Hakuohje 
SISÄLLYS > SANAT > Taivutus > Verbintaivutus > Verbien infiniittiset muodot > Infiniittiset kiteymät > § 123 Syötyään, nukkuvinaan, luettavissa

§ 123 Syötyään, nukkuvinaan, luettavissa

Infiniittiselle kiteymälle ominainen nipputunnus koostuu morfologisesti erillisistä osasista, mutta muodostaa nykykielen näkökulmasta erittelemättömän kokonaisuuden. Nipputunnus sisältää jonkin infiniittisen muotoaineksen, esim. (t)tU, vA, mA sekä i:n, ja siihen voi liittyä myös sijapääte. Mahdollinen possessiivisuffiksi ei välttämättä ole persoonaviitteinen: olin olevinaan (‑v-i-nA-An). Nipputunnuksen sisältävä muoto toimii verbiliittojen osana olla-verbin kanssa, esim. on kertovinaan, oli putoamaisillaan. (» § 451.)

Nipputunnuksia ovat ensinnäkin temporaalirakenteen ‑(t)tUA (lyhemmin TUA) ja referatiivirakenteen ‑vAn, ‑neen, ‑tUn. TUA-tunnus liittyy samaan vartaloon kuin passiivin TU-partisiipin tunnus (a), ‑vAn (b) ja vinA(An) (c) taas samaan vartaloon kuin aktiivin VA-partisiipin tunnus ja ‑neen samaan kuin NUT-partisiipin tunnus (d) (» § 122).

(a)
kerro-ttua‑, lue-ttua-, etsi-ttyä- | syö-tyä‑, tupakoi-tua- | teh-tyä- | opiskel-tua‑, nous-tua‑, sur-tua‑, men-tyä- | hypä=t=tyä‑, häiri=t=tyä‑, vaie=t=tua-
(b)
kerto-van, luke-van, etsi-vän | teke-vän | syö-vän, tupakoi-van | opiskele-van, nouse-van, sure-van, mene-vän | hyppää-vän, häiritse-vän, vaikene-van
(c)
kerto-vina‑, luke-vina‑, etsi-vinä- | teke-vinä- | syö-vinä- | nouse-vina- | hyppää-vinä‑, häiritse-vinä-, vaikene-vina-
(d)
kerto-neen, luke-neen, etsi-neen | syö-neen, tupakoi-neen | opiskel-leen, nous-seen, sur-reen, men-neen | teh-neen | hypä=n=neen, häiri=n=neen, vaie=n=neen

Tunnukset ‑(t)tAvissA (e) ja ‑tUn ~ -dUn (f) liittyvät samaan vartaloon kuin passiivin TU-partisiipin tunnus; jälkimmäisessä tunnus on astevaihtelun vuoksi heikkoasteinen (annetun, syödyn).

(e)
kerro-ttavissa, lue-ttavissa, etsi-ttävissä | syö-tävissä | opiskel-tavissa, pes-tävissä | teh-tävissä | hypä=t=tävissä, häiri=t=tävissä
(f)
kerro-tun, lue-tun, etsi-tyn | syö-dyn, tupakoi-dun | teh-dyn | keskustel-lun | hypä-tyn, lääki-tyn

Tunnus -mAisillA- liittyy (vahvaan) vokaalivartaloon kuten MA-tunnukset muutenkin (g). Sitä voi pitää myös verbikantaisen adverbin muodostimena (» § 685).

(g)
kerto-maisilla‑, luke-maisilla‑, etsi-mäisillä- | teke-mäisillä- | syö-mäisillä‑, tupakoi-maisilla- | opiskele-maisilla‑, nouse-maisilla‑, sure-maisilla‑, mene-mäisillä- | hyppää-mäisillä‑, häiritse-mäisillä‑, vaikene-maisilla-

Muotoaines ‑(T)en kuten sanoissa laulaen tai syöden voidaan hahmottaa joko koostuvaksi E-infinitiivin ja instruktiivin tunnuksista tai jakamattomaksi nippumorfeemiksi. Instruktiivimaista on joka tapauksessa (T)en-lausekkeen esiintyminen tavan adverbiaalina nominien instruktiivimuotojen tapaan, esim. suoriutua rimaa hipoen ~ hyvin tuloksin. Vastaavasti muotoaines ‑mAn (tekemän) on mahdollista hahmottaa MA-infinitiivin ja instruktiivin tunnusten yhtymäksi tai jakamattomaksi nippumorfeemiksi. mAn-muoto ei kuitenkaan ole merkitykseltään instruktiivimainen. Morfologisesti molempia infinitiivejä erottaa instruktiivista se, että niistä puuttuu instruktiiviin sisältyvä monikon tunnus. Tämä on toisaalta johdonmukaistakin, sillä infinitiiveillä ei muutenkaan ole lukutaivutusta.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Yleistä

Taivutustyypit

Nominintaivutus

Yleistä

Luku

Sija

Possessiivisuffiksit

Nominien taivutusparadigmat

Verbintaivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot