Hakuohje 
SISÄLLYS > SANAT > Taivutus > Verbintaivutus > Kielto > § 109 Pääverbin kieltomuoto

§ 109 Pääverbin kieltomuoto

Pääverbin kieltomuotona on verbin vartalo. Indikatiivin preesensissä vartalo on suoran astevaihtelun alaisissa verbeissä heikko ja käänteisen astevaihtelun alaisissa vahva (a) (pääverbin kieltomuoto on sama vartalo, joka edeltää indikatiivin 1. ja 2. persoonan päätteitä: kerro-n, hyppää-t). Konditionaalissa ja potentiaalissa kieltomuotona on verbin kyseinen taivutusvartalo (b). Indikatiivin ja potentiaalin preesensissä kieltomuoto aiheuttaa rajageminaation (» § 34).

(a)
en (et, ei, emme, ette, eivät) kerrox, hyppääx
(b)
en (et, ei, emme, ette, eivät) kertoisi, hyppäisi | en (et, ei, emme, ette, eivät) luvannex, hypännex

Aktiivin imperatiivissa pääverbillä on kaksi eri muotoa. Yksikön 2. persoonassa esiintyy sama rajageminaatiollinen muoto kuin indikatiivin preesensin kieltomuodoissa (c), muissa persoonissa se on kO-tunnuksinen (d) (» § 118).

(c)
älä kerrox, älä hyppääx
(d)
älkää (älköön, älkööt, älkäämme) kertoko(x), älkää hypätkö(x)

Passiivin indikatiivin preesensissä pääverbin kieltomuoto päättyy passiivin tunnukseen (e), muissa moduksissa moduksen tunnukseen (f). Indikatiivin ja potentiaalin preesensissä muoto aiheuttaa rajageminaation, imperatiivissakin joskus.

(e)
ei kerrotax, ei hypätäx
(f)
ei kerrottanex, ei hypättänex | ei kerrottaisi, ei hypättäisi | älköön kerrottako(x), älköön hypättäkö(x)

Imperfektissä kielteisen liittomuodon pääverbinä on NUT-partisiippi, joka aktiivin indikatiivissa kongruoi luvussa subjektin kanssa (samoin kuin liittotempuksissa: olen kertonut : olemme kertoneet).

(g)
en kertonut | emme kertoneet | ei hypännyt | eivät hypänneet | ei kerrottu(x)

Kielteisissä liittotempuksissa on kaksi apuverbiä: kieltoverbi ja kieltomuotoinen olla. Olla-verbi on kiellon ja kyseisen tempuksen edellyttämässä muodossa:

(h)
ei ole kertonut | en ollut kertonut | eivät ole kertoneet | en liene kertonut | eivät olleet kertoneet | ei ollut kerrottu(x)

Passiivin kielteisissä menneen ajan muodoissa passiivin tunnus sisältyy usein paitsi pääverbiin myös olla-verbiin: ei olla kerrottu, ei oltu kerrottu, ei oltais(i) kerrottu (» § 12921293).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Yleistä

Taivutustyypit

Nominintaivutus

Yleistä

Luku

Sija

Possessiivisuffiksit

Nominien taivutusparadigmat

Verbintaivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot