Hakuohje 
SISÄLLYS > SANAT > Fonologia ja morfofonologia > Morfofonologinen vaihtelu > Vartalonloppuiset vokaalivaihtelut > Vaihtelut e : ∅ ja VV : V > § 52 Vokaalin lyheneminen: maa : maita, hakkaa : hakkaisi, juo : joisi

§ 52 Vokaalin lyheneminen: maa : maita, hakkaa : hakkaisi, juo : joisi

Vartalonloppuinen pitkä vokaali lyhenee suffiksaalisen i:n edellä:

 
maa : ma-i‑, puu : pu-i‑, tee- : te-i‑, vapaa : vapa-i‑, tuote : tuottee- : tuotte-i‑, talkoo : talko-i‑ | saa- : sa-i : sa-isi, hyppää- : hyppä-isi

Verbivartalolla myy- on variantit myi(si)- ja möi(si)-.

Myös nominivartalon A-loppuinen vokaaliyhtymä lyhenee lopustaan menettäen jälkikomponenttinsa, mutta samaloppuinen verbivartalo ei (» § 48):

 
ruskea : ruske-i‑, ainoa : aino-i- | vrt. katkea‑isi, kokoa‑isi, silppua-isi

Verbin supistumavartalo lyhenee imperfektin si-aineksen edellä, esim. hyppää- : hyppä-si, rupea- : rupe-si.

Väljenevä diftongi lyhenee suffiksaalisen i:n edellä siten, että jäljelle jää diftongin jälkikomponentti:

 
tie : te-i‑, suo : so-i‑ | syö- : sö-i : sö-isi

i-loppuisten diftongien loppu-i lankeaa yhteen suffiksin i:n kanssa:

 
hai : ha=i‑, sunnuntai : sunnunta=i- | ui- : u=i- : u=i=si-, metelöi- : metelö=i- : metelö=i=si-

Sellainen vokaaliyhtymä, joka voi vaihtoehtoisesti edustua supistumadiftongina (» § 22), ei kuitenkaan suffiksaalisen i:n edellä käyttäydy diftongin tavoin, esim. (piki :) pi(.)en : pi’illä (vrt. tie : teillä), (takoa :) ta(.)on : ta.oin.

Huom. Sanavartalon lopun pitkä vokaaliaines käyttäytyy i-alkuisen johtimen edellä paljolti samalla tavoin kuin taivutustunnuksen i:n edellä, esim. kite-inen, pensa-ikko, tammiku-isin, leve-il-lä, katke-il-la, kunnio-itta-a.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Äännejärjestelmä

Tavu ja sanapaino

Vokaalit sanan rakenteessa

Konsonantit sanan rakenteessa

Sananrajaisia äänneilmiöitä

Morfofonologinen vaihtelu

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot