Hakuohje 
SISÄLLYS > SANAT > Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat > Liitepartikkelit > Liitepartikkelilliset leksikaalistumat > § 137 Kumminkin, jopa, jokin, kukaan, ollenkaan ym.

§ 137 Kumminkin, jopa, jokin, kukaan, ollenkaan ym.

Kaikkia liitepartikkeleita esiintyy myös leksikaalistumien osina. Leksikaalistumilla tarkoitetaan tässä sanoja, joissa liitepartikkeli on pakollinen osa tai jotka ovat liitteellisenä vakiintuneet merkitykseen, joka on toinen kuin vastaavalla liitteettömällä sanalla:

 
etenkin, kumminkaan, mukamas vrt. *eten, *kummin, *mukama
 
ainakin, jopa, vaikkakaan vrt. aina, jo, vaikka

Leksikaalistumaan kuuluvaa liitettä eivät koske samat syntaktiset esiintymisehdot kuin liitteen produktiivista käyttöä.

Suuri osa kin- ja kAAn-loppuisista leksikaalistumista on pronomineja tai pronominikantaisia adverbeja tai partikkeleita.

 
‑kin: jokin, kukin, mikin; jonnekin, jotenkin ~ joteskin, jokseenkin, jolloinkin, joltisestikin, kaikitenkin, kulloinkin, kumpikin, kutakuinkin, mikäkin | ‑kAAn: kukaan, mikään, koskaan, kuinkaan, milloinkaan, mitenkään

Pronominin jokin taivutusmuodoissa esiintyy kin-liitteen varianttina liiteaines ‑in niissä sijoissa, joissa sijatunnus päättyy A:han, esim. jotakin ~ jotain, joissakin ~ joissain. Pronominien kukaan ja mikään taivutusmuodoista osa on vaihtelemattomasti k:ttomia ja liiteaineksena on tällöin ‑än, esim. ketään, missään. Leksikaalistumiin voidaan lukea myös joka-, kuka- ja mikä-pronominien ne muodot, joissa on täytetavuna kA-liite (» § 138).

Muut liitepartikkelilliset leksikaalistumat ovat tyypillisesti partikkeleita:

 
‑kin: hyvinkin, kerrankin, olletikin, senkin, sittenkin | ‑kAAn: alkuunkaan, niinkään, ollenkaan | ‑hAn: kunhan, tottahan, näinköhän | ‑pA: jopa, jospa, kunpa, vaikkapa, vieläpä | ‑kO(s): etteikö, josko, ilmankos, kerrankos | ‑kA(s): kuinka, sekä, yhtikäs | ‑s: kas, mukamas

Leksikaalistumia on eniten kin- ja kAAn-liitteellisissä sanoissa. Monet kin- ja kAAn-leksikaalistumat muodostavat myös polaarisia pareja (» § 1635).

 
‑kin ~ ‑kAAn: ainakin ~ ainakaan, arvatenkin ~ arvatenkaan, joskin ~ joskaan, kuitenkin ~ kuitenkaan, suinkin ~ suinkaan, tietenkin ~ tietenkään, varsinkin ~ varsinkaan

kAAn-liitteellisissä leksikaalistumissa on runsaasti myös kieltoa vahvistavia sanoja, esim. hiukkaakaan, lai(si)nkaan, likimainkaan, läheskään, ollenkaan, vähääkään.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Liite ja syntagmaattinen sulauma

Liitepartikkelit

Syntagmaattiset sulaumat ja kliittistyminen

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot