luokittelu
LT yleinen kielitiede
ST agglutinaatio
ST fleksio
ST inkorporaatio
ST isolaatio

kielten luokittelu
classification of languages
keelte klassifikatsioon
Klassifizierung von Sprachen

KÄYTÄ kielisukulaisuus
KÄYTÄ kielitypologia

kielten nimet
names of languages
keeltenimetused
Sprachennamen

LT leksikaaliset kentät

kieltohakuisuus
negopetality
negopetaalsus
Negationsbestrebung

LT merkityspiirre
RT negaatio

kirjaimistot
alphabets
tähestikud
Alphabete

LT kirjoitusjärjestelmät
ST kyrillinen kirjaimisto
ST latinalainen kirjaimisto

kirjakielen kehitys
development of literary language
kirjakeele areng
Entwicklung der Schriftsprache

kirjakieli
literary language
kirjakeel
Schriftsprache

LT tyylillinen vaihtelu
RT puhekieli

kirjallisuuden kieli
language of fiction
ilukirjanduskeel
Literatursprache

LT tyylillinen vaihtelu

kirjastotermit
library terms
raamatukoguterminid
Bibliotheksfachwortschatz

LT leksikaaliset kentät

kirjoittaminen
writing
kirjutamine
Schreiben

LT kielen tuottaminen
LT kielenopetus
RT ainekirjoitus
RT ortografia
RT ääntäminen
RT lukeminen

kirjoitusjärjestelmät
writing systems
Schriftsysteme

ST kirjaimistot
ST grafemiikka
ST ortografia
ST translitterointi

kirjurinetymologia
clerk's etymology
vale-etümoloogia
Volksetymologie

LT nimenmuodostus
LT nimistöntutkimus
RT etymologia
RT kansanetymologia

kliittiteoria
clitic theory
kliitikute teooria
Enklitikontheorie

klusiilit
stops
klusiilid
Verschlußlaute/ Explosivae

LT konsonantit
RT affrikaatat
RT dentaalit
RT likvidat
RT nasaalit
RT sibilantit
RT spirantit

kognitiivinen kielioppi
cognitive grammar
kognitiivgrammatika
kognitive Grammatik

LT kielioppiteoriat

kohde
goal
eesmärk
Ziel

LT syväsijat
RT agentiivi
RT hyötyjä
RT kokija
RT voima
RT instrumentti
RT lokatiivi
RT neutraali
RT lähde

koheesiokeinot
cohesive devices
kohesioonivahendid
Kohäsionsregeln

LT tekstilingvistiikka
ST anafora
ST katafora
ST ellipsi
ST eksofora
ST pronominalisaatio
ST toisto
ST substituutio

koherenssi
coherence
koherents
Kohärenz

LT tekstilingvistiikka
RT koheesiokeinot
RT lauseyhdistys
RT fokusointi
RT genre
RT informaatiorakenne
RT lineaarisuus
RT systeemilause
RT tekstilause
RT tematiikka
RT topiikki

kohteliaisuus
politeness
viisakus
Höflichkeit

LT pragmatiikka
RT illokutiivinen sävy
RT vuorovaikutus
RT keskustelun maksiimit
RT puheakti
RT puhefunktiot
RT puhetilanne

koillisviron rantamurteet
north-eastern coastal dialects
kirderannikumurded
nordöstliche Küstenmundarten

LT viron kieli
RT pohjoisviron murteet
RT eteläviron murteet

kokeellinen fonetiikka
experimental phonetics
eksperimentaalfoneetika
Experimentalphonetik

LT fonetiikka
RT akustinen analyysi
RT artikulatorinen fonetiikka
RT formanttianalyysi
RT spektrografia

kokija
experiencer
eksperient
Experiencer

LT syväsijat
RT agentiivi
RT hyötyjä
RT voima
RT kohde
RT instrumentti
RT lokatiivi
RT neutraali
RT lähde

kokijalause
clause with an experiencer
eksperientlause
Satz mit einem Experiencer

LT lausetyypit

kollokaatiot
collocations
kollokatsioonid
Kollokationen

komin kieli
Komi
komi keel
Komi

KT syrjäänin kieli
LT permiläiset kielet
ST komipermjakin kieli
ST komisyrjäänin kieli

komipermjakin kieli
Komi-Permyak
permikomi keel
Komipermjakisch

KT permjakin kieli
LT komin kieli

komisyrjäänin kieli
Komi-Zyryan
sürjakomi keel
Komisyrjänisch

LT komin kieli

komparaatio
comparison
komparatsioon
Komparation

KT vertailuasteet
LT taivutuskategoriat
ST komparatiivi
ST positiivi
ST superlatiivi

komparatiivi
comparative
komparatiiv
Komparativ

LT komparaatio
RT positiivi
RT superlatiivi

kompetenssi
competence
keeleline kompetents
Kompetenz

KÄYTÄ kielitaito

komponenttianalyysi
componential analysis
komponentanalüüs
Komponentenanalyse

KT seemianalyysi
LT semantiikka
RT merkityspiirre

konditionaali
conditional
konditsionaal
Konditional

LT modukset
RT desideratiivi
RT imperatiivi
RT indikatiivi
RT potentiaali
RT konjunktiivi

konekäännös
machine translation
masintõlge
maschinelle Übersetzung

KÄYTÄ kääntäminen/käännös + tietokonelingvistiikka

kongressit
congresses
kongressid
Kongresse

kongruenssi
agreement
kongruents
Kongruenz

LT syntaktiset suhteet
RT rinnastus
RT dependenssi
RT rektio
RT neksus
RT alistus

konjunktiivi
subjunctive
konjunktiiv
Konjunktiv

LT modukset
RT konditionaali
RT desideratiivi
RT imperatiivi
RT indikatiivi
RT potentiaali

konjunktiot
conjunctions
konjunktsioonid
Konjunktionen

LT partikkelit
RT adverbit
RT interjektiot
RT postpositiot
RT prepositiot

konnotaatio
connotation
konnotatsioon
Konnotation

LT sanasemantiikka
RT analogia
RT denotaatio
RT metonymia
RT referentti
RT mielle

konsonantit
consonants
konsonandid
Konsonanten

KT konsonanttisysteemi
LT äänneoppi
ST affrikaatat
ST dentaalit
ST likvidat
ST nasaalit
ST sibilantit
ST spirantit
ST klusiilit
RT geminaatat

konsonanttisysteemi
consonant system
Konsonantensystem

KÄYTÄ konsonantit

konsonanttiyhtymät
consonant groups
konsonantühendid
Konsonantenverbindungen

KÄYTÄ fonotaksi + konsonantit

konsonattihistoria
history of consonants
ajalooline konsonantism, konsonantide ajalugu
Konsonantengeschichte

KÄYTÄ konsonantit + kielihistoria

konstituenttianalyysi
constituent analysis
vahetute moodustajate
Konstituentenanalyse

KT IC-analyysi
LT lauseoppi
ST välittömät konstituentit

konstituenttilause
constituent sentence
moodustajalause
Konstituentensatz

KÄYTÄ sivulause + konstituenttianalyysi

kontaminaatio
contamination
kontaminatsioon
Kontamination

LT sananmuodostus
RT yhdyssanat
RT johdokset
RT sanaliitot

konteksti
context
kontekst
Kontext

kontekstuaalinen merkitys
contextual meaning
kontekstuaalne tähendus
kontextuelle Bedeutung

KÄYTÄ konteksti semantiikka

kontinuatiivisuus
continuativity
kontinuatiivsus
Kontinuativität

LT teon laatu
RT duratiivisuus
RT frekventatiivisuus
RT inkoatiivisuus
RT iteratiivisuus
RT momentaanisuus
RT staattisuus
RT temporaalisuus

kontrastiivinen tarkastelu
contrastive analysis
kontrastiivanalüüs
kontrastive Betrachtung

KT vertaileva kielitiede
ST interferenssi
RT virheanalyysi

kontrastinimet
contrast names
kontrastnimed
Kontrastnamen

LT nimenmuodostus
LT nimistö
RT vertailunimet

konventionaalinen implikaatio
conventional implication
konventsionaalne implikatsioon
konventionelle Implikation

KÄYTÄ implikaatio

koodi
code
kood
Kode

LT sosiolingvistiikka
RT pikapuhemuodot
RT argoo
RT koodinvaihto
RT kielellinen vaikuttaminen
RT rekisteri
RT tilanteinen vaihtelu
RT slangi
RT ammattikielet
RT variaatio

koodinvaihto
code switching
koodivahetus
Code-switching

LT sosiolingvistiikka
RT pikapuhemuodot
RT argoo
RT koodi
RT kielellinen vaikuttaminen
RT rekisteri
RT tilanteinen vaihtelu
RT slangi
RT ammattikielet
RT variaatio

kopula
copula
koopula
Kopula

LT lauseenjäsennys
RT adverbiaali
RT agentti
RT appositio
RT attribuutti
RT objekti
RT predikaatti
RT predikatiivi
RT lauseenmäärite
RT subjekti

korjakin kieli
Koryak
korjaki keel
Korjakisch

LT luoravetlaanilaiset kielet

kotieläinten nimet
proper names of domestic animals
koduloomade pärisnimed
Haustiernamen

LT nimistö

kotin kieli
Kott
koti keel
Kottisch

LT jeniseiläiset kielet

kotitaloussanasto
household vocabulary
kodundussõnavara
Fachwortschatz der Hauswirtschaft

LT leksikaaliset kentät

kroaatin kieli
Croatian
horvaadi keel
Kroatisch

KÄYTÄ serbokroaatin kieli

kulttuuri
culture
kultuur
Kultur

kulttuurinimet
cultural names
kultuurnimed
Kulturnamen

LT paikannimet
ST viljelysnimet
ST artefaktit
ST asutusnimet
RT muistonimet
RT luontonimet

kutsumanimet
names normally used
normaalnimed
Rufnamen

KÄYTÄ hypokorismit

kuulovammaiset
aurally handicapped
kuulmisvaegurid
Hörbehinderte

kvantitatiivinen tarkastelu
quantitative approach
quantitative Methode

KÄYTÄ tilastollinen tarkastelu

kvantiteetti
quantity
kvantiteet
Quantität

KT kesto
KT pituus
LT prosodiikka

kyrillinen kirjaimisto
Cyrillic alphabet
kirillitsa
kyrillisches Alphabet

LT kirjaimistot
RT latinalainen kirjaimisto

kyselyt
questionnaires
Umfragen/ Fragebogen

kysymyslause
interrogative sentence
Interrogativsatz

LT lausetyypit

kysymys-vastaus -rakenne
question-answer -structure
küsimus-vastuse tarind
Frage-Antwort-Struktur

LT diskurssianalyysi
LT tekstilingvistiikka
RT interrogaatio

kytkös
connectivity
tekstiseotus
Konnektivität

LT tekstilingvistiikka
ST rinnastus
ST alistus

kyydityssanasto
transportation vocabulary
transpordisõnavara
Fachwortschatz des Transportwesens

LT leksikaaliset kentät

käsityösanasto
handicraft vocabulary
käsitööndussõnavara
Fachwortschatz des (Kunst)handwerks

LT leksikaaliset kentät

käännöksen vastaavuus
correspondence of translation
tõlkevastavus
Entsprechung von Übersetzungen

LT kääntäminen
RT tietokonelingvistiikka
RT tulkkaus

käännökset
translations
tõlked
Übersetzungen

LT kääntäminen
ST raamatunkäännökset

käännöslainat
loan translations
tõlkelaenud
Lehnübersetzungen

LT leksikologia
RT lainanimet
RT kielikontaktit

käännösnimet
name translations
tõlkenimed
übersetzte Namen

LT lainanimet
RT sekanimet
RT mukaelmanimet

käännösvirheet
translation errors
tõlkevead
Übersetzungsfehler

KÄYTÄ kääntäminen + virheanalyysi

käänteissanakirjat
reverse dictionaries
pöördsõnaraamatud
rückläufige Wörterbücher

LT sanakirjat

käänteisyys
converseness
konversiivsus
Gegensätzlichkeit

KÄYTÄ vastakohtaisuus

kääntäminen
translating
tõlkimine
Übersetzen

ST raamatunkäännökset
ST käännöksen vastaavuus
ST tulkkaus
ST käännökset
RT tietokonelingvistiikka

kääntäminen/käännös
translation

RT tietokonelingvistiikka
ST raamatunkäännökset
ST käännöksen vastaavuus
ST tulkkaus
ST käännökset

köllinimet
nicknames
hüüdnimed
Spitznamen

KT haukkumanimet
LT yksilönnimet
RT lisänimet
RT etunimet
RT hypokorismit

labiaalistuminen
labialization
labialisatsioon
Labialisierung

LT assimilaatio
RT liudennus
RT velaaristuminen
RT vokaalisointu

labiaalivokaalit
labial vowels
labiaalvokaalid
Labialvokale

LT vokaalit
RT takavokaalit
RT keskivokaalit
RT etuvokaalit

lainaaminen
borrowing
laenamine
Entlehnung

KÄYTÄ kielikontaktit

lainanimet
borrowed names
laennimed
entlehnte NAmen

LT nimistö
LT nimeämistyypit
ST sekanimet
ST mukaelmanimet
ST käännösnimet
RT harkinnaisnimet
RT siirrynnäisnimet
KÄYTÄ MYÖS kielikontaktit + nimistö

lainasanat
loan words
laensõnad
Lehnwörter

LT leksikologia
KÄYTÄ MYÖS kielikontaktit + leksikologia

lakikieli
jurisprudence
õiguskeel
Rechtssprache

LT tyylillinen vaihtelu
LT ammattikielet

lapin kieli
Lappish
lapi keel
Lappisch

KÄYTÄ saamen kieli

lapsen kieli
child language
lapse keel
Kindersprache

KÄYTÄ kielen omaksuminen

lasku
demotion
langetamine
Degradierung Senkung

LT transformaatio
RT poisto
RT upotus
RT siirto
RT nominaalistus
RT nosto
RT topikaalistus

lasten kieli
children's language
lastekeel
Kindersprache

LT variaatio
RT miesten kieli
RT tilanteinen vaihtelu
RT sosiaalinen vaihtelu
RT tyylillinen vaihtelu
RT naisten kieli

latinalainen kirjaimisto
Latin alphabet
ladina tähestik
Lateinisches Alphabet

LT kirjaimistot
RT kyrillinen kirjaimisto

latinan kieli
Latin
ladina keel
Latein

latvian kieli
Latvian
läti keel
Lettisch

KT lätin kieli
LT balttilaiset kielet

lause
sentence

LT lauseoppi

lauseanalyysi
sentence analysis
lauseanalüüs
Satzanalyse

KT lauserakenne
LT lauseoppi
RT lauseenjäsennys

lauseenjäsennys
syntactic functions
lauseliigendus
syntaktische Funktionen

KT lauseopillinen funktio
LT lauseoppi
ST adverbiaali
ST agentti
ST appositio
ST attribuutti
ST kopula
ST objekti
ST predikaatti
ST predikatiivi
ST lauseenmäärite
ST subjekti

lauseenmäärite
sentence adjunct
lauselaiend
Satzbestimmung

LT lauseenjäsennys
RT adverbiaali
RT agentti
RT appositio
RT attribuutti
RT kopula
RT objekti
RT predikaatti
RT predikatiivi
RT subjekti

lauseenvastikkeet
clause equivalents
lauselühendid
Satzentsprechungen

LT syntaktiset rakenteet
ST finaalirakenne
ST referatiivirakenne
ST temporaalirakenne
RT infiniittirakenteet

lauseintonaatio
sentence intonation
lauseintonatsioon
Satzintonation

LT intonaatio
RT sanaintonaatio

lausekerakenne
phrase structure
fraasistruktuur
Phrasenstruktur

LT syntaktiset rakenteet
ST adverbiaalilauseke
ST nominilauseke
ST verbilauseke

lauseoppi
syntax
süntaks
Syntax

KT syntaksi
LT kielioppi
ST analogia
ST konstituenttianalyysi
ST dependenssikielioppi
ST funktiokielioppi
ST grammatikaalistuminen
ST lauseanalyysi
ST lausetyypit
ST lauseenjäsennys
ST syntaktiset suhteet
ST syntaktiset rakenteet
ST transformaatiokielioppi
ST sanajärjestys

lausepaino
sentence stress
lauserõhk
Satzakzent

LT paino
RT sanapaino

lauseprosodiikka
sentence prosody
lauseprosoodia
Satzprosodie

KÄYTÄ prosodiikka + lause

lausesemantiikka
sentence semantics
lausesemantika
Satzsemantik

KÄYTÄ semantiikka + lauseoppi

lausetyypit
sentence types
lausetüübid
Satztypen

LT lauseoppi
ST kokijalause
ST rinnastuslause
ST täydennyslause
ST yhdyslause
ST elliptinen lause
ST upotuslause
ST eksistentiaalilause
ST kysymyslause
ST intransitiivilause
ST päälause
ST negaatio
ST nominaalilause
ST toivomuslause
ST parenteesi
ST relatiivilause
ST yksinkertainen lause
ST sivulause
ST transitiivilause
RT syntaktiset rakenteet

lauseyhdistys
complex sentence2
komplekslause
Satzgefüge

LT tekstilingvistiikka
RT koherenssi
RT koheesiokeinot
RT fokusointi
RT genre
RT informaatiorakenne
RT lineaarisuus
RT systeemilause
RT tekstilause
RT tematiikka
RT topiikki

lehtikieli
language of the press
ajakirjanduskeel
Zeitungssprache

LT tyylillinen vaihtelu

leikkisanasto
playing (and game) vocabulary
mängusõnavara
Fachwortschatz des Spiels

LT leksikaaliset kentät

leivontasanasto
baking vocabulary
pagarisõnavara
Fachwortschatz des Backens

LT leksikaaliset kentät

leksikaalinen merkitys
lexical meaning
leksikaalne tähendus
lexikalische Bedeutung

KÄYTÄ sanasemantiikka

leksikaaliset kentät
lexical fields
sõnaväljad
Wortfelder

KT käsitepiirit
KT onomasiologia
LT leksikologia
LT sanasemantiikka
ST karhukultti
ST määrän ilmaukset
ST sukulaisuusnimitykset
ST vesistöappellatiivit
ST luontoappellatiivit
ST maastoappellatiivit
ST henkilönnimitykset
ST ajanilmaukset
ST terminologia
ST x:n nimitykset
ST x:nnimet
ST termit
ST -sanasto

leksikaalistuminen
lexicalization
leksikalisatsioon
Lexikalisierung

LT semantiikka
RT grammatikaalistuminen

leksikografia
lexicography
leksikograagia
Lexikographie

KT sanakirjatyö
LT leksikologia
ST sanakirjat
ST sanastot

leksikologia
lexicology
leksikoloogia
Lexikologie

KT sanasto
ST arkaismit
ST etymologia
ST eufemismit
ST vierassanat
ST leksikaaliset kentät
ST leksikografia
ST käännöslainat
ST lainasanat
ST neologismit
ST sanaliitot
ST sananmuodostus

levikki
diffusion
difusioon
Verbreitung/ Streuung

LT areaalilingvistiikka
RT dialektologia
RT kielikontaktit

liettuan kieli
Lithuanian
leedu keel
Litauisch

LT balttilaiset kielet

liikeverbit
verbs of motion
liikumisverbid
Bewegungsverben

LT verbit
RT apuverbit
RT intransitiiviverbit
RT transitiivisuus
RT havaintoverbit

liitteet
clitics
kliitikud
Enklitika

KÄYTÄ affiksit

liitynnäisnimet
associate names
assotsiatsioonnimed
beigeordnete Namen

LT nimien rakennetyypit
RT yhdysnimet
RT elliptiset nimet
RT epeksegeesit
RT yhdistämättömät nimet
RT sanaliittonimet
RT postpositionimet
RT prepositionimet

liivin kieli
Livonian
liivi keel
Livisch

LT itämerensuomalaiset kielet

likvidat
liquids
liikvidad
Liquidae

LT konsonantit
RT affrikaatat
RT dentaalit
RT nasaalit
RT sibilantit
RT spirantit
RT klusiilit

lineaarisuus
linearity
lineaarsus
Linearität

LT tekstilingvistiikka
RT lauseyhdistys

lingvistinen antropologia
linguistic anthropology
lingvistiline antropoloogia
linguistische Anthropologie

RT etnolingvistiikka

linnunnimet
bird names
linnunimed
Vogelnamen

LT leksikaaliset kentät

lisänimet
agnomina
lisanimed
Beinamen

LT yksilönnimet
ST matronyymit
ST patronyymit
RT etunimet
RT hypokorismit
RT matronyymit
RT köllinimet
RT patronyymit

liudennus
palatalization
palatalisatsioon
Palatalisierung

KT palatalisaatio
LT assimilaatio
RT artikulaatio
RT labiaalistuminen
RT ääntäminen
RT prosodiikka
RT velaaristuminen
RT soinnillisuus

lokaalisuus
locality
lokaalsus
Lokalität

LT merkityspiirre
RT abstraktisuus
RT affektisuus
RT karitiivisuus
RT jaollisuus
RT vastakohtaisuus
RT definiittisyys
RT deminutiivisuus
RT emotiivisuus
RT ekspressiivisyys
RT geneerisyys
RT kieltohakuisuus
RT pejoratiivisuus
RT possessiivisuus
RT spatiaalisuus

lokatiivi
locative
lokatiiv
Lokativ

LT muoto-oppi
LT syväsijat
RT agentiivi
RT hyötyjä
RT kokija
RT voima
RT kohde
RT instrumentti
RT neutraali
RT lähde

looginen predikaatti
logical predicate
loogiline predikaat
logisches Prädikat

LT predikaatti
RT tematiikka

looginen subjekti
logical subject
loogiline subjakt
logisches Subjekt

LT subjekti
RT muodollinen subjekti
RT tematiikka

loppuheitto
apocope
apokoop
Apokope

KT apokopee
LT äännevaihtelu
RT afereesi
RT loppuheitto
RT haplologia
RT metateesi
RT sandhi
RT sisäheitto

lounaismurteet
south-western dialects
edelamurded
südwestliche Dialekte

LT suomen kieli
LT länsimurteet
RT hämäläismurteet
RT pohjalaismurteet

lukeminen
reading
lugemine
Lesen

LT kielenopetus
RT ainekirjoitus
RT ortografia
RT ääntäminen
RT kirjoittaminen

lukio
high school
gümnaasium
Gymnasium/ gymnasiale Oberstufe

LT oppilaitokset

luonnollinen fonologia
natural phonology
loomulik fonoloogia
natürliche Phonologie

LT fonologia

luontoappellatiivit
nouns of nature
loodusapellatiivid
Appellativa der Natur

LT leksikaaliset kentät
RT luontonimet

luontonimet
natural names
loodusnimed
Naturnamen

LT paikannimet
ST vesistönimet
ST maastonimet
RT muistonimet
RT kulttuurinimet
RT luontoappellatiivit

luoravetlaanilaiset kielet
Luorawetlanic
luoravetlaani keeled
Luoravetlanisch

LT paleosiperialaiset kielet
ST tsuktsin kieli
ST itelmeenin kieli
ST korjakin kieli

lyhennesanat
abbreviation words
lühendsõnad
Abkürzungswort

LT sananmuodostus

lyhenteet
abbreviations
lühendid
Abkürzungen

LT ortografia

lyydiläismurteet
Ludian
lüüdi keel
lydische Mundarten/ Dialekte

LT karjalan kieli

lähde
source
allikas
Quelle

LT syväsijat
RT agentiivi
RT hyötyjä
RT kokija
RT voima
RT kohde
RT instrumentti
RT lokatiivi
RT neutraali

länsimurteet
western dialects
Westdialekte

LT suomen kieli
ST hämäläismurteet
ST pohjalaismurteet
ST lounaismurteet
RT itämurteet

lääketieteen kieli
medical language
meditsiinikeel
Medizinsprache

LT ammattikielet

maaliikennesanasto
overland traffic vocabulary
maismaaliikluse sõnavara
Fachwortschatz des Überlandverkehrs

LT leksikaaliset kentät

maantieteen sanasto
geographical vocabulary
geograafia sõnavara
geographischer Fachwortschatz

LT leksikaaliset kentät

maastoappellatiivit
nouns of terrain
maastikuapellatiivid
Appellativa des Geländes

LT leksikaaliset kentät
RT maastonimet

maastonimet
names of terrain
mikrotoponüümid
Flurnamen

LT luontonimet
RT vesistönimet
RT maastoappellatiivit

maataloussanasto
agricultural vocabulary
põllumajandussõnavara
Fachwortschatz der Landwirtschaft

LT leksikaaliset kentät

mainoskieli
language of advertising
reklaamikeel
Werbesprache

LT tyylillinen vaihtelu
LT ammattikielet

mansin kieli
Mansi
mansi keel
Mansisch

KT vogulin kieli
LT obinugrilaiset kielet

marin kieli
Mari
mari keel
Marisch

KT tseremissin kieli
LT volgalaiset kielet

matemaattinen kielitiede
mathematical linguistics
matemaatiline lingvistika
mathematische Linguistik

ST frekvenssi
ST tilastollinen tarkastelu

matematiikan termit
mathematical terms
matemaatika terminid
mathematische Termini

LT leksikaaliset kentät

matkakuvaukset
travelogues
ekspeditsioonid
Reisebeschreibungen

matorin kieli
Mator
matori keel
Matorisch

KT motorin kieli
LT samojedikielet

matronyymit
matronyms
matronüümid
Metronymika

LT lisänimet
RT patronyymit

mediaalitaivutus
mediality
mediaalsus
mediale Konjugation

LT taivutuskategoriat
RT aspekti
RT komparaatio
RT määräinen taivutus
RT gerundit
RT epämääräinen taivutus
RT infinitiivit
RT modukset
RT negaatio
RT numerustaivutus
RT partisiipit
RT passiivi
RT persoonataivutus
RT possessiivitaivutus
RT refleksiivitaivutus
RT aikamuodot

merenkulkusanasto
seafaring vocabulary
merendussõnavara
Navigationsfachwortschatz

LT leksikaaliset kentät

merjan kieli
Merya
merja keel
Merjanisch

merkitys
meaning
tähendus
Bedeutung

KÄYTÄ semantiikka

merkityskenttä
semantic field
semantiline väli
Bedeutungsfeld

KÄYTÄ leksikaaliset kentät + semantiikka

merkityspiirre
semantic feature
semantiline tunnusjoon
semantisches Merkmal/ Bedeutungsmerkmal

LT semantiikka
ST abstraktisuus
ST affektisuus
ST karitiivisuus
ST jaollisuus
ST vastakohtaisuus
ST definiittisyys
ST demonstratiivisuus
ST deminutiivisuus
ST emotiivisuus
ST ekspressiivisyys
ST geneerisyys
ST lokaalisuus
ST kieltohakuisuus
ST pejoratiivisuus
ST possessiivisuus
ST spatiaalisuus
RT komponenttianalyysi

metafonia
metaphony
metafoonia
Metaphonie

KT umlaut
LT äännevaihtelu

metafora
metaphor
metafoor
Metapher

KT kielikuva
KT kuvakieli
LT tyylioppi

metateesi
metathesis
metatees
Metathese

KT takaheitto
LT äännevaihtelu

meteorologian termit
meteorological terms
meteorologoogia terminid
meteorologische Termini

LT leksikaaliset kentät

metodit
methods
metoodika
Methoden

metonymia
metonymy
metonüümia
Metonymie

LT sanasemantiikka

metsästyssanasto
hunting vocabulary
jahindussõnavara
Jagdfachwortschatz

LT leksikaaliset kentät

mielle
sense
tähendus
Bedeutung

LT sanasemantiikka

miesten kieli
men's language
meestekeel
Männersprache

LT variaatio
RT lasten kieli
RT tilanteinen vaihtelu
RT sosiaalinen vaihtelu
RT tyylillinen vaihtelu
RT naisten kieli

mittojen nimitykset
names of measures
mõõdunimetused
Bezeichnungen für Maße

LT leksikaaliset kentät

modaalisuus
modality
modaalsus
Modalität

LT pragmatiikka
ST deonttisuus
ST episteemisyys
ST nesessiivisyys
ST permissiivisyys

modukset
moods
kõneviisid
Modi

KT tapaluokat
LT taivutuskategoriat
ST konditionaali
ST desideratiivi
ST imperatiivi
ST indikatiivi
ST potentiaali
ST konjunktiivi

moksan kieli
Moksa Mordvin
mokša keel
Mokĉanisch

LT mordvan kieli
RT ersän kieli

momentaanisuus
momentaneousness
momentaansus
Momentaneität

LT teon laatu
RT kontinuatiivisuus
RT duratiivisuus
RT frekventatiivisuus
RT inkoatiivisuus
RT iteratiivisuus
RT staattisuus
RT temporaalisuus

mongolikielet
Mongolian
mongoli keeled
mongolische Sprachen

LT altailaiset kielet
RT tunguusikielet
RT turkkilaiset kielet

monikielisyys
multilingualism
multilingvism
Mehrsprachigkeit

LT sosiolingvistiikka
RT kaksikielisyys
RT interferenssi
RT kielikontaktit

monikko
plural
pluural
Plural

LT numerustaivutus
RT duaali
RT yksikkö

mordvan kieli
Mordvin
mordva keeled
Mordvinisch

LT suomalais-ugrilaiset kielet
LT suomalais-volgalaiset kielet
LT volgalaiset kielet
ST ersän kieli
ST moksan kieli

morfeemit
morphemes
morfeemid
Morpheme

LT muoto-oppi
ST affiksit
ST johtimet
ST kanta
ST tunnukset
ST sanavartalot

morfofoneemi
morphophoneme
morfofoneem
Morphophonem/ Morphonem

LT morfofonologia
RT morfofonemaattinen vaihtelu

morfofonemaattinen vaihtelu
morphophonematic variation
morfofonoloogiline vaheldus
morphophonologische Alternation

LT morfofonologia
LT äännevaihtelu
RT morfofoneemi

morfofonologia
morphophonology
morfofonoloogia
Morphophonologie/ Morphonologie

LT muoto-oppi
ST morfofonemaattinen vaihtelu
ST morfofoneemi

morfologinen analyysi
morphological analysis
morfoloogiline analüüs
morphologische Analyse

LT muoto-oppi

morfologiset kategoriat
morphological categories
morfoloogilised kategooriad
morphologische Kategorien

KÄYTÄ taivutuskategoriat

morfotaksi
morphotaxis
morfotaktika
Morphotaktik

LT muoto-oppi

motiivimerkitys
motive significance
motiveeritus
Bedeutungsmotivation

KÄYTÄ sanasemantiikka

motivaatio
motivation
motivatsioon
Motivation

LT diskurssianalyysi
LT sanasemantiikka

motorin kieli
Motor
Motorisch

KÄYTÄ matorin kieli

muinaisalasaksa
Old Low German
muinas-alamsaksa keel
Altniederdeutsch

LT alasaksa

muinaisnorja
Old Norse
muinasskandinaavia keel
Altnorwegisch

KT Altisländisch
KT muinaisislanti
KT muinaisskandinaavi
LT skandinaaviset kielet

muinaispreussi
Old Prussian
muinaspreisi keel
Altpreußisch

LT balttilaiset kielet

muinaisruotsi
Old Swedish
muinasrootsi keel
Altschwedisch

LT ruotsin kieli

muinaisvenäjä
Old Russian
muinasvene keel
Altrussisch

LT venäjän kieli

muinaisyläsaksa
Old High German
muinas-ülemsaksa keel
Althochdeutsch

LT saksan kieli

muistiinpanot
notes
meenutused
Aufzeichnungen, Anmerkungen

muistonimet
commemorative names
kollokatsioonid
Gedenknamen

LT paikannimet
RT kulttuurinimet
RT luontonimet

mukaelmanimet
imitative names
imitatiivnimed
imitierende/ nachgeahmte Namen

LT lainanimet
RT sekanimet
RT käännösnimet

muodollinen subjekti
formal subject
formaalne subjekt
formales Subjekt

LT subjekti
RT looginen subjekti

muoti-ilmaukset
fashionable expressions
moeväljendid
Modeausdrücke

muotinimet
fashionable names
moenimed
Modenamen

LT nimistö
LT sosio-onomastiikka
RT tabunimet

muoto-oppi
morphology
morfoloogia
Morphologie

KT morfologia
LT kielioppi
ST pikapuhemuodot
ST analogia
ST johto-oppi
ST johdostyypit
ST johdokset
ST grammatikaalistuminen
ST taivutuskategoriat
ST lokatiivi
ST morfeemit
ST morfologinen analyysi
ST morfofonologia
ST morfotaksi
ST paradigma
ST segmentaatio

murrekartastot
dialect atlases
murdeatlased
Dialektatlanten

KÄYTÄ kartat + dialektologia + murreryhmä + kieli

murreryhmä
dialect group

LT murteet

murresanakirjat
dialect dictionaries
murdesõnaraamatud
Dialektwörterbücher

KÄYTÄ dialektologia + sanakirjat

murteet
dialects
murded
Dialekte

KT aluemurre
KT paikallismurre
LT dialektologia
RT alueellinen vaihtelu

musiikkisanasto
music vocabulary
muusikasõnavara
Fachwortschatz der Musik

LT leksikaaliset kentät

musikaalinen aksentti
musical accent
muusikaline intonatsioon
musikalischer Akzent

KÄYTÄ intonaatio

mustalaiskielet
Romanes
mustlaskeel
Romanes (Zigeunersprache)

LT indoiranilaiset kielet

mutatiivisuus
mutativity
mutatiivsus
Mutativität

LT teon laatu
RT aktiivisuus
RT agentiivisuus
RT augmentatiivisuus
RT automatiivisuus
RT kausatiivisuus
RT kontinuatiivisuus
RT duratiivisuus
RT dynaamisuus
RT faktitiivisuus
RT frekventatiivisuus
RT inkoatiivisuus
RT iteratiivisuus
RT momentaanisuus
RT passiivisuus
RT refleksiivisyys
RT staattisuus
RT temporaalisuus

muuttujat
variables
muutujad
Variablen

LT sosiolingvistiikka
RT argoo
RT koodi
RT koodinvaihto
RT hyperkorrektius
RT kielellinen vaikuttaminen
RT rekisteri
RT slangi
RT ammattikielet
RT variaatio

mytologian sanasto
mythological vocabulary
mütoloogiline sõnavara
mythologischer Wortschatz

LT leksikaaliset kentät

myöhäiskantasuomi
Late Proto-Finnic
hiline läänemeresoome algkeel
Späturfinnisch

KÄYTÄ itämerensuomalaiset kielet + kantakieli

määräinen taivutus
definite conjugation/declension
definiitne konjugatsioon/deklinatsioon
bestimmte Flexion (Konjugation/ Deklination)

KT definiittinen taivutus
KT objektiivitaivutus
LT taivutuskategoriat
RT epämääräinen taivutus
RT taivutus

määrän ilmaukset
expressions of quantity
hulgaväljendid
Ausdrücke der Quantität

LT leksikaaliset kentät

nahkatyösanasto
leatherwork vocabulary
nahatöö sõnavara
Fachwortschatz der Leder- und Pelzverarbeitung

LT leksikaaliset kentät

naisten kieli
women's language
naistekeel
Frauensprache

LT variaatio
RT lasten kieli
RT miesten kieli
RT muuttujat

naistutkimus
feminist research
naisuuringud
feministische Forschung

nasaalistuminen
nasalization
nasalisatsioon
Nasalierung

LT äännevaihtelu

nasaalit
nasals
nasaalid
Nasale

LT konsonantit
RT affrikaatat
RT dentaalit
RT likvidat
RT sibilantit
RT spirantit
RT klusiilit

nautintoaineiden nimitykset
names of stimulants
ergutusainete nimetused
Bezeichnungen für Genußmittel

LT leksikaaliset kentät

negaatio
negation
negatsioon
Negation

KT kieltolause
KT kieltotaivutus
LT taivutuskategoriat
LT lausetyypit
RT kieltohakuisuus

neksus
nexus
neksus
Nexus

LT syntaktiset suhteet
RT kongruenssi
RT rinnastus
RT dependenssi
RT rektio
RT alistus

nenetsin kieli
Nenets
neenetsi keel
Nencisch

KT jurakin kieli
LT samojedikielet

neologismit
neologisms
neologismid
Neologismen

KT uudissanat
LT leksikologia
RT arkaismit
RT vierassanat
RT innovaatio
RT käännöslainat

nesessiivisyys
necessive modality
nessessiivne modaalsus
Nezessiv

LT modaalisuus
RT deonttisuus
RT episteemisyys
RT permissiivisyys

neurolingvistiikka
neurolinguistics
neurolingvistika
Neurolinguistik

ST afasia

neutraali
neutral
neutraal
Neutral

LT syväsijat
RT agentiivi
RT hyötyjä
RT kokija
RT voima
RT kohde
RT instrumentti
RT lokatiivi
RT lähde

nganasanin kieli
Nganasan
nganassaani keel
Nganasanisch

KT tavgin kieli
LT samojedikielet

nimenmuodostus
name formation
nimemoodustus
Namenbildung

LT nimistöntutkimus
ST kirjurinetymologia
ST kontrastinimet
ST vertailunimet

nimet
names
nimed
Namen

KÄYTÄ nimistö

nimeämisperusteet
basic principles of name giving
nominatsiooni põhimõtted
Grundprinzipien der Namengebung

LT nimistöntutkimus

nimeämistyypit
types of name giving
nominatsioonitüübid
Typen der Namengebung

LT nimistöntutkimus
ST lainanimet
ST harkinnaisnimet
ST siirrynnäisnimet

nimielementit
elements of names
nimeelemendid
Bestandteile der Namen

LT nimistöntutkimus
ST nimien perusosat
ST nimien määriteosat

nimien käyttö
use of names
nimekasutus
Namengebrauch

LT nimistöntutkimus
ST rinnakkaisnimet
ST sosio-onomastiikka

nimien muukalaistaminen
alienizing of names
nimede võõrapärastamine
Namenverfremdung

LT nimistöntutkimus

nimien määriteosat
specific name elements
nimeformandid
namenbestimmende Elemente

LT nimielementit
RT nimien perusosat

nimien normaalistaminen
normalization of names
nimede normimine
Normalisierung von Namen

LT viralliset nimet
LT nimistönhuolto
RT karttanimet
RT kaavanimet
RT nimistönsuunnittelu

nimien perusosat
basic name elements
nime põhielemendid
Grundelemente der Namen

LT nimielementit
RT nimien määriteosat

nimien rakennetyypit
construction of names
nimeehitustüübid
Namenbildung

LT nimistöntutkimus
ST liitynnäisnimet
ST yhdysnimet
ST elliptiset nimet
ST epeksegeesit
ST yhdistämättömät nimet
ST sanaliittonimet
ST postpositionimet
ST prepositionimet

nimijärjestelmät
name systems
nimesüsteemid
Namensysteme

LT onomastinen teoria
RT nimistömaantiede
RT nimitypologia

nimikerrostumat
name strata
nimekihistused
Namenschichten

LT nimistöntutkimus

nimilait
laws on names
nimeseadused
Namengesetze

LT nimistönhuolto
RT viralliset nimet
RT nimistönsuunnittelu

nimiperinne
tradition of names
nimetraditsioon
Namenüberlieferung

LT nimistöntutkimus

nimistö
nomenclature
nimistu
Nomenklatur

KT nimet
KT erisnimet
LT nimistöntutkimus
ST lainanimet
ST harkinnaisnimet
ST kontrastinimet
ST sovinnaisnimet
ST asiakirjanimet
ST kansannimitykset
ST muotinimet
ST toiminimet
ST sukulaisuusnimitykset
ST karttanimet
ST eläimennimet
ST kotieläinten nimet
ST asukkaiden nimitykset
ST kaavanimet
ST henkilönnimet
ST paikannimet
ST vertailunimet
ST tabunimet
ST tuotenimet
ST siirrynnäisnimet

nimistömaantiede
onomastic geography
regionaalne onomastika
Toponomastik

LT onomastinen teoria
RT nimijärjestelmät
RT nimitypologia

nimistönhuolto
treatment of names
nimehoole
Namenpflege

LT nimistöntutkimus
ST nimilait
ST nimien normaalistaminen
ST viralliset nimet

nimistönsuunnittelu
planning of names
nimekorraldus
Namenplanung

LT viralliset nimet
RT nimilait
RT karttanimet
RT kaavanimet
RT nimien normaalistaminen

nimistöntutkimus
onomastics
onomastika
Onomastik

KT onomastiikka
ST nimien muukalaistaminen
ST nimeämisperusteet
ST kirjurinetymologia
ST nimien rakennetyypit
ST nimielementit
ST nimenmuodostus
ST nimikerrostumat
ST nimistö
ST onomastinen teoria
ST nimiperinne
ST nimistönhuolto
ST nimeämistyypit
ST nimien käyttö

nimitypologia
typology of names
nimetüpoloogia
Namentypologie

LT onomastinen teoria
RT nimijärjestelmät
RT nimistömaantiede

nivhin kieli
Nivkh
nivhi keel
Nivchisch

KT giljakin kieli
LT paleosiperialaiset kielet

nomen actoris
nomen actoris
nomen actoris
Nomen agentis

KÄYTÄ tekijännimet

nominaalilause
nominal clause
nominaallause
Nominalsatz

LT lausetyypit

nominaalistus
nominalization
nominalisatsioon
Nominalisierung

LT transformaatio
RT poisto
RT lasku
RT upotus
RT siirto
RT nosto
RT topikaalistus

nominijohdokset
nominal derivatives
nominaalderivaadid
denominale Ableitungen

KÄYTÄ nominit + johdokset

nominilauseke
noun phrase
noomenifraas
Nominalphrase

LT lausekerakenne
RT adverbiaalilauseke
RT verbilauseke

nominipredikaatti
nominal predicate
nominaalpredikaat
nominales Prädikat

LT predikaatti
RT looginen predikaatti

nominirakenne
nominal construction
nominaaltarind
Nominalkonstruktion

LT syntaktiset rakenteet
ST adjektiivirakenne
RT lauseenvastikkeet
RT vertailurakenne
RT ergatiivirakenne
RT persoonaton rakenne
RT infiniittirakenteet
RT passiivirakenne
RT lausekerakenne
RT omistusrakenne
RT postpositiorakenne
RT prepositiorakenne

nominit
nouns
noomenid
Nomina

LT sanaluokat
ST adjektiivit
ST substantiivit
ST numeraalit
ST pronominit
RT partikkelit
RT verbit

norjan kieli
Norwegian
norra keel
Norwegisch

LT skandinaaviset kielet

normatiivinen kielioppi
normative grammar
normatiivne grammatika
normative Grammatik

KÄYTÄ virheanalyysi
KÄYTÄ kielen normit
KÄYTÄ kielenhuolto

nosto
raising
tõstmine
Raising

LT transformaatio
RT poisto
RT lasku
RT upotus
RT siirto
RT nominaalistus
RT topikaalistus

nostraattihypoteesi
nostratic hypothesis
nostraatiline hüpotees
nostratische Theorie

LT kielisukulaisuus
RT sukupuuteoria
RT kantakieli
RT aaltoteoria

notionaalinen kielioppi
notional grammar
mõisteline grammatika
notionale Grammatik ()

LT kielioppiteoriat

nukleus
nucleus
tuum
Nukleus

LT funktiokielioppi
RT argumentti
RT satelliitti
RT syväsijat

numeraalit
numerals
numeraalid
Numeralia

KT lukusanat
LT nominit
ST perusluvut
ST järjestysluvut
RT partikkelit
RT verbit

numerustaivutus
number
arv
Numerus

LT taivutuskategoriat
ST duaali
ST monikko
ST yksikkö

obinugrilaiset kielet
Ob-Ugric
obiugri keeled
Obugrische Sprachen

LT suomalais-ugrilaiset kielet
LT ugrilaiset kielet
ST hantin kieli
ST mansin kieli

objekti
object
objekt
Objekt

LT lauseenjäsennys
ST suora objekti
ST epäsuora objekti
RT adverbiaali
RT agentti
RT appositio
RT attribuutti
RT kopula
RT intransitiiviverbit
RT predikaatti
RT predikatiivi
RT lauseenmäärite
RT subjekti
RT transitiivisuus

omaperäiset sanat
native words
genuiinsõnavara
genuine/ autochtone Wörter

ominaisuudennimet
names of qualities
omaduste nimetused
Eigenschaftsbezeichnungen

LT leksikaaliset kentät

omistusrakenne
possessive construction
possessiivtarind
Possessivkonstruktion

LT syntaktiset rakenteet
RT lauseenvastikkeet
RT vertailurakenne
RT ergatiivirakenne
RT persoonaton rakenne
RT nominirakenne
RT infiniittirakenteet
RT passiivirakenne
RT lausekerakenne
RT postpositiorakenne
RT prepositiorakenne

onomastinen teoria
onomastic theory
onomastikateooria
onomastische Theorie

LT nimistöntutkimus
ST nimijärjestelmät
ST nimistömaantiede
ST nimitypologia

onomatopoeettiset sanat
onomatopoeic words
onomatopoeetilised sõnad
onomatopoetische Wörter

KÄYTÄ onomatopoeettisuus + leksikologia

onomatopoeettisuus
onomatopoeia
onomatopöa
Onomatopoiie

opetuksen kieli
language of teaching
pedagoogikakeel
Unterrichtssprache

LT ammattikielet

oppikirjat
text-books
õpikud
Lehrbücher

LT kielenopetus
ST kieliopit
ST kielioppaat

oppikoulu
secondary school
keskkool
höhere Schule/ Oberschule

LT oppilaitokset

oppilaitokset
educational establishments
õppeasutused
Lehranstalten

ST peruskoulu
ST lukio
ST keskikoulu
ST kansakoulu
ST oppikoulu
ST tekniset oppilaitokset
ST yliopistot
ST ammatilliset oppilaitokset

ortoepia
ortoepy
ortoeepia
Orthoepie

KÄYTÄ ääntäminen + kielen normit

ortografia
orthography
Orthographie

KT oikeinkirjoitus
LT kielenopetus
LT kirjoitusjärjestelmät
ST lyhenteet
ST välimerkitys

osseetin kieli
Ossetic
osseedi keel
Ossetisch

LT iranilaiset kielet

ostjakin kieli
Ostyak
ostjaki keel
Ostjakisch

KÄYTÄ hantin kieli

ostjakkisamojedin kieli
Ostyak-Samoyed
Ostjaksamojedisch

KÄYTÄ selkupin kieli

paikallissijat
local cases
kohakäänded
Lokalkasus

LT sijat
RT tulosijat
RT syväsijat
RT erosijat

paikannimet
place names
kohanimed
Ortsnamen

KT toponyymit
LT nimistö
ST muistonimet
ST kulttuurinimet
ST luontonimet

paino
stress
rõhk
Betonung

KT dynaaminen aksentti
LT aksentti
ST lausepaino
ST sanapaino
RT emfaasi
RT intonaatio
RT rajasignaalit
RT tauko
RT kvantiteetti
RT rytmi
RT puhenopeus

palaute
feedback
tagasiside
Rückkopplung

LT keskustelunanalyysi
LT diskurssianalyysi
RT puhuttelu
RT vieruspari
RT varaus
RT vuorovaikutus
RT keskeyttäminen
RT päällekkäispuhunta
RT siirtymän mahdollistava kohta
RT vuoronvaihto

paleoaasialaiset kielet
Paleoasian
Paläoasiatische Sprachen

KÄYTÄ paleosiperialaiset kielet

paleosiperialaiset kielet
Paleosiberian
paleosiberi keeled
Paläosibirische Sprachen

KT paleoaasialaiset kielet
ST ainun kieli
ST eskaleuttilaiset kielet
ST luoravetlaanilaiset kielet
ST nivhin kieli
ST jeniseiläiset kielet
ST jukagiirin kieli

paradigma
paradigm
paradigma
Paradigma

LT muoto-oppi

parafraasi
paraphrase
parafraas
Paraphrase

LT semantiikka

parenteesi
parenthesis
parentees
Parenthese

LT lausetyypit

partikkelit
particles
partiklid
Partikeln

KT apusanat
LT sanaluokat
ST adverbit
ST konjunktiot
ST interjektiot
ST postpositiot
ST prepositiot
RT nominit
RT verbit

partisiipit
participles
partitsiibid
Partizipien

LT taivutuskategoriat

partisiippirakenne
participial structure
partitsiibitarind
Partizipialkonstruktion

LT infiniittirakenteet
RT gerundirakenne
RT infinitiivirakenne

passiivi
passive
passiiv
Passiv

KT impersonaali
LT taivutuskategoriat

passiivirakenne
passive construction
passiivtarind
Passivkonstruktion

KT impersonaalirakenne
LT syntaktiset rakenteet
RT lauseenvastikkeet
RT vertailurakenne
RT ergatiivirakenne
RT persoonaton rakenne
RT nominirakenne
RT infiniittirakenteet
RT lausekerakenne
RT omistusrakenne
RT postpositiorakenne
RT prepositiorakenne

passiivisuus
passiveness
passiivsus
Passivität

LT teon laatu
RT aktiivisuus
RT agentiivisuus
RT automatiivisuus
RT eksistentiaalilause
RT staattisuus

patronyymit
patronyms
patronüümid
Patronymika

LT lisänimet
RT matronyymit

pejoratiivisuus
pejorativeness
pejoratiivsus
Pejorativität

LT merkityspiirre
RT vastakohtaisuus
RT deminutiivisuus
RT emotiivisuus
RT ekspressiivisyys

perfekti
perfect
perfekt
Perfekt

LT aikamuodot
RT futuuri
RT imperfekti
RT pluskvamperfekti
RT preesens
RT preteriti

perfektiivinen aspekti
perfective aspect
perfektiivne aspekt
perfektiver Aspekt

KT perfektiivisyys
LT aspekti
RT resultatiivinen aspekti

permiläiset kielet
Permic
permi keeled
Permische Sprachen

LT suomalais-permiläiset kielet
LT suomalais-ugrilaiset kielet
ST komin kieli
ST udmurtin kieli

permissiivisyys
permissive modality
permissiivne modaalsus
Permissiv

LT modaalisuus
RT deonttisuus
RT episteemisyys
RT nesessiivisyys

permjakin kieli
Permyak
permjaki keel
Permjakisch

KÄYTÄ komipermjakin kieli

persoonapronominit
personal pronouns
personaalpronoomenid
Personalpronomen

LT pronominit
RT relatiivipronominit

persoonataivutus
person
isik
Person

LT taivutuskategoriat

persoonaton rakenne
impersonal construction
impersonaaltarind
unpersönliche Konstruktion

KT impersonaalirakenne
LT syntaktiset rakenteet
RT lauseenvastikkeet
RT vertailurakenne
RT ergatiivirakenne
RT nominirakenne
RT infiniittirakenteet
RT passiivirakenne
RT lausekerakenne
RT omistusrakenne
RT postpositiorakenne
RT prepositiorakenne

peruskoulu
elementary school
põhikool
Grundschule, Gesamtschule

LT oppilaitokset

perusluvut
cardinal numerals
kardinaalid
Kardinalzahlen

KT kardinaalilukusanat
LT numeraalit
RT järjestysluvut

pikapuhemuodot
allegro speech forms
kiirkõne vormidt
Allegroformen

LT muoto-oppi
LT fonologia
LT sosiolingvistiikka
RT argoo
RT idiolektit
RT slangi
RT variaatio

pintarakenne
surface structure
pindstruktuur
Oberflächenstruktur

LT transformaatiokielioppi
RT syvärakenne
RT upotus
RT transformaatio

pluskvamperfekti
pluperfect
pluskvamperfekt
Plusquamperfekt

LT aikamuodot
RT futuuri
RT imperfekti
RT perfekti
RT preesens
RT preteriti

pohjalaismurteet
Ostrobothnian dialects
ostbottnische Dialekte

LT suomen kieli
LT länsimurteet
RT hämäläismurteet
RT lounaismurteet

pohjoisviron murteet
North-Estonian dialects
põhjaeesti murded
Nordestnische Mundarten

LT viron kieli
RT koillisviron rantamurteet
RT eteläviron murteet

poisto
deletion
kustutamine
Tilgung

LT transformaatio
RT lasku
RT upotus
RT siirto
RT nominaalistus
RT nosto
RT topikaalistus

politiikan kieli
language of politics
poliitikakeel
Sprache der Politik

LT tyylillinen vaihtelu
LT ammattikielet

polyftongit
polyphthongs
polüftongid
Polyphthonge

LT vokaalit
RT diftongit
RT triftongit

polysemia
polysemy
polüseemia
Polysemie

LT sanasemantiikka
RT homonymia
RT hyponymia
RT synonymia

popularisointi
popularization
populariseerimine
Popularisierung

porosanasto
reindeer vocabulary
põhjapõdrakasvatussõnavara
Rentierterminologie

LT leksikaaliset kentät

positiivi
positive
positiiv
Positiv

LT komparaatio
RT komparatiivi
RT superlatiivi

possessiivisuus
possessiveness
possessiivsus
Possessivität

LT merkityspiirre

possessiivitaivutus
possessive declension
possessiivne deklinatsioon
Possessivflexion

LT taivutuskategoriat

postpositionimet
postpositional names
postpositsioonnimed
Postpositionsnamen

LT nimien rakennetyypit
RT liitynnäisnimet
RT yhdysnimet
RT elliptiset nimet
RT epeksegeesit
RT yhdistämättömät nimet
RT sanaliittonimet
RT postpositionimet
RT prepositionimet

postpositiorakenne
postpositional construction
postpositsioonitarind
Postpositionskonstruktion

LT syntaktiset rakenteet
RT lauseenvastikkeet
RT vertailurakenne
RT ergatiivirakenne
RT nominirakenne
RT infiniittirakenteet
RT passiivirakenne
RT lausekerakenne
RT omistusrakenne
RT postpositiorakenne
RT prepositiorakenne

postpositiot
postpositions
postpositsioonid
Postpositionen

LT partikkelit
RT adverbit
RT konjunktiot
RT interjektiot
RT prepositiot

potentiaali
potential
potentsiaal
Potential

LT modukset
RT konditionaali
RT desideratiivi
RT imperatiivi
RT indikatiivi
RT konjunktiivi

pragmaattinen partikkeli
pragmatic particle
pragmaatiline partikkel
pragmatische Partikel

KÄYTÄ partikkelit pragmatiikka

pragmatiikka
pragmatics
pragmaatika
Pragmatik

ST keskustelunanalyysi
ST deiksis
ST diskurssianalyysi
ST illokutiivinen sävy
ST implikaatio
ST päättely
ST keskustelun maksiimit
ST modaalisuus
ST kohteliaisuus
ST presuppositio
ST relevanssi
ST puheakti
ST puhefunktiot
ST puhetilanne
RT tekstilingvistiikka

predikaatti
predicate
predikaat
Prädikat

LT lauseenjäsennys
ST looginen predikaatti
ST nominipredikaatti
RT adverbiaali
RT agentti
RT appositio
RT attribuutti
RT kopula
RT objekti
RT predikatiivi
RT lauseenmäärite
RT subjekti

predikatiivi
predicative
predikatiiv
Prädikativ

LT lauseenjäsennys
RT adverbiaali
RT agentti
RT appositio
RT attribuutti
RT kopula
RT objekti
RT predikaatti
RT lauseenmäärite
RT subjekti

preesens
present
preesens
Präsens

LT aikamuodot
RT futuuri
RT imperfekti
RT perfekti
RT pluskvamperfekti
RT preteriti

prefiksit
prefixes
prefiksid
Präfixe

LT affiksit
RT infiksit
RT suffiksit

prepositionimet
prepositional names
prepositsioonnimed
vorangestellte Namen

LT nimien rakennetyypit
RT liitynnäisnimet
RT yhdysnimet
RT elliptiset nimet
RT epeksegeesit
RT yhdistämättömät nimet
RT sanaliittonimet
RT postpositionimet

prepositiorakenne
prepositional construction
prepositsioonitarind
Präpositionalkonstruktion

LT syntaktiset rakenteet
RT lauseenvastikkeet
RT vertailurakenne
RT ergatiivirakenne
RT nominirakenne
RT infiniittirakenteet
RT passiivirakenne
RT lausekerakenne
RT omistusrakenne
RT postpositiorakenne

prepositiot
prepositions
prepositsioonid
Präpositionen

LT partikkelit
RT adverbit
RT konjunktiot
RT interjektiot
RT postpositiot

presuppositio
presupposition
presuppositsioon
Präsupposition

LT pragmatiikka
RT deiksis
RT illokutiivinen sävy
RT päättely
RT keskustelun maksiimit
RT kohteliaisuus
RT relevanssi
RT puheakti
RT puhefunktiot
RT puhetilanne
RT tekstilingvistiikka

preteriti
preterite
preteeritum
Präteritum

LT aikamuodot
RT futuuri
RT imperfekti
RT perfekti
RT pluskvamperfekti
RT preesens

produktiivisuus
productiveness
produktiivsus
Produktivität

LT johto-oppi
RT johtimet
RT johdokset
RT kanta

pronominalisaatio
pronominalization
pronominalisatsioon
Pronominalisierung

LT koheesiokeinot
RT anafora
RT katafora
RT ellipsi
RT eksofora
RT toisto
RT substituutio

pronominit
(Kaikkia pronominien nimiä voi indeksoitaessa käyttää asiasanoina )
pronouns
(The names of all pronouns can be used as descriptors when necessary )
pronoomenid
Pronomina

LT nominit
ST persoonapronominit
ST relatiivipronominit

prosodiikka
prosody
prosoodia
Prosodie

KT suprasegmentaalianalyysi
LT äänneoppi
ST aksentti
ST emfaasi
ST rajasignaalit
ST tauko
ST kvantiteetti
ST rytmi
ST puhenopeus
ST puhetahti

psykolingvistiikka
psycholinguistics
psühholingvistika
Psycholinguistik

ST kielen omaksuminen
ST kielen oppiminen
ST kielen tuottaminen

puheakti
speech act
kõneakt
Sprechakt

LT diskurssianalyysi
LT pragmatiikka
RT puhetilanne

puheanalyysi
speech analysis
kõneanalüüs
Analyse gesprochener Sprache

LT fonetiikka
ST puheen tuottaminen
ST puheen tunnistus
ST puhesynteesi
ST puheen ymmärtäminen
RT artikulaatio
RT ääntäminen
RT ääntämisvirheet
RT prosodiikka
RT transkriptio

puheen etnografia
ethnography of speech
kõne etnograafia
Ethnographie des Sprechens

LT sosiolingvistiikka
RT koodi
RT koodinvaihto
RT kansallinen kieli
RT rekisteri
RT muuttujat
RT variaatio

puheen tunnistus
speech recognition
kõne tunnetamine
Sprechakterkennung

LT puheanalyysi
RT puheen tuottaminen
RT puhesynteesi
RT puheen ymmärtäminen

puheen tuottaminen
speech production
kõne produtseerimine
Äußerungsakt

LT puheanalyysi
RT puheen tunnistus
RT puhesynteesi
RT puheen ymmärtäminen

puheen ymmärtäminen
understanding speech
kõnemõistmine
Sprachverstehen

LT puheanalyysi
RT puheen tuottaminen
RT puheen tunnistus
RT puhesynteesi

puhefunktiot
speech functions
kõne funktsioonid
Funktion der Sprechhandlung

LT pragmatiikka
RT deiksis
RT illokutiivinen sävy
RT päättely
RT keskustelun maksiimit
RT kohteliaisuus
RT presuppositio
RT relevanssi
RT puheakti
RT puhetilanne

puhekieli
spoken language
kõnekeel
gesprochene Sprache

LT tyylillinen vaihtelu
RT kirjakieli

puhenopeus
speech speed
kõnetempo
Sprechgeschwindigkeit

LT prosodiikka
RT emfaasi
RT intonaatio
RT rajasignaalit
RT tauko
RT kvantiteetti
RT rytmi
RT paino

puhesynteesi
speech synthesis
kõnesüntees
Sprechaktsynthese

LT puheanalyysi
RT puheen tuottaminen
RT puheen tunnistus
RT puheen ymmärtäminen

puhetahti
speech tempo
Sprechtempo

LT fonetiikka
LT prosodiikka

puhetilanne
speech situation
kõnesituatsioon
Sprechsituation

LT pragmatiikka
RT deiksis
RT illokutiivinen sävy
RT päättely
RT keskustelun maksiimit
RT kohteliaisuus
RT presuppositio
RT relevanssi
RT puheakti
RT puhefunktiot

puhuttelu
addressing
kõnetlus
Anrede

LT keskustelunanalyysi
LT diskurssianalyysi
RT vieruspari
RT palaute
RT varaus
RT vuorovaikutus
RT keskeyttäminen
RT päällekkäispuhunta
RT siirtymän mahdollistava kohta
RT vuoronvaihto

puolan kieli
Polish
poola keel
Polnisch

LT slaavilaiset kielet

puolivokaalit
semi-vowels
semivokaalid
Halbvokale

LT äänneoppi
RT transkriptio
RT vokaalit

puolueiden nimet
names of parties
parteide nimed
Namen von Parteien

LT viralliset nimet

puudiagrammi
tree diagram
puudiagramm
Baumdiagramm

KÄYTÄ välittömät konstituentit

puutarhanhoitosanasto
gardening vocabulary
aiandussõnavara
Fachwortschatz des Gartenbaus

LT leksikaaliset kentät

päälause
main clause
pealause
Hauptsatz

LT lausetyypit

päällekkäispuhunta
overlap
vahelerääkimine
Überlappung

LT keskustelunanalyysi
LT diskurssianalyysi
RT puhuttelu
RT vieruspari
RT palaute
RT varaus
RT vuorovaikutus
RT keskeyttäminen
RT siirtymän mahdollistava kohta
RT vuoronvaihto

päättely
inference
inferents
Inferenz/ Folgerung

LT pragmatiikka
RT illokutiivinen sävy
RT keskustelun maksiimit
RT kohteliaisuus
RT presuppositio
RT relevanssi
RT puheakti
RT puhefunktiot
RT puhetilanne

raamatunkäännökset
Bible translations
piiblitõlked
Bibelübersetzungen

LT kääntäminen
LT käännökset

radion kieli
radio language
raadiokeel
Rundfunksprache

LT tyylillinen vaihtelu

rajasignaalit
junctures
junktuurid
Junkturen/ Grenzsignale

KT junktuurit
LT fonetiikka
LT prosodiikka
RT emfaasi
RT intonaatio
RT tauko
RT kvantiteetti
RT rytmi
RT puhenopeus
RT paino

rakenne
structure
struktuur
Struktur

KT struktuuri
RT rakenneanalyysi

rakenneanalyysi
structural analysis
strukturaalanalüüs
Strukturbeschreibung

KT struktuurianalyysi
RT rakenne

rakennussanasto
construction vocabulary
ehitussõnavara
Baufachwortschatz

LT leksikaaliset kentät

ranskan kieli
French
prantsuse keel
Französisch

LT romaaniset kielet

reduktio
reduction
reduktsioon
Reduktion

LT äännevaihtelu
RT afereesi
RT loppuheitto
RT assimilaatio
RT astevaihtelu
RT dissimilaatio
RT geminaatio
RT haplologia
RT labiaalistuminen
RT kato
RT metafonia
RT metateesi
RT sandhi
RT supistuma
RT sisäheitto
RT soinnillisuus

redundanssi
redundance
liiasus
Redundanz

referaatti
referate
referaat
Referat

LT esityslajit

referatiivirakenne
referative construction
referatiivtarind
referative Konstruktion

LT lauseenvastikkeet
RT finaalirakenne
RT infiniittirakenteet
RT temporaalirakenne

referentti
referent
referent
Referent

KT tarkoite
LT sanasemantiikka
RT konnotaatio
RT denotaatio
RT motivaatio
RT mielle

refleksiivisyys
reflexiveness
refleksiivsus
Reflexivität

LT teon laatu
RT aktiivisuus
RT agentiivisuus
RT augmentatiivisuus
RT automatiivisuus
RT kausatiivisuus
RT kontinuatiivisuus
RT duratiivisuus
RT dynaamisuus
RT faktitiivisuus
RT frekventatiivisuus
RT inkoatiivisuus
RT iteratiivisuus
RT momentaanisuus
RT mutatiivisuus
RT passiivisuus
RT staattisuus
RT temporaalisuus

refleksiivitaivutus
reflexive conjugation
refleksiivne
reflexive Konjugation

LT taivutuskategoriat

rekisteri
register
register
Register

LT sosiolingvistiikka
RT argoo
RT koodi
RT koodinvaihto
RT idiolektit
RT slangi
RT ammattikielet
RT muuttujat
RT variaatio

rekonstruktio
reconstruction
rekonstruktsioon
Rekonstruktion

LT kielihistoria
ST sisäinen rekonstruktio
RT ajoitus
RT glottokronologia
RT kielisukulaisuus
RT äännelaki
RT kielenmuistomerkit

rektio
government
rektsioon
Rektion

LT syntaktiset suhteet
RT kongruenssi
RT rinnastus
RT dependenssi
RT neksus
RT alistus
RT valenssi

relatiivilause
relative clause
relatiivlause
Relativsatz

LT lausetyypit

relatiivipronominit
relative pronouns
relatiivpronoomenid
Relativpronomen

LT pronominit
RT persoonapronominit

relevanssi
relevance
relevants
Relevanz

LT pragmatiikka
RT illokutiivinen sävy
RT päättely
RT keskustelun maksiimit
RT kohteliaisuus
RT presuppositio
RT puheakti
RT puhefunktiot
RT puhetilanne

resiprookkisuus
reciprocity
retsiprooksus
Reziprozität

LT teon laatu

resultatiivinen aspekti
resultative aspect
resultatiivne aspekt
resultativer Aspekt

KT resultatiivisuus
LT aspekti
RT perfektiivinen aspekti

rinnakkaisjohdokset
parallel derivatives
rööptuletised
Parallelableitungen

LT johdokset

rinnakkaisnimet
parallel names
rööpnimed
Parallelnamen

LT nimien käyttö

rinnastus
co-ordination
Parataxe, Koordination

LT kytkös
LT syntaktiset suhteet
RT kongruenssi
RT dependenssi
RT rektio
RT neksus
RT alistus

rinnastuskonjunktiot
co-ordinating conjunction
koordinierende Konjunktion

KÄYTÄ rinnastus + konjunktiot

rinnastuslause
co-ordinate sentence
koordineeritud
beigeordneter Satz

LT lausetyypit

ristimänimet
Christian names
ristinimed
Taufnamen

KÄYTÄ etunimet

romaaniset kielet
Romance
romaani keeled
romanische Sprachen

LT indoeurooppalaiset kielet
ST ranskan kieli
ST italian kieli
ST romanian kieli

romanian kieli
Rumanian
rumeenia keel
Rumänisch

LT romaaniset kielet

roolit
roles
rollid
Rollen

KÄYTÄ syväsijat

runokieli
poetic language
runokieli
dichterische Sprache

LT tyylillinen vaihtelu

ruokakulttuurisanasto
culinary vocabulary
kokakunsti sõnavara
Fachwortschatz der Eßkultur

LT leksikaaliset kentät

ruokasanasto
food vocabulary
toidusõnavara
Nahrungsmittelfachwortschatz

LT leksikaaliset kentät

ruotsin kieli
Swedish
rootsi keel
Schwedisch

LT skandinaaviset kielet
ST suomenruotsi
ST muinaisruotsi

rytmi
rhythm
rütm
Rhythmus

LT prosodiikka
RT emfaasi
RT intonaatio
RT rajasignaalit
RT tauko
RT kvantiteetti
RT puhenopeus
RT paino

saamen kieli
Sami
saami keel
Samisch

KT lapin kieli
LT suomalais-ugrilaiset kielet
LT suomalais-volgalaiset kielet

sairauksien nimet
names of illnesses
haiguste nimetused
Krankheitsnamen

LT leksikaaliset kentät

saksan kieli
German
saksa keel
Deutsch

KT yläsaksa
LT germaaniset kielet
ST keskiyläsaksa
ST muinaisyläsaksa

salakielet
secret languages
salakeeled
Geheimsprachen

LT keinotekoiset kielet

samaviitteisyys
same reference
samaviitelisus
Referenzidentität

LT viittaussuhteet
RT analogia
RT konnotaatio
RT vastakohtaisuus
RT denotaatio
RT mielle

samojedikielet
Samoyedic
samojeedi keeled
Samojedische Sprachen

LT uralilaiset kielet
ST enetsin kieli
ST kamassin kieli
ST matorin kieli
ST nenetsin kieli
ST nganasanin kieli
ST selkupin kieli

sanaintonaatio
word intonation
sõnaintonatsioon
Wortintonation

KT sanakorko
LT intonaatio
RT katko
RT lauseintonaatio

sanajärjestys
word order
sõnajärg
Wort- und Satzgliedstellung

LT lauseoppi

sanakirjat
dictionaries
sõnaraamatud
Wörterbücher

LT leksikografia
ST kaksikieliset sanakirjat
ST selittävät sanakirjat
ST murresanakirjat
ST etymologiset sanakirjat
ST frekvenssisanakirjat
ST fraasisanakirjat
ST käänteissanakirjat
ST termisanakirjat
RT sanastot

sanaleikit
wordplays
sõnamängud
Wortspiele

sanaliitot
phrases
sõnaühendid
Phrasen

LT leksikologia
LT sananmuodostus
RT yhdyssanat
RT kontaminaatio
RT johdokset

sanaliittonimet
phrase names
fraasnimed
Namen aus Wortverbindungen

LT nimien rakennetyypit
RT liitynnäisnimet
RT yhdysnimet
RT elliptiset nimet
RT epeksegeesit
RT yhdistämättömät nimet
RT postpositionimet
RT prepositionimet

sanaluettelot
word lists
Wortlisten

KÄYTÄ sanastot

sanaluokat
word classes
sõnaliigid
Wortklassen

LT kielioppi
ST nominit
ST partikkelit
ST verbit

sananmuodostus
word formation
sõnamoodustus
Wortbildung

LT leksikologia
ST lyhennesanat
ST yhdyssanat
ST kontaminaatio
ST johdokset
ST sanaliitot
RT johto-oppi

sananvalinta
choice of words
sõnavalik
Wortwahl

sanapaino
word stress
sõnarõhk
Wortakzent

LT paino
RT lausepaino

sanasemantiikka
word semantics
sõnasemantika
Wortbedeutung

KT motiivimerkitys
KT leksikaalinen merkitys
LT semantiikka
ST analogia
ST konnotaatio
ST denotaatio
ST homonymia
ST hyponymia
ST leksikaaliset kentät
ST metonymia
ST motivaatio
ST polysemia
ST referentti
ST mielle
ST synonymia

sanasto
vocabulary
sõnavara
Wortschatz

KÄYTÄ leksikologia

-sanasto
(Alla esimerkkejä BSU III:n aihepiireistä, uusia voi käyttää tarpeen mukaan )
-vocabulary
(Below examples of themes in the BSU III, new themes can be used when necessary )
-sõnavara
-fachwortschatz/ -terminologie

KÄYTÄ maataloussanasto
KÄYTÄ alkoholisanasto
KÄYTÄ ilmailusanasto
KÄYTÄ leivontasanasto
KÄYTÄ tuohisanasto
KÄYTÄ karjanhoitosanasto
KÄYTÄ kauppasanasto
KÄYTÄ rakennussanasto
KÄYTÄ ruokakulttuurisanasto
KÄYTÄ kansatieteen sanasto
KÄYTÄ kalastussanasto
KÄYTÄ ruokasanasto
KÄYTÄ puutarhanhoitosanasto
KÄYTÄ maantieteen sanasto
KÄYTÄ käsityösanasto
KÄYTÄ valjastussanasto
KÄYTÄ kotitaloussanasto
KÄYTÄ metsästyssanasto
KÄYTÄ nahkatyösanasto
KÄYTÄ avioliittosanasto
KÄYTÄ sotilassanasto
KÄYTÄ musiikkisanasto
KÄYTÄ mytologian sanasto
KÄYTÄ maaliikennesanasto
KÄYTÄ leikkisanasto
KÄYTÄ porosanasto
KÄYTÄ merenkulkusanasto
KÄYTÄ kyydityssanasto
KÄYTÄ tapakulttuurisanasto
KÄYTÄ vesiliikennesanasto
LT leksikaaliset kentät
RT x:n nimitykset
RT termit

sanastot
vocabularies
sõnaloendid
Wörterverzeichnisse

KT sanaluettelot
LT leksikografia
RT sanakirjat

sanavartalot
word stems
sõnatüved
Wortstämme

KT vartalo
LT morfeemit

sandhi
sandhi
sandhi
Sandhi

LT äännevaihtelu
RT afereesi
RT loppuheitto
RT assimilaatio
RT astevaihtelu
RT dissimilaatio
RT geminaatio
RT haplologia
RT labiaalistuminen
RT metafonia
RT metateesi
RT reduktio
RT supistuma
RT sisäheitto
RT soinnillisuus

satelliitti
satellite
satelliit
Satellit (Bezugswort)

LT funktiokielioppi
RT argumentti
RT nukleus
RT syväsijat

savolaismurteet
Savo dialects
Savo-Mundarten

LT itämurteet
LT suomen kieli
RT kaakkoismurteet

segmentaatio
segmentation
segmentatsioon
Segmentierung

LT muoto-oppi
RT morfeemit

sekaesitys
mixed presentation
segaesitus
Mischdarstellung

LT esityslajit
RT suora esitys
RT epäsuora esitys
RT eläytymisesitys

sekanimet
hybrids
hübriidnimed
Mischnamen/ hybride Namen

KT bastardinimet
KT hybridit
LT lainanimet
RT mukaelmanimet
RT käännösnimet

selittävät sanakirjat
descriptive dictionaries
seletussõnaraamatud
beschreibende Wörterbücher

LT sanakirjat
RT dialektologia + sanakirjat
RT sanakirjat + kielet
RT etymologia + sanakirjat
RT frekvenssi + sanakirjat
RT fraseologia + sanakirjat
RT käänteissanakirjat
RT terminologia + sanakirjat

selkokieli
simplified language
lihtsustatud keel
vereinfachte Sprache

selkupin kieli
Selkup
sölkupi keel
Selkupisch

KT ostjakkisamojedin kieli
LT samojedikielet

semantiikka
semantics
semantika
Semantik

KT lausesemantiikka
KT merkitysoppi
KT merkitys
ST teon laatu
ST kaksiselitteisyys
ST komponenttianalyysi
ST disjunktiivi
ST leksikaalistuminen
ST parafraasi
ST semanttinen muutos
ST merkityspiirre
ST spatiaalisuus
ST sanasemantiikka

semanttinen muutos
semantic change
semantiline muutumine
semantischer Wandel

KT Bedeutungswandel
KT merkityksen muutos
LT semantiikka

semanttinen variaatio
semantic variation
semantiline varieerumine
semantische Variation

KÄYTÄ variaatio + semantiikka

semanttiset roolit
semantic roles
semantilised rollid
semantische Rollen

KÄYTÄ syväsijat

semiotiikka
semiotics
semiootika
Semiotik

serbin kieli
Serbian
serbi keel
Serbisch

KÄYTÄ serbokroaatin kieli

serbokroaatin kieli
Serbo-Croatian
serbohorvaadi keel
Serbokroatisch

KT kroaatin kieli
KT serbin kieli
LT slaavilaiset kielet

sibilantit
sibilants
sibilandid
Sibilanten

LT konsonantit
RT affrikaatat
RT dentaalit
RT likvidat
RT nasaalit
RT spirantit
RT klusiilit

siirrynnäisnimet
transferred names
ülekantud nimed
übertragene Namen

LT nimistö
LT nimeämistyypit
RT lainanimet
RT harkinnaisnimet

siirto
movement
siire
Bewegung

LT transformaatio
RT poisto
RT lasku
RT upotus
RT nominaalistus
RT nosto
RT topikaalistus

siirtymän mahdollistava kohta
transition relevance place
siiret võimaldav koht
Übergabe des Rederechts ermöglichende Stelle

LT keskustelunanalyysi
LT diskurssianalyysi
RT puhuttelu
RT vieruspari
RT palaute
RT varaus
RT vuorovaikutus
RT keskeyttäminen
RT päällekkäispuhunta
RT vuoronvaihto

sijakielioppi
case grammar
käändegrammatika
Kasusgrammatik

KÄYTÄ funktiokielioppi

sijat
(Sijamuotojen nimiä voi indeksoitaessa käyttää asiasanoina esim. datiivi, nominatiivi )
cases
(The names of cases can be used as descriptors when indexing, e.g. dative, nominative )
käänded
Kasus

KT kieliopilliset sijat
LT taivutuskategoriat
ST tulosijat
ST paikallissijat
ST syväsijat
ST erosijat

sisäheitto
syncope
sünkoop
Synkope

LT äännevaihtelu
RT afereesi
RT loppuheitto
RT haplologia
RT metateesi
RT sandhi

sisäinen rekonstruktio
internal reconstruction
siserekonstruktsioon
sprachinterne Rekonstruktion

LT rekonstruktio

sivistyneistönnimet
intelligentsia names
intelligentsinimed
Namen der Intellektuellen/ der Intelligenz

LT sukunimet
RT sotilasnimet
RT aatelisnimet
RT talonpoikaisnimet

sivulause
subordinate clause
subordineeritud kõrvallause
Nebensatz

KT alisteinen lause
LT lausetyypit

skandinaaviset kielet
Scandinavian
skandinaavia keeled
Skandinavische Sprachen

LT germaaniset kielet
LT indoeurooppalaiset kielet
ST tanskan kieli
ST norjan kieli
ST muinaisnorja
ST ruotsin kieli

slaavilaiset kielet
Slavic
slaavi keeled
Slavische Sprachen

LT indoeurooppalaiset kielet
ST bulgarian kieli
ST tsekin kieli
ST puolan kieli
ST venäjän kieli
ST serbokroaatin kieli
ST slovakin kieli
ST sloveenin kieli
ST ukrainan kieli

slangi
slang
släng
Slang

LT sosiolingvistiikka
RT pikapuhemuodot
RT argoo
RT idiolektit
RT innovaatio
RT rekisteri
RT ammattikielet
RT variaatio

slovakin kieli
Slovak
slovaki keel
Slovakisch

LT slaavilaiset kielet

sloveenin kieli
Slovene
sloveeni keel
Slovenisch

LT slaavilaiset kielet

soinnillisuus
voice
helilisus
Stimmhaftigkeit

LT assimilaatio
RT labiaalistuminen
RT liudennus
RT velaaristuminen
RT vokaalisointu

sokeainkirjoitus
Braille
Braille
Blindenschrift

KT brailleaakkoset

sosiaalinen murre
social dialect
sotsiaalne murre
Soziolekt

KÄYTÄ sosiaalinen vaihtelu

sosiaalinen vaihtelu
social variation
sotsiaalsed variandid
soziale Variation

KT sosiolektit
KT sosiaalinen murre
LT variaatio
RT alueellinen vaihtelu
RT lasten kieli
RT murteet
RT miesten kieli
RT tilanteinen vaihtelu
RT tyylillinen vaihtelu
RT naisten kieli

sosiolingvistiikka
sociolinguistics
sotsiolingvstika
Soziolinguistik

KT kielen sosiologia
ST pikapuhemuodot
ST argoo
ST kaksikielisyys
ST koodi
ST koodinvaihto
ST puheen etnografia
ST hyperkorrektius
ST idiolektit
ST innovaatio
ST interferenssi
ST kielen muuttuminen
ST kielen sammuminen
ST kielen normit
ST kielipolitiikka
ST kielellinen vaikuttaminen
ST monikielisyys
ST kansallinen kieli
ST rekisteri
ST slangi
ST ammattikielet
ST kielen vaihto
ST muuttujat
ST variaatio

sosio-onomastiikka
socio-onomastics
sotsio-onomastika
Sozioonomastik

LT nimien käyttö
ST muotinimet
ST tabunimet

sotilasnimet
military names
sõdurinimed
Militärnamen

LT sukunimet
RT sivistyneistönnimet
RT aatelisnimet
RT talonpoikaisnimet

sotilassanasto
military vocabulary
sõjandussõnavara
Militärfachwortschatz

LT leksikaaliset kentät

soveltava kielitiede
applied linguistics
rakenduslingvistika
angewandte Sprachwissenschaft

RT teoreettinen kielitiede

sovinnaisnimet
conventional names
traditsioonilised nimed
konventionelle Namen

KT eksonyymit
LT nimistö

spatiaalisuus
spatialness
ruumilisus
Räumlichkeit

LT merkityspiirre
LT semantiikka

spektrografia
spectrography
spektrograafia
Spektographie

LT fonetiikka
RT akustinen analyysi
RT artikulatorinen fonetiikka
RT kokeellinen fonetiikka
RT formanttianalyysi

spesies
spesies
speetsies
Spezies

KÄYTÄ definiittisyys

spirantit
spirants
spirandid
Spiranten

LT konsonantit
RT affrikaatat
RT dentaalit
RT likvidat
RT nasaalit
RT sibilantit
RT klusiilit

staattisuus
stativeness
staatilisus
Stativität

LT teon laatu
RT kontinuatiivisuus
RT duratiivisuus
RT frekventatiivisuus
RT iteratiivisuus
RT momentaanisuus
RT passiivisuus
RT temporaalisuus

standardisointi
standardization
standardiseerimine
Standardisierung

LT kielen normit
RT kielenhuolto
RT kielenuudistus

stratifikaatiokielioppi
stratificational grammar
stratifikatsioonigrammatika
Stratifikationsgrammatik

LT kielioppiteoriat

strukturaalikielioppi
structural grammar
strukturaalgrammatika
strukturelle Grammatik

LT kielioppiteoriat
ST distribuutio

subjekti
subject
subjekt
Subjekt

LT lauseenjäsennys
ST muodollinen subjekti
ST looginen subjekti
RT adverbiaali
RT agentti
RT appositio
RT attribuutti
RT kopula
RT objekti
RT predikaatti
RT predikatiivi
RT lauseenmäärite

subjektikonjugaatio
subjective conjugation
subjektive Konjugation

KÄYTÄ epämääräinen taivutus

substantiivit
nouns substantive
substantiivid
Substantive

LT nominit
RT adjektiivit
RT pronominit

substituutio
substitution
substitutsioon
Substitution

LT koheesiokeinot
RT anafora
RT katafora
RT ellipsi
RT eksofora
RT pronominalisaatio
RT toisto

substraatti
substratum
substraat
Substrat

LT kielikontaktit
RT superstraatti

suffiksit
suffixes
sufiksid
Suffixe

LT affiksit
RT infiksit
RT prefiksit

sukulaisuusnimitykset
kinship terms
sugulusterminid
Verwandtschaftsbezeichungen

LT leksikaaliset kentät
LT nimistö

sukunimet
surnames
perekonnanimed
Familiennamen

LT henkilönnimet
ST sivistyneistönnimet
ST sotilasnimet
ST aatelisnimet
ST talonpoikaisnimet

sukupuuteoria
family tree theory
keelepuu teooria
Stammbaumtheorie

LT kielisukulaisuus
RT nostraattihypoteesi
RT kantakieli
RT alkukotikysymys
RT aaltoteoria

suomalais-permiläiset kielet
Finno-Permic
läänemeresoome-permi keeled
Finnopermische Sprachen

LT suomalais-ugrilaiset kielet
ST permiläiset kielet
ST suomalais-volgalaiset kielet

suomalais-ugrilaiset kielet
Finno-Ugric
soome-ugri keeled
Finnougrische Sprachen

LT uralilaiset kielet
ST itämerensuomalaiset kielet
ST suomalais-permiläiset kielet
ST obinugrilaiset kielet
ST permiläiset kielet
ST saamen kieli
ST ugrilaiset kielet
ST suomalais-volgalaiset kielet
ST volgalaiset kielet

suomalais-volgalaiset kielet
Volga-Finnic
läänemeresoome-volga keeled
Volgafinnische Sprachen

LT suomalais-permiläiset kielet
LT suomalais-ugrilaiset kielet
ST itämerensuomalaiset kielet
ST saamen kieli
ST volgalaiset kielet

suomen kieli
Finnish
soome keel
Finnisch

LT itämerensuomalaiset kielet
ST amerikansuomi
ST itämurteet
ST vanha kirjasuomi
ST länsimurteet

suomenruotsi
Finland-Swedish
soomerootsi keel
Finnlandschwedisch

LT ruotsin kieli

suora esitys
direct presentation
otseesitus
direkte Rede

LT esityslajit
RT epäsuora esitys
RT eläytymisesitys
RT sekaesitys

suora objekti
direct object
otsesihitis
direktes Objekt

LT objekti
RT epäsuora objekti

superlatiivi
superlative
superlatiiv
Superlativ

LT komparaatio
RT komparatiivi
RT positiivi

superstraatti
superstratum
superstraat
Superstrat

LT kielikontaktit
RT substraatti

supistuma
stricture
kontraheerumine
Kontraktion/ Verengung

LT äännevaihtelu
RT afereesi
RT loppuheitto
RT assimilaatio
RT astevaihtelu
RT dissimilaatio
RT geminaatio
RT haplologia
RT labiaalistuminen
RT metafonia
RT metateesi
RT reduktio
RT sandhi
RT sisäheitto
RT soinnillisuus

suprasegmentaalianalyysi
suprasegmental analysis
suprasegmentaalanalüüs
Suprasegmentenanalyse

KÄYTÄ prosodiikka

suuntien nimet
names of directions
suunanimetused
Bezeichnungen für Richtungen

LT leksikaaliset kentät

svaavokaalit
schwa vowels
švaavokaalid
Schwa-Vokale/ reduzierte Vokale

LT vokaalit

synkroninen tarkastelu
synchronic analysis
sünkroonanalüüs
synchrone Analyse

RT kielihistoria

synonymia
synonymy
sünonüümia
Synonymie

LT sanasemantiikka
RT analogia
RT konnotaatio
RT denotaatio
RT homonymia
RT hyponymia
RT polysemia
RT samaviitteisyys
RT mielle

syntaktiset rakenteet
syntactic structures
süntaktilised tarindid
syntaktische Strukturen

LT lauseoppi
ST lauseenvastikkeet
ST vertailurakenne
ST ergatiivirakenne
ST persoonaton rakenne
ST nominirakenne
ST infiniittirakenteet
ST passiivirakenne
ST lausekerakenne
ST omistusrakenne
ST postpositiorakenne
ST prepositiorakenne
RT lausetyypit

syntaktiset suhteet
syntactic relations
süntaktilised seosed
syntaktische Beziehungen

LT lauseoppi
ST kongruenssi
ST rinnastus
ST dependenssi
ST rektio
ST inkongruenssi
ST neksus
ST alistus

syrjäänin kieli
Zyryan
Syrjänisch

KÄYTÄ komin kieli

systeemilause
system-sentence
süsteemlause
Systemsatz

LT tekstilingvistiikka
RT koherenssi
RT koheesiokeinot
RT lauseyhdistys
RT fokusointi
RT genre
RT informaatiorakenne
RT lineaarisuus
RT tekstilause
RT tematiikka
RT topiikki

syvärakenne
deep structure
süvastruktuur
Tiefenstruktur

LT transformaatiokielioppi
RT pintarakenne
RT transformaatio

syväsijat
semantic functions
süvakäänded
Tiefenkasus

KT roolit
KT semanttiset roolit
LT sijat
LT funktiokielioppi
ST agentiivi
ST hyötyjä
ST kokija
ST voima
ST kohde
ST instrumentti
ST lokatiivi
ST neutraali
ST lähde
RT nukleus
RT satelliitti

tabu
tabu
tabu
Tabu

tabunimet
tabu names
tabunimed
Tabunamen

LT nimistö
LT sosio-onomastiikka
RT muotinimet

taivutus
inflection
tüvefleksioon
Flexion

RT taivutuskategoriat

taivutuskategoriat
inflectional categories
fleksioonikategooriad
Flexionskategorien

KT verbin pääluokat
KT taivutusmorfologia
KT morfologiset kategoriat
LT muoto-oppi
ST aktiivi
ST aspekti
ST sijat
ST komparaatio
ST määräinen taivutus
ST genus
ST gerundit
ST epämääräinen taivutus
ST infinitiivit
ST mediaalitaivutus
ST modukset
ST negaatio
ST numerustaivutus
ST partisiipit
ST passiivi
ST persoonataivutus
ST possessiivitaivutus
ST refleksiivitaivutus
ST aikamuodot
RT taivutus

taivutusmorfologia
inflectional morphology
fleksioonimorfoloogia
Flexionsmorphologie

KÄYTÄ taivutuskategoriat

takavokaalit
back vowels
tagavokaalid
Hintervokale

LT vokaalit
RT keskivokaalit
RT etuvokaalit

talonpoikaisnimet
peasant names
talupojanimed
Bauernnamen

LT sukunimet
RT sivistyneistönnimet
RT sotilasnimet
RT aatelisnimet

tanskan kieli
Danish
taani keel
Dänisch

LT skandinaaviset kielet

tapakulttuurisanasto
vocabulary of usage and customs
tavakultuurisõnavara
Fachwortschatz der Sitten und Gebräuche

LT leksikaaliset kentät

tataarin kieli
Tatar
tatari keel
Tatarisch

LT turkkilaiset kielet

tauko
pause
paus
Pause

LT prosodiikka
RT intonaatio
RT rajasignaalit
RT rytmi

tavgin kieli
Tawgi
Tavgisamojedisch

KÄYTÄ nganasanin kieli

tavu
syllable
silp
Silbe

LT äänneoppi

teema-reema -rakenne
theme-rheme -structure
teema-reema tarind
Thema-Rhema-Gliederung

KÄYTÄ tematiikka

tekijännimet
agent nouns
tegijanimed
Nomina agentis

KT nomen actoris
LT johdostyypit

tekimennimet
instrumental derivatives
instrumentaalderivaadid
Instrumentalableitungen

LT johdostyypit

tekniikan kieli
language of technology
tehnikakeel
Techniksprache

LT ammattikielet

tekniset oppilaitokset
technical colleges
tehnikumid
technische Lehranstalten

LT oppilaitokset

tekstianalyysi
text analysis
tekstianalüüs
Textanalyse

LT tekstilingvistiikka

tekstiilien nimitykset
names of textiles
tekstiilide nimetused
Bezeichnungen für Textilien

LT leksikaaliset kentät

tekstilajit
text genres
tekstizanrid
Textsorten

KÄYTÄ genre

tekstilause
text-sentence
tekstlause
Textsatz

LT tekstilingvistiikka
RT koherenssi
RT koheesiokeinot
RT lauseyhdistys
RT fokusointi
RT genre
RT informaatiorakenne
RT lineaarisuus
RT systeemilause
RT tematiikka
RT topiikki

tekstilingvistiikka
text linguistics
tekstilingvistika
Textlinguistik

ST koherenssi
ST koheesiokeinot
ST lauseyhdistys
ST kytkös
ST emfaasi
ST fokusointi
ST genre
ST informaatiorakenne
ST lineaarisuus
ST kysymys-vastaus -rakenne
ST viittaussuhteet
ST esityslajit
ST systeemilause
ST tekstianalyysi
ST tekstityyppi
ST tekstilause
ST tematiikka
ST topiikki
RT pragmatiikka
RT tematiikka
RT topiikki

tekstityyppi
text type
tekstitüüp
Texttyp

LT tekstilingvistiikka
RT genre

tematiikka
thematic structure
temaatiline struktuur
thematische Relation

KT teema-reema -rakenne
LT tekstilingvistiikka
RT informaatiorakenne
RT looginen predikaatti
RT looginen subjekti

temporaalirakenne
temporal construction
temporaaltarind
Temporalkonstruktion

LT lauseenvastikkeet
RT finaalirakenne
RT infiniittirakenteet
RT referatiivirakenne

temporaalisuus
temporality
temporaalsus
Temporalität

LT teon laatu
RT kontinuatiivisuus
RT duratiivisuus
RT frekventatiivisuus
RT iteratiivisuus
RT momentaanisuus
RT staattisuus

tempus
tempus
tempus
Tempus

KÄYTÄ aikamuodot

teon kohteen nimet
names of the target of actions
teoobjekti nimed

LT johdostyypit

teon laatu
Aktionsart
tegevuslaad
Aktionsart

KT Aktionsart
LT semantiikka
ST aktiivisuus
ST agentiivisuus
ST augmentatiivisuus
ST automatiivisuus
ST kausatiivisuus
ST kontinuatiivisuus
ST duratiivisuus
ST dynaamisuus
ST faktitiivisuus
ST frekventatiivisuus
ST inkoatiivisuus
ST iteratiivisuus
ST momentaanisuus
ST mutatiivisuus
ST passiivisuus
ST resiprookkisuus
ST refleksiivisyys
ST staattisuus
ST temporaalisuus
ST transitiivisuus

teonnimet
names of actions
teonimed
Nomina actionis

LT johdostyypit

teon tuloksen nimet
names of the result of actions
nomen acti
Resultativa

LT johdostyypit

teoreettinen kielitiede
theoretical linguistics
teoreetiline lingvistika
theoretische Linguistik

RT soveltava kielitiede

terminologia
terminology
terminoloogia
Terminologie

LT leksikaaliset kentät
RT x:n nimitykset

termisanakirjat
terminological dictionaries
terminoloogiasõnaraamatud
terminologische Wörterbücher

KÄYTÄ terminologia + sanakirjat

termit
(Alla esimerkkinä BSU III:ssa käytettyjä termejä, uusia voi käyttää tarpeen mukaan )
terms
(Below terms used as examples in BSU III, new terms can be used when necessary )
Termini

RT anatomian termit
RT astronomian termit
RT biologian termit
RT geologian termit
RT kirjastotermit
RT matematiikan termit
RT meteorologian termit
RT fonetiikan termit
RT fysiikan termit
RT fysiologian termit
RT kemian termit
RT filosofian termit
LT leksikaaliset kentät
RT x:n nimitykset
RT -sanasto

tiedepolitiikka
science policy
teaduspoliitika
Wissenschaftspolitik

tieteelliset laitokset
scientific institutions
teadusasutused
wissenschaftliche Institutionen

tieteelliset seurat
scientific societies
teaduslikud seltsid
wissenschaftliche Gesellschaften

tietokannat
databases
andmebaasid
Datenbanken

tietokonelingvistiikka
computational linguistics
arvutuslingvistika
Computerlinguistik

KT atk-lingvistiikka
RT kääntäminen

tilanteinen vaihtelu
situational variation
Situationsvariation

LT variaatio
RT alueellinen vaihtelu
RT lasten kieli
RT koodi
RT miesten kieli
RT tyylillinen vaihtelu
RT naisten kieli

tilastollinen tarkastelu
statistical analysis
statistiline analüüs
statistische Analyse

KT kvantitatiivinen tarkastelu
LT matemaattinen kielitiede
RT frekvenssi
RT glottokronologia

tilastot
statistics
statistika
Statistiken

tittelit
titles
tiitlid
Titel

toiminimet
firm names
firmanimed
Firmennamen

LT viralliset nimet
LT nimistö

toisto
repetition
kordus
Wiederholung

LT koheesiokeinot
RT anafora
RT katafora
RT ellipsi
RT eksofora
RT pronominalisaatio
RT samaviitteisyys
RT substituutio

toivomuslause
optative clause
soovlause
Wunschsatz

LT lausetyypit

topiikki
topic
topik
Topik

LT tekstilingvistiikka
RT fokusointi
RT informaatiorakenne
RT tematiikka

topikaalistus
topicalization
topikalisatsioon
Topikalisierung

LT transformaatio
RT poisto
RT lasku
RT upotus
RT siirto
RT nominaalistus
RT nosto

toponyymit
toponyms
toponüümid
Toponyme

KÄYTÄ paikannimet

transformaatio
transformation
transformatsioon
Transformation

LT transformaatiokielioppi
ST poisto
ST lasku
ST upotus
ST siirto
ST nominaalistus
ST nosto
ST topikaalistus
RT syvärakenne
RT pintarakenne

transformaatiokielioppi
transformational grammar
transformatsioonigrammatika
Transformationsgrammatik

KT generatiivinen transformaatiokielioppi
LT kielioppiteoriat
LT lauseoppi
ST syvärakenne
ST pintarakenne
ST transformaatio

transitiivilause
transitive sentence
transitiivne lause
transitiver Satz

LT lausetyypit

transitiivisuus
transitivity
transitiivsus
Transitivität

KT transitiiviverbit
LT teon laatu
LT verbit

transkriptio
transcription
transkriptsioon
Transkription

KT tarkekirjoitus
KT äännekirjoitus
LT äänneoppi
RT artikulaatio
RT ääntäminen
RT prosodiikka
RT puheanalyysi

translitterointi
transliteration
transliteratsioon
Transliteration

LT kirjoitusjärjestelmät

triftongit
triphthongs
triftongid
Triphthonge

LT vokaalit
RT diftongit
RT polyftongit

tsekin kieli
Czech
tšehhi keel
Ĉechisch

LT slaavilaiset kielet

tseremissin kieli
Cheremis
tšeremissi keel
Ĉeremissisch

KÄYTÄ marin kieli

tsuktsin kieli
Chukchee
tšuktši keel
ĈukĈisch

LT luoravetlaanilaiset kielet

tsuvassin kieli
Chuvash
tšuvaši keel
Ĉuvaĉisch

LT turkkilaiset kielet

tulen nimitykset
names for fire
tule nimetused
Bezeichnungen für Feuer

LT leksikaaliset kentät

tulkkaus
interpretation
suuline tõlge
Dolmetschen

LT kääntäminen
RT käännöksen vastaavuus

tulosijat
lative cases
latiivsed käänded
Richtungskasus/ Lativkasus

LT sijat
RT syväsijat
RT erosijat

tunguusikielet
Tungusic
tunguusi-mandzu keeled
Tungusische Sprachen

LT altailaiset kielet

tunneverbit
emotional verbs
emotsionaalverbid
Gefühlsverben

KÄYTÄ emotiivisuus + verbit

tunnukset
signs
tunnused
Zeichen

LT morfeemit
RT affiksit
RT liitteet
RT sanavartalot

tunnusmerkkisyys
markedness
markeeritus
Markiertheit

tuohisanasto
birchbark vocabulary
kasetohu-sõnavara
Birkenrindenfachwortschatz

LT leksikaaliset kentät

tuotenimet
trade names
tootenimed
Handelsname

LT nimistö

turkkilaiset kielet
Turkic
turgi keeled
Turksprachen

LT altailaiset kielet
ST baskiirin kieli
ST bolgaarin kieli
ST tsuvassin kieli
ST tataarin kieli

tutkijakoulutus
training of researchers
täienduskoolitus
Ausbildung von Forschern

tutkijat
scholars
uurijad
Forscher

tutkimushistoria
history of research
uurimislugu
Forschungsgeschichte, Wissenschaftsgeschichte

tyylillinen vaihtelu
stylistic variation
stiilivariandid
stilistische Variation

LT variaatio
ST asiaproosa
ST lakikieli
ST mainoskieli
ST kirjallisuuden kieli
ST huumorin kieli
ST politiikan kieli
ST lehtikieli
ST kirjakieli
ST runokieli
ST radion kieli
ST uskonnollinen kieli
ST puhekieli
ST urheilukieli
RT arkaismit
RT alueellinen vaihtelu
RT lasten kieli
RT vierassanat
RT miesten kieli
RT neologismit
RT tilanteinen vaihtelu
RT sosiaalinen vaihtelu
RT naisten kieli

tyylioppi
stylistics
stilistika
Stilistik

KT tyyli
ST metafora

täydennyslause
complementary clause
kõrvallause
Objektsatz

KT komplementtilause
LT lausetyypit

udmurtin kieli
Udmurt
udmurdi keel
Udmurtisch

KT votjakin kieli
LT permiläiset kielet

ugrilaiset kielet
Ugric
ugri keeled
Ugrische Sprachen

LT suomalais-ugrilaiset kielet
ST unkarin kieli
ST obinugrilaiset kielet

ukrainan kieli
Ukrainian
ukraina keel
Ukrainisch

LT slaavilaiset kielet

ulkomaalaisopetus
teaching for foreigners
välismaalaste õpetamine
Unterricht für Ausländer

umlaut
Umlaut
umlaut
Umlaut

KÄYTÄ metafonia

unkarin kieli
Hungarian
ungari keel
Ungarisch

LT ugrilaiset kielet

upotus
embedding
sisestus
Einbettung

LT transformaatio
RT poisto
RT lasku
RT siirto
RT nominaalistus
RT nosto

upotuslause
embedded clause
sisestatud lause
eingebetteter Satz

LT lausetyypit

uralilaiset kielet
Uralic
uurali keeled
Uralische Sprachen

ST suomalais-ugrilaiset kielet
ST samojedikielet

urheilukieli
sports language
spordikeel
Sportsprache

LT tyylillinen vaihtelu

uskonnollinen kieli
religious language
religiöse Sprache

LT tyylillinen vaihtelu

vaatteiden nimitykset
names of clothes
riietusesemete nimetused
Bezeichnungen für Kleidungsstücke

LT leksikaaliset kentät

valenssi
valency
valents
Valenz

KT paikkaisuus
LT dependenssikielioppi
RT aktantti

valjastussanasto
harnessing vocabulary
hoburakendussõnavara

LT leksikaaliset kentät

vanha kirjasuomi
Old Literary Finnish
vana soome kirjakeel
Altschriftfinnisch

LT suomen kieli

varaus
hedging
reserveerimine
Einschränkung

LT keskustelunanalyysi
LT diskurssianalyysi
RT puhuttelu
RT vieruspari
RT palaute
RT vuorovaikutus
RT keskeyttäminen
RT päällekkäispuhunta
RT siirtymän mahdollistava kohta
RT vuoronvaihto

varhaiskantasuomi
Early Proto-Finnic
varane läänemeresoome algkeel
Frühurfinnisch

KÄYTÄ itämerensuomalaiset kielet + saamen kieli + kantakieli

variaatio
variation
variantsus
Variation

KT kielimuoto
LT sosiolingvistiikka
ST lasten kieli
ST miesten kieli
ST tilanteinen vaihtelu
ST sosiaalinen vaihtelu
ST tyylillinen vaihtelu
ST naisten kieli
RT murteet

vartalo
stem
tüvi
Stamm

KÄYTÄ sanavartalot

vastaanottaja
recipient
vastuvõtja
Rezipient

LT diskurssianalyysi
RT puhuttelu
RT keskustelunanalyysi
RT dialogi
RT palaute
RT varaus
RT vuorovaikutus
RT päällekkäispuhunta
RT siirtymän mahdollistava kohta

vastakohtaisuus
contrastiveness
kontrastiivsus
Kontrastivität

KT komplementaarisuus
KT kontrastiivisuus
KT antonymia
KT käänteisyys
LT merkityspiirre

vatjan kieli
Votian
Votisch

LT itämerensuomalaiset kielet

velaaristuminen
velarization
velarisatsioon
Velarisierung

LT assimilaatio
RT labiaalistuminen
RT liudennus
RT soinnillisuus
RT vokaalisointu

venäjän kieli
Russian
vene keel
Russisch

LT slaavilaiset kielet
ST muinaisvenäjä

vepsän kieli
Vepsian
vepsa keel
Vepsisch

LT itämerensuomalaiset kielet

verbijohdokset
verbal derivatives
Verbalableitungen

KÄYTÄ verbit johdokset

verbilauseke
verbal phrase
verbaallause
Verbalphrase

LT lausekerakenne
RT adverbiaalilauseke
RT nominilauseke

verbit
verbs
verbid
Verben

LT sanaluokat
ST apuverbit
ST intransitiiviverbit
ST transitiivisuus
ST liikeverbit
ST havaintoverbit

vertaileva kielitiede
comparative linguistics
võrdlev keeleteadus
vergleichende Sprachwissenschaft

KÄYTÄ kontrastiivinen tarkastelu
KÄYTÄ kielihistoria

vertailunimet
resembling names
võrdlusnimed
vergleichende Namen

LT nimenmuodostus
LT nimistö
RT kontrastinimet

vertailurakenne
comparative construction
võrdlustarind
Komparativkonstruktion

LT syntaktiset rakenteet
RT lauseenvastikkeet
RT komparaatio
RT ergatiivirakenne
RT persoonaton rakenne
RT nominirakenne
RT infiniittirakenteet
RT passiivirakenne
RT lausekerakenne
RT omistusrakenne
RT postpositiorakenne
RT prepositiorakenne

vesiliikennesanasto
waterborne traffic vocabulary
veeliiklussõnavara
Fachwortschatz für den Verkehr auf dem Wasser

LT leksikaaliset kentät

vesistöappellatiivit
nouns of natural water system
veestikuapellatiivid
Appellativa der Gewässer

LT leksikaaliset kentät

vesistönimet
hydronyms
hüdronüümid
Hydronyme/ Gewässernamen

KT hydronyymit
LT luontonimet
RT maastonimet

vieras korostus
foreign accent
võõrapärane aktsent
fremder Akzent

KÄYTÄ ääntämisvirheet + kontrastiivinen tarkastelu

vierassanat
foreign words
võõrsõnad
Fremdwörter

KT sivistyssanat
KT kansainväliset sanat
LT leksikologia
RT arkaismit
RT innovaatio
RT käännöslainat
RT lainasanat
RT neologismit

vieruspari
adjacency pair
kõrvalpaar
Paarsequenz

LT keskustelunanalyysi
LT diskurssianalyysi
RT puhuttelu
RT palaute
RT varaus
RT vuorovaikutus
RT keskeyttäminen
RT päällekkäispuhunta
RT siirtymän mahdollistava kohta
RT vuoronvaihto

viittaussuhteet
reference relations
viitesuhted
Referenzbeziehungen

KT referenssi
KT tarkoitesuhteet
LT tekstilingvistiikka
ST samaviitteisyys
RT koheesiokeinot
RT kytkös
RT konnotaatio
RT denotaatio
RT esityslajit
RT tekstianalyysi

viittomakieli
sign language
viipekeel
Gebärdensprache

LT elekielet

viljelysnimet
agricultural names
agronüümid
landwirtschaftliche Bezeichnungen

LT kulttuurinimet
RT artefaktit
RT asutusnimet

viralliset nimet
official names
ametlikud nimed
amtliche Namen

LT nimistönhuolto
ST toiminimet
ST karttanimet
ST puolueiden nimet
ST kaavanimet
ST nimien normaalistaminen
ST nimistönsuunnittelu
RT nimilait

virheanalyysi
error analysis
vigade analüüs
Fehleranalyse

KT kielen ohjailu
KT normatiivinen kielioppi
LT kielen normit
RT kontrastiivinen tarkastelu
RT interferenssi
RT kielenhuolto
RT kielenopetus

virkakieli
official language
ametlik keel
Amtssprache

KT hallinnon kieli
LT ammattikielet

virkamiehet
officials
ametiisikud
Beamte

viron kieli
Estonian
eesti keel
Estnisch

LT itämerensuomalaiset kielet
ST koillisviron rantamurteet
ST pohjoisviron murteet
ST eteläviron murteet

vogulin kieli
Vogul
voguli keel
Vogulisch

KÄYTÄ mansin kieli

voima
force
jõud
Kraft

LT syväsijat
RT agentiivi
RT hyötyjä
RT kokija
RT kohde
RT instrumentti
RT lokatiivi
RT neutraali
RT lähde

vokaalihistoria
vowel history
ajalooline vokalism
Vokalgeschichte

vokaalide ajalugu
KÄYTÄ vokaalit + kielihistoria

vokaalisointu
vowel harmony
vokaalharmoonia
Vokalharmonie

LT assimilaatio
RT labiaalistuminen
RT metafonia
RT liudennus
RT velaaristuminen
RT soinnillisuus

vokaalisysteemi
vowel system
Vokalsystem

KÄYTÄ vokaalit

vokaalit
vowels
vokaalid
Vokale

KT vokaalisysteemi
LT äänneoppi
ST takavokaalit
ST keskivokaalit
ST diftongit
ST etuvokaalit
ST labiaalivokaalit
ST polyftongit
ST svaavokaalit
ST triftongit

vokaaliyhtymät
vowel combinations
Vokalverbindungen

KÄYTÄ fonotaksi + vokaalit

volgalaiset kielet
Volgaic
volga keeled
Volgasprachen

LT suomalais-ugrilaiset kielet
LT suomalais-volgalaiset kielet
ST marin kieli
ST mordvan kieli

votjakin kieli
Votyak
Votjakisch

KÄYTÄ udmurtin kieli

vuoronvaihto
turn taking
rollivahetus
Sprecherwechsel

LT keskustelunanalyysi
LT diskurssianalyysi
RT puhuttelu
RT vieruspari
RT palaute
RT varaus
RT vuorovaikutus
RT keskeyttäminen
RT päällekkäispuhunta
RT siirtymän mahdollistava kohta

vuorovaikutus
interaction
interaktsioon
Interaktion

KT interaktio
LT keskustelunanalyysi
LT diskurssianalyysi
RT puhuttelu
RT vieruspari
RT palaute
RT varaus
RT keskeyttäminen
RT päällekkäispuhunta
RT siirtymän mahdollistava kohta
RT vuoronvaihto

väestönlaskenta
census
rahvaloendus
Volkszählung

välimerkitys
punctuation
punktuatsioon
Interpunktion

LT ortografia

välittömät konstituentit
immediate constituents
vahetud moodustajad
unmittelbare Konstituenten

KT puudiagrammi
LT konstituenttianalyysi
RT dependenssikielioppi
RT funktiokielioppi

värien nimitykset
names of colours
värvuste nimetused
Farbnamen

LT leksikaaliset kentät

x:nnimet
names of...
Bezeichnungen für

KÄYTÄ linnunnimet
KÄYTÄ juomien nimet
KÄYTÄ kalannimet
KÄYTÄ eläimennimet
KÄYTÄ suuntien nimet
KÄYTÄ juhlien nimet
KÄYTÄ sairauksien nimet
KÄYTÄ kielten nimet
KÄYTÄ ammatinnimet
KÄYTÄ ominaisuudennimet
KÄYTÄ kasvinnimet
LT leksikaaliset kentät
RT termit
RT -sanasto

x:n nimitykset
(Alla esimerkkinä BSU III:ssa käytettyjä nimityksiä, uusia voi käyttää tarpeen mukaan. )
names...
(Below, terminology used as examples in BSU III, new terms can be used when necessary )
Bezeichnungen

KÄYTÄ tulen nimitykset
KÄYTÄ vaatteiden nimitykset
KÄYTÄ värien nimitykset
KÄYTÄ huonekalujen nimitykset
KÄYTÄ mittojen nimitykset
KÄYTÄ nautintoaineiden nimitykset
KÄYTÄ tekstiilien nimitykset
LT leksikaaliset kentät
RT termit
RT -sanasto

yhdistämättömät nimet
noncompound names
lihtnimed
nichtzusammengesetzte Namen

LT nimien rakennetyypit
RT liitynnäisnimet
RT yhdysnimet
RT elliptiset nimet
RT epeksegeesit
RT sanaliittonimet
RT postpositionimet
RT prepositionimet

yhdyslause
complex sentence1
liitlause
zusammengesetzter Satz

KT kompleksilause
KT virke
LT lausetyypit

yhdysnimet
compound names
liitnimed
zusammengesetzte Namen

LT nimien rakennetyypit
RT liitynnäisnimet
RT elliptiset nimet
RT epeksegeesit
RT yhdistämättömät nimet
RT sanaliittonimet
RT postpositionimet
RT prepositionimet

yhdyssanat
compound words
liitsõnad
Komposita

LT sananmuodostus
RT kontaminaatio
RT johdokset
RT sanaliitot

yhteiskunnallinen kehitys
social development
ühiskondlik areng
gesellschaftliche Entwicklung

yksikkö
singular
singular
Singular

LT numerustaivutus
RT duaali
RT monikko

yksilönnimet
individual names
indiviidinimed
Individualnamen

LT henkilönnimet
ST lisänimet
ST etunimet
ST hypokorismit
ST köllinimet

yksinkertainen lause
simple sentence
lihtlause
einfacher Satz

LT lausetyypit

yleinen kielitiede
general linguistics
üldkeeleteadus
allgemeine Sprachwissenschaft

KT kielen teoria
ST kielitypologia
ST kielen universaalit

yleiskatsaukset
general surveys
ülevaated
allgemeine Überblicke

yliopistot
universities
ülikoolid
Universitäten

LT oppilaitokset

ylioppilastutkinto
matriculation examination
küpsuseksam
Abitur

ymmärrettävyys
comprehensibility
mõistetavus
Verständlichkeit

äidinkieli
mother tongue
emakeel
Muttersprache

äänitteet
recordings
salvestised
Tonaufnahmen

äännelaki
sound law
häälikuseadus
Lautgesetz

LT kielihistoria
RT analogia
RT ajoitus
RT glottokronologia
RT kielisukulaisuus
RT rekonstruktio
RT kielenmuistomerkit

äänneoppi
phonetics/phonology
fonetika+fonoloogia
Lautlehre/ Phonologie

KT äänteet
LT kielioppi
ST pikapuhemuodot
ST analogia
ST artikulaatio
ST konsonantit
ST geminaatat
ST äännesubstituutio
ST äännevaihtelu
ST fonetiikka
ST fonologia
ST prosodiikka
ST puolivokaalit
ST tavu
ST transkriptio
ST vokaalit

äännesubstituutio
phoneme substitution
foneemisubstitutsioon
Lautsubstitution

LT äänneoppi

äännevaihtelu
phoneme variation
häälikuvaheldus
Lautwechsel

KT foneemivaihtelu
KT foneettinen vaihtelu
LT äänneoppi
ST afereesi
ST loppuheitto
ST assimilaatio
ST astevaihtelu
ST dissimilaatio
ST epenteesi
ST geminaatio
ST haplologia
ST kato
ST metafonia
ST metateesi
ST morfofonemaattinen vaihtelu
ST nasaalistuminen
ST reduktio
ST sandhi
ST supistuma
ST sisäheitto
RT äännesubstituutio
RT ääntäminen
RT ääntämisvirheet
RT prosodiikka

ääntäminen
pronunciation
hääldus
Aussprache

LT kielenopetus
LT fonetiikka
RT artikulaatio
RT ääntämisvirheet
RT puheanalyysi

ääntämisvirheet
pronunciation mistakes
hääldusvead
Aussprachefehler

LT fonetiikka
RT artikulaatio
RT ääntäminen
RT puheanalyysi