Hakuohje 
SISÄLLYS > SANAT > Sanarakenne ja sananmuodostus > Johto-opin käsitteitä > Kantasanasuhteet > Kantasana, kantavartalo ja kanta > § 158 Monitulkintaisuutta kannan ja johtimen erottamisessa

§ 158 Monitulkintaisuutta kannan ja johtimen erottamisessa

Jos johdos sisältää johdinyhtymän, kannaksi voidaan tulkita joko välitön kanta, joka jää jäljelle kun johdinyhtymän viimeinen johdin poistetaan, tai perimmäinen kanta, joka jää kun kaikki johtimet poistetaan, taikka niiden väliin jäävä kanta. On käyttöyhteys- ja sanakohtaista, mistä kantasanavaihtoehdosta johdoksen kulloinkin mielletään motivoituvan.

 
erottua < erottaa ~ erota ~ ero
huonontua < huonontaa ~ huonota ~ huono
puristumattomuus < puristumaton ~ puristua ~ puristaa

Joskus ei välittömäksi kannaksi hahmottuvaa sanaa ole olemassa, vaikka se periaatteessa olisikin mahdollinen. Tällöin kantasana sijaitsee kauempana johtoketjussa, ja johdoksen muodostus on saanut mallinsa jostain rinnakkaisesta johtoketjusta (» § 161).

 
suudella < *suutaa < suu vrt. säädellä < säätää < sää
sinutella < *sinuttaa < sinä vrt. sauhutella < sauhuttaa < sauhu
tilaisuus < *tilainen < tila vrt. kalaisuus < kalainen < kala
kasvillisuus < ?kasvillinen < kasvi vrt. muodollisuus < muodollinen < muoto

Yleinen kantasanan kaksitulkintaisuustapaus on se, että johdos on muodollisin kriteerein tulkittavissa sekä verbi- että nominikantaiseksi. Käyttöyhteydessä toinen vaihtoehdoista voi nousta toista korosteisemmaksi.

 
inhottaa < inho ~ inhota | kaventua < kaventaa ~ kapea | jäätyä < jää ~ jäätää | likaantua < lika ~ liata | laivuri < laiva ~ laivata

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Yleistä

Sanan hahmo

Johto-opin käsitteitä

Muuta sananmuodostusta

Nominijohdokset

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot