Hakuohje 
SISÄLLYS > SANAT > Fonologia ja morfofonologia > Morfofonologinen vaihtelu > Vartalonloppuiset vokaalivaihtelut > Vaihtelu A : O ~ > § 46 Kaksitavuiset vartalot: muna : munissa, kana : kanoissa

§ 46 Kaksitavuiset vartalot: muna : munissa, kana : kanoissa

Vartalonloppuinen lyhyt väljä vokaali a, ä joko katoaa tai muuttuu pyöreäksi puolisuppeaksi o-, ö-vokaaliksi monikon tai imperfektin i-tunnuksen edellä. Nomineissa ja verbeissä vaihtelu A : O ~ toteutuu hieman eri ehdoin. Molemmissa sanaluokissa vartalon tavuluku vaikuttaa vaihteluun (vaihtelu monitavuisissa vartaloissa » § 47).

Kaksitavuisten vartaloiden lyhyt loppuvokaali a vaihtelee kahdella eri tavalla sen mukaan, onko ensi tavussa pyöreä vai lavea vokaali (» asetelma 16). Kun ensi tavussa on pyöreä vokaali u tai o, vartalon loppuvokaali jää pois i-suffiksin (tai sitä vastaavan j:n) edeltä. Jos taas ensi tavussa on lavea vokaali a, e tai i, vartalon loppuvokaali edustuu i:n edellä o:na. Jos ensi tavussa on diftongi, joka sisältää pyöreän vokaalin, vartalonvaihtelun kannalta määräävä on diftongin alkukomponentti: u- tai o-alkuisen diftongin jäljessä vartalon loppuvokaali katoaa (soitta- : soitt-i, ruoka : ruok-i-a; poikkeus: suola : suolo-j-a), mutta a‑, e- tai i-alkuisen jäljessä se edustuu o:na (laula- : laulo-i, reuna : reuno-i-ssa, riuska : riusko-i-ssa). Jos vartalon loppuvokaalina on ä, se katoaa aina monikon tai imperfektin tunnuksen edeltä.

Asetelma 16: Vaihtelu A : O ~ kaksitavujen imperfektissä ja monikossa
  Verbit Nominit
a : sula- : sul-i muna : mun-i-ssa
  muutta- : muutt-i kova : kov-i-ssa
  soitta- : soitt-i tuima : tuim-i-ssa
a : o aja- : ajo-i kana : kano-i-ssa
  saatta- : saatto-i kiva : kivo-i-ssa
  laula- : laulo-i reuna : reuno-i-ssa
ä : elä- : el-i määrä : määr-i-ssä
  kylvä- : kylv-i hyvä : hyv-i-ssä

Nominivartalon pitkä loppuvokaali aa, ää lyhenee monikon i:n edellä, esim. keihää- : keihä-i-tä, vapaa : vapa-i-ssa (» § 52).

Huom. 1. Monikon i-tunnus edustuu tavun alussa j:nä, esim. ka.lo.ja, ka.lo.jen (» § 7980).

Huom. 2. Verbeillä kaataa, kaartaa, saartaa, taitaa esiintyy imperfektissä sekä o:llisuutta että vartalovokaalin katoa, jolloin i:n edellä on t:n sijasta s: kaartoi ~ kaarsi, taitoi ~ taisi (» § 114, jossa myös vaihtelusta ylti ~ ylsi).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Äännejärjestelmä

Tavu ja sanapaino

Vokaalit sanan rakenteessa

Konsonantit sanan rakenteessa

Sananrajaisia äänneilmiöitä

Morfofonologinen vaihtelu

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot