Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Kongruenssi > Kongruenssi verbin liittomuodoissa > Passiivikongruenssi eli kaksoispassiivi > § 1293 Passiivikongruenssi puhutussa kielessä

§ 1293 Passiivikongruenssi puhutussa kielessä

Kaksoispassiivi on yleisempi puhutussa kuin kirjoitetussa kielessä. Sitä esiintyy murteissa ja niihin perustuvissa aluepuhekielissä sekä ennen kaikkea eteläisen Suomen puhutussa kielessä. Puheessa kaksoispassiivia esiintyy varsinkin silloin, kun passiivimuotoa käytetään monikon ensimmäisen persoonan tehtävässä:

 
Ja tota: nyt me ollaan sitä [lavaa] kateltu et se tulee luultavasti täyteen, (p) | – – samalla luokalla oltii, kolmannesta luokasta lähtie ollaan käytyk koulua, yhtä aikaa, siit lähtie ollaa tunnettut toisemme, vuodesta neljäkymmentä. (p) | – – kerran, mentiin, vähä niin ku, uhmapäin, Polillej jossa ei oltuk, käyty aikasemmin – –. (p) | – – oltais haluttuk kammatakkim poikaa mut poika ei siitäkään tykänny. (p)

Monikon 1. persoonan persoonamuotona kaksoispassiivi on odotuksenmukainen, koska persoonaa merkitään muutenkin apuverbissä: oon tullu, oot tullu jne. Tämän mukaisesti myös passiivimuodon apuverbiin sijoitetaan passiivin tunnus persoonapäätteineen. Kun verbin passiivimuotoa käytetään monikon 1. persoonan merkityksessä, apuverbin passiivimuoto kongruoi tämän persoonan kanssa: me ollaan lähdössä, eikä me *on lähdössä. Liittomuodoissa tosin esiintyy jälkimmäistäkin vaihtoehtoa alueittain ja puhujittain: Me on oltu nyt täällä jo kaks tuntia.

Huom. Kieliopeissa on 1800-luvun alkupuolelta lähtien mainittu kaksoispassiivitapauksia, mutta ei ole otettu niihin normatiivista kantaa. Kielioppaat sen sijaan ovat Saarimaasta (1930) alkaen pitäneet ilmiötä redundanttina ja niin ollen tarpeettomana. Kielteisten liittomuotojen kaksoispassiiviin ovat kielenkäytön oppaatkin suhtautuneet lievemmin kuin muihin kaksoispassiivitapauksiin (Lyytikäinen 1996).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Yleistä

Subjektin ja predikaatin kongruenssi

Persoonakongruenssi

Lukukongruenssi

Kieltoverbin kongruenssin vaihtelu

Kongruenssi verbin liittomuodoissa

Possessiivikongruenssi

Kongruenssi substantiivilausekkeessa

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot