Hakuohje 
SISÄLLYS > SANAT > Taivutus > Verbintaivutus > Passiivi > § 110 Passiivin tunnukset ja taivutusmuodot

§ 110 Passiivin tunnukset ja taivutusmuodot

Taivutuksen passiivi on yksipersoonainen (» § 1313). Passiivin tunnus luo verbin vartalosta passiivivartalon, johon liittyvät tempus- ja modustunnukset sekä passiivin persoonapääte ‑Vn.

 
vartalo passiivi tempus/modus persoona
syö
puhu
kerro
tul

ta
tt
ta


i
isi
än
an
in
in

Preesensissä passiivin tunnuksena on -tA-, -dA- tai -lA- (kerro-ta-an, ei asu-ta, juos-ta-an, syö-dä-än, opiskel-la-an) sekä muutamassa verbissä -rA- tai -nA- (sur-ra-an, men-nä-än). A-infinitiiviltään VtA-loppuisissa verbeissä passiivin tunnuksen t-aines on sulautunut vartalon loppu-t:hen: hypä=t=ä-än, häiri=t=ä-än, van-he=t=a-an (» § 59). Lyhyyden vuoksi passiivin tunnuksista käytetään tarvittaessa yhteisnimitystä TA.

Imperfektin i:n edeltä passiivin tunnuksen loppu-A puuttuu: syö-t-i-in, hypä=t= t‑i‑in. Kertoa-tyypin verbeissä tunnus on imperfektissä tt:llinen: kerro-tt-i-in. Passiivin VA-partisiippi on tA- ~ ttA-tunnuksinen (syö-tä-vä, kerro-tta-va) ja NUT-partisiipin passiivinen vastine TU-partisiippi puolestaan tU- ~ ttU-tunnuksinen: syö-ty, nous-tu, kerro-ttu, hypä=t=ty. (t)tU-tunnus voi aiheuttaa rajageminaation.

Itse passiivin tunnus voi siis sisältää vaihtelevan dentaalisen aineksen t : tt (esim. kerrotaan : kerrottiin, kerrottu) tai d : t (syödään : syötiin, syöty) (» asetelma 56). Passiivin TU-partisiipissa tunnus on astevaihtelun alainen, esim. kerrottu : kerrotussa, syöty : syödyissä.

Asetelma 56: Passiivin tunnukset eri taivutustyypeissä
Vartalon
loppu
Tunnus Esimerkkejä
V tA : tt-i : ttU(x) kerro-ta-an : kerro-tti-in, ei lue-ta : ei lue-ttu,
aje-ta-an : aje-ttu
VV dA : t-i : tU(x) syö-dä-än : syö-t-i-in, tupakoi-da-an : tupakoi-tu
l, r, n lA ~ nA ~ rA : t-i : tU(x) tul-la-an : tul-t-i-in, pur-ra-an : pur-tu,
ei men-nä : ei men-ty
s tA : t-i : tU(x) nous-ta-an : nous-ti-in, kietais-ta-an : kietais-tu
=t= (t)A : (t)t-i : (t)tU(x) hypä=t=ä-än : hypä=t=t-i-in, häiri=t=ä-än : häiri=t=ty,
vanhe=t=a-an : vanhe=t=t-i-in

Passiivin tunnus liittyy yksivartaloisilla verbeillä vokaalivartaloon (a) ja kaksivartaloisilla konsonanttivartaloon (b–c). Astevaihtelun alaisilla verbeillä vartalo on passiivissa heikkoasteinen (kerrotaan, jutellaan, hypätään, hakattiin).

(a)
puhu-ta-an | kerro-tta-e-ssa | lue-ttu(x) | syö-tä-isi-in
(b)
jutel-la-an | nous-ti-in | men-ty(x)
(c)
hypä=t=ä-än | häiri=t=ty(x) | vanhe=t=ti-in, ede=t=ti-in

A-vartaloisilla kertoa-taivutustyyppiin (» § 72) kuuluvilla verbeillä kuten anta‑a, otta-a, ymmärtä-ä on vartalon loppu-A:n sijalla passiivin tunnuksen edellä e:

(d)
anta- : anne-ta-an, maksa- : makse-ttu(x) | väittä- : väite-tti-in, käyttä- : käyte-tty(x), ymmärtä- : ymmärre-tä-än

Infiniittisissä muodoissa passiivin tunnus edeltää infiniitin tunnusta, kuten VA-partisiipissa (kerro-tta-va, syö-tä-vä), E-infinitiivin inessiivissä (kerro-tta-e-ssa) sekä MA-infinitiivin mAn-muodossa (kerro-tta-man). TU-partisiipissa passiivin ja partisiipin tunnukset sisältyvät samaan muotoainekseen: kerro-ttu, syö-ty, hypä=t=ty. Sama aines sisältyy aiemmuutta ilmaisevan temporaalirakenteen muotoon: kerro-ttua-ni, syö-tyä-mme.

Asetelmassa 57 on esitetty passiivin finiittiset ja infiniittiset taivutusmuodot verbeistä kertoa, saada ja hypätä (liittotempukset eivät ole mukana).

Asetelma 57: Passiivin taivutusmuodot
  kertoa saada hypätä
Myöntömuodot      
Preesens kerro-ta-an saa-da-an hypä=t-ä-än
Imperfekti kerro-tt-i-in saa-t-i-in hypä=t=t-i-in
Konditionaali kerro-tta-isi-in saa-ta-isi-in hypä=t=tä-isi-in
Potentiaali kerro-tta-ne-en saa-ta-ne-en hypä=t=tä-ne-en
Imperatiivi kerro-tta-ko-on saa-ta-ko-on hypä=t=tä-kö-ön
Kielteiset muodot      
Preesens ei kerro-tax ei saa-dax ei hypä=t=äx
Imperfekti ei kerro-ttu(x) ei saa-tu(x) ei hypä=t=ty(x)
Konditionaali ei kerro-tta-isi ei saa-ta-isi ei hypä=t=tä-isi
Potentiaali ei kerro-tta-nex ei saa-ta-nex ei hypä=t=tä-nex
Imperatiivi älköön kerro-tta-ko(x) älköön saa-ta-ko(x) älköön hypä=t=tä-kö(x)
Infiniittiset muodot    
E-infinitiivin inessiivi kerro-tta-e-ssa saa-ta-e-ssa hypä=t=tä-e-ssä
VA-partisiippi kerro-tta-va saa-ta-va hypä=t=tä-vä
TU-partisiippi kerro-ttu(x) saa-tu(x) hypä=t=ty(x)
Referatiivirakenne kerro-tta-van saa-ta-van hypä=t=tä-vän
  kerro-tun saa-dun hypä=t=yn
mAn-muoto kerro-tta-man saa-ta-man hypä=t=tä-män

Huom. 1. Nykykielen näkökulmasta passiivin tunnuksen TA ja persoonapäätteen ‑Vn muodostama kokonaisuus on myös hahmotettavissa yhdeksi nipputunnukseksi varsinkin preesensissä: kerro-taan, syö-dään.

Preesensissä passiivin tunnus on sama kuin A-infinitiivin tunnus muissa paitsi kertoa-tyypin verbeissä, joiden infinitiivin tunnuksena on A mutta passiivin tunnuksena tA.

 
saa-da-an : saa-da | tul-la-an : tul-la | hypä=t=ä-än : hypä=t=ä
 
kerro-ta-an : kerto-a

Myös murteelliset passiivin ja A-infinitiivin muodot ovat samalla tavalla paralleelisia: jäähään : jäähä, tehhään : tehhä, pessään : pessä.

Huom. 2. Kun partisiippeja tarkastellaan nominaalisina johdoksina, myös niihin sisältyvällä passiivin tunnuksella on johtimen luonne. Passiivin tunnus liittyy sanan vartaloon, ja sen jäljessä ovat partisiipin tunnus (johdin) ja muut taivutustunnukset, esim. puhu-tta-v-i-ssa.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Yleistä

Taivutustyypit

Nominintaivutus

Yleistä

Luku

Sija

Possessiivisuffiksit

Nominien taivutusparadigmat

Verbintaivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot