Hakuohje 
SISÄLLYS > SANAT > Taivutus > Verbintaivutus > Tempukset ja modukset > Tempukset > Vaihtelu imperfektissä: kiisi ~ kiiti, kaarsi ~ kaartoi > § 114 Esimerkkejä vaihtelusta

§ 114 Esimerkkejä vaihtelusta

Sellaisilla kertoa-tyypin (» § 72) verbeillä, joiden A-infinitiivin tunnuksen edellä on foneemijono tA, esiintyy imperfektissä vartalonloppuista äännevaihtelua t ~ s (kiitää : kiisi ~ kiiti) ja muutamassa verbissä lisäksi vaihtelua ~ O (kaartaa : kaarsi ~ kaartoi). Yleiskielessä vaihtelu koskee kaksitavuisia vartaloita, murteissa t ~ s-vaihtelu myös useampitavuisia.

Yleiskielessä voi esiintyä imperfektimuodon vartalon loppu-t:n asemesta s lähinnä sellaisissa verbeissä, joissa t:n edellä on pitkä vokaali tai diftongi, esim. kiitää, vuotaa, sekä verbissä yltää (a). Vaihtelun mahdollisuus ei kuitenkaan koske kaikkia verbejä, joissa on t:n edellä pitkä vokaali: osa on imperfektissä vaihtelemattomasti s:llisiä (b), osa vaihtelemattomasti t:llisiä (c).

(a)
vuota- : vuoti ~ vuosi | kiitä- : kiiti ~ kiisi | liitä- : liiti ~ liisi | häätä- : hääti ~ hääsi | souta- : souti ~ sousi | yltä- : ylsi ~ ylti
 
Lauantaina Koskela kiiti 500 metrillä ajan 39,22, – –. (L) | Viimeiset 90 metriä 30-vuotias Szewinska kiisi kuin unelma. (L) | Kaikki kahdeksan suomalaista ylsivät sunnuntaina hypättävään maailmancupin viidenteen kilpailuun. (L) | – – niidenkin [talvien] keskiarvot yltivät vain 9,5 pakkasasteen paikkeille. (L)
(b)
huuta- : huusi (~ murt. huuti) | pyytä- : pyysi | löytä- : löysi | kiiltä- : kiilsi | tietä- : tiesi
(c)
nouta- : nouti (~ *nousi) | jouta- : jouti | säätä- : sääti (~ vanh. sääsi) | sietä- : sieti | hoita- : hoiti (~ murt. hoisi)

t:lliset variantit osallistuvat astevaihteluun: vuota- : vuodin, kiitä- : kiidin. s:lliset muodot ovat kuitenkin tavallisempia kuin heikkoasteiset variantit, esim. yltä- : ylsin (~ harv. yllin) : ylsi ~ ylti.

Kun vartalon lopussa on ltA, rtA tai ntA, imperfektimuodot ovat yleiskielessä s:llisiä, mutta murteissa ne voivat olla myös t:llisiä:

(d)
kiiltä- : kiilsi ~ murt. kiilti | puhalta- : puhalsi ~ murt. puhalti | kiertä- : kiersi ~ murt. kierti | kääntä- : käänsi ~ murt. käänti | komenta- : komensi ~ murt. komenti | oksenta- : oksensi ~ murt. oksenti

Muutamassa a-vartaloisessa verbissä on imperfektivartalo o:llinen (kaartoi) tai imperfektin i:n edellä on s (kaarsi):

(e)
kaartaa : kaarsi ~ kaartoi | saartaa : saartoi ~ saarsi | kaataa : kaatoi ~ kaasi | taitaa : taisi ~ taitoi

Huom. Myös e-vartaloisessa lähteä-verbissä esiintyy t:n ja s:n vaihtelua imperfektissä: lähti ~ läksi. Murteissa voi vaihdella lisäksi verbi tuntea: tunsi ~ tunti.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Yleistä

Taivutustyypit

Nominintaivutus

Yleistä

Luku

Sija

Possessiivisuffiksit

Nominien taivutusparadigmat

Verbintaivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot