Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Lausuma ja vuoro > Vuoro > Moniyksikköinen vuoro > § 1006 Miten konteksti tukee vuoron jatkumista

§ 1006 Miten konteksti tukee vuoron jatkumista

Konteksti on yksi tekijä, joka luo edellytykset moniyksikköiselle vuorolle. Tyypillinen moniyksikköinen vuoro spontaanissa keskustelussa on kertomus tai selostus. Tila sellaiseen voi tulla toisen puhujan esittämästä kysymyksestä esim. Mitä kuuluu?, Tuliko rautua? Vaihtoehtokysymykseen tarjottava prototyyppinen vastaus on verbin toisto (» § 1201), mutta konteksti voi kuitenkin edellyttää tästä poikkeamista ja mahdollistaa moniyksikköisen vastauksen. Seuraavassa keskustelussa vaihtoehtokysymys (r. 1) tarjoaa tilan moniyksikköiselle kertomukselle, joka pohjustaa varsinaista vastausta (r. 8–9).

 
1S: Tuliko rautua.
2V: No ku tehtiin ensimmäinen reikä ja mä tiputin sen lipan sinne
3 tai semmosen rautupilkin
4 S: [Nii, ]    
5 V: [mis oli sit ] jo (.) litka ja koukku per [ässä (ni)  ]
6 S:     [Nii joo,    ]
7V: (.) ku se (pääs pohjaan) vähän aikaa ku nyittiin ni mä tempasin
8 sielt semmosen yli puoltoistkilosen raudun.
9S: O↑ho (p)

Tilannekonteksti voi myös vaikuttaa siihen, että vuorosta tulee moniyksikköinen. Näin on esimerkiksi monissa institutionaalisissa tilanteissa, kuten haastattelussa, jossa haastattelijan tehtävänä on esittää kysymys. Kysymys on haastatteluvuoron kärki, eikä haastateltava voi ryhtyä vastaamaan ennen kuin kysymys on esitetty. Tämä asiaintila mahdollistaa sen, että kysymysvuoro on moniyksikköinen; kysymys sijoittuu vasta viimeiseksi. Haastattelijan vuoro käsittää ensin taustoittavan väitteen (r. 1–3), sitä seuraavan kysymystä perustelevan kannanoton (r. 3–6) ja lopulta varsinaisen kysymyksen (kursivoitu). Pitemmän vuoron rakenneyksiköt ovat toisistaan syntaktisesti riippumattomia, mutta tekstuaalisesti, mm. anaforisin suhtein toisiinsa kytköksissä.

 
1ML: Tuota ministeri Rusanen teidän puolue (.) toverinne professori (.) Martti
2 Markkulan johtama ympäristö (.) neuvosto antoi muun muassa tästä (.)
3 lakiesityksestänne aika murskaavan lausunnon. Tämän (.) esit- lausunnon
4 mukaan (.) ehdotus on tällaisenaan keskeneräinen? (.) sekava? ja
5 kypsymätön edes lausunnonannon kohteeksi saatikka sitten nopeasti
6 eduskuntakäsittelyyn vietäväksi. (.) ↑Kuinka te ilkeätte ajaa melko
7 härskisti ja nopeasti pikavauhtia eteenpäin näin onnetonta lakiuudistusta.
8PR: No ensinnäkään tässä ei mistää kiireestä ole ollu kysymys, asiaaha o
9 valmisteltu (.) kuulopuheiden mukaan kymmeniä vuosia, – –. (TV)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Vuoro ja lausuma toiminnallisina kokonaisuuksina

Vuoro

Reaaliaikainen lause ja muu lausuma

Lauseke lausumana ja vuorona

Vuoron alku

Vuoron loppu

Partikkelivuorot

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot