Hakuohje 
 
 
HAKEMISTO > Valitse alkukirjaimen mukaan > I

Napsauttamalla hakusanaa saat listan kohdista, joissa asiaa on kieliopissa käsitelty. Kukin kohta viittaa tavallisesti yksittäiseen pykälään, joskus pykäläväliin. Väli voi olla kokonainen kirjan luku, mikä näkyy pykälänumeroiden yhteydessä.

 

KATSO KAIKKI HAKUSANAT ALAKOHTINEEN

VALITSE ALKUKIRJAIMEN MUKAAN:
1-9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N
O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Å  Ä  Ö

i : e -vartaloiset nominit, esim. kivi, kieli

-i (adverbien loppuaineksena, esim. irti, kohti)

-i (nomininjohdin, esim. harppi, luisti)

-i (verbeissä, esim. hörppiä, pölliä)

i-aines adverbin osana, esim. peloissaan, piloillaan

i-vartaloiset nominit, esim. takki

i-vartalot, esim. etsimme, koihin

-iainen, -iäinen, esim. laiskiainen, ampiainen

idiomi, verbi-idiomi, idiomaattisuus

-ienne, esim. komedienne

ihmistarkoitteisuus

-ikas, -ikäs, -kas, -käs, esim. nuorekas, alokas

-ike, -ke, esim. korvike, kelluke

-ikka, -ikkä, -kka, esim. jörrikkä, nulikka

-ikkain, -ikkäin, -kkain, -kkäin, esim. peräkkäin

-ikki, -kki, esim. orvokki, talvikki

-ikko, ikkö, -kko, -kkö, esim. koivikko, maallikko

ikonisuus

-ilas, -iläs, -las, -läs, esim. oppilas, toipilas

-ile, esim. ruokailee, säteilee

illabiaalinen vokaali

illatiivi

ilmiölause

-ilo, -ilö, -lo, -lö, esim. henkilö, jäätelö

-ilteen, -lteen, esim. tahalteen

imitatiivijohdos

-immainen, -immäinen, esim. reunimmainen, alimmainen

-immillaan, -immillään, esim. tyypillisimmillään

-immin, -mmin, esim. myöhemmin, todennäköisimmin

-immiten, esim. pikimmiten

-imo, -imö, -mo, -mö, esim. leipomo, ohjaamo

imperatiivi

imperatiivilause (eli käskylause)

imperfekti

imperfektiivinen (eli rajaamaton aspekti)

impersonaali (yksipersoonaisen passiivin nimityksenä)

impersonaalinen (yksipersoonaisen vastineena)

implikatiivinen verbi

-in (adverbeissa, esim. aamuin, illoin)

-in, esim. peräsin, peräsimen

-inainen, -inäinen, -nainen, -näinen, esim. irtonainen, itsenäinen

indefiniitti (yksipersoonaisen passiivin nimityksenä)

indefiniittinen kvanttoripronomini

indefiniittipronomini (tässä kieliopissa kvanttoripronomini)

indeksaalisuus

indikatiivi

-ine, -ne, esim. jalkine, käsine

-inen, -nen

inessiivi

infiniittimuoto

infiniittinen rakenne, infiniittirakenne, infiniittinen lauseke

infinitiivi

infinitiivilauseke

infinitiiviobjekti

infinitiivisubjekti

informaatiorakenne

-inki, -nki, esim. latinki, meininki

inklusiivinen fokuspartikkeli

inkoatiivinen tunneverbi

inkoatiivisuus

inkongruenssi

instruktiivi

instruktiivinen johdos

instrumentatiivinen johdos

integroitunut määrite

intensifiointi, intensifioija

intensionaalisuus

intensiteettiadverbi (tässä kieliopissa intensiteettimäärite)

intensiteettimäärite

intensiteettipartikkeli, esim. erittäin, hyvin, järin, perin, sangen

intensiteettisana

intentioverbi

interjektio

interrogatiivinen infinitiivilauseke

interrogatiivipronomini

interrogatiivisuus (vs. kysyminen)

intransitiivilause

intransitiivisuus

intransitiiviverbi, intransitiivinen verbi

inversio eli käänteinen sanajärjestys

-io, -iö, esim. kaavio, vakio

irrallinen adverbiaalimäärite

irrallinen nominatiivi (statusrakenteen nimityksenä)

irrallinen partitiivi (statusrakenteen nimityksenä)

irresultatiivisuus (aspektia ja objektia kuvaavana terminä)

irtoilmaus (lisäyksen nimityksenä)

-is, esim. kondis, rosis

-isa, -isä, esim. leikkisä, eloisa

-ise, esim. kutisee, marisee

-isen, esim. kymmenisen

-isin, esim. tiistaisin, jalkaisin

-isko, -iskö, iska, -iskä, -uska, -yskä, esim. rotisko, läpyskä

-ista, -istä, esim. herkistää, uudistaa

-isteen, -steen, esim. kaksisteen

-istele, -stele, -ittele, -ttele, esim. kiusoittelee, ujostelee

-isto, -istö, -sto, -stö, esim. hermosto, näppäimistö

isäntälauseke (liitepartikkelin)

isäntäsana (liitepartikkelin)

-itellen, -tellen (adverbeissa, esim. yksitellen)

-iten, esim. eniten, pahiten

iteratiivinen rinnastus

iteratiivinen yhdyssana (eli toistoyhdyssana)

iteratiivisuus (frekventatiivisten verbien tulkintana)

itse

itse-vartaloiset verbit, esim. häiritä

-itse, -tse, esim. postitse, puhelimitse

-itse, esim. kestitä : kestitsee, palkita : palkitsee

itsekorjaus

itsenäinen relatiivilause

-itta, -ittä, esim. hiekoittaa, pyhittää

-ittain, -ittäin, -ttain, -ttäin

-ittainen, -ittäinen, -ttainen, -ttäinen, esim. viikoittainen

-ittele, -ttele, esim. tytötellä, pojitella

-ituksin, -ityksin, -tuksin, -tyksin, esim. perätyksin

-itusten, -itysten, -tusten, -tysten, esim. perätysten